Szkolenie ABC prawa zamówień publicznych

Dlaczego warto wybrać właśnie to szkolenie?

Podczas szkolenia  zostanie zaprezentowana wiedza na temat procedury udzielania zamówień publicznych. Przedstawione zostaną zasady dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, które obowiązują zarówno Zamawiających jak i Wykonawców. Kompleksowe ujęcie zagadnienia pozwala na przegląd trybów zamówienia publicznego oraz omówienie problemów dotyczących umów w zakresie zamówień publicznych.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 04.12.2017 - 05.12.2017
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do „Zamawiających” i „Wykonawców” w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia

ABC prawa zamówień publicznych

Szkolenie ABC prawa zamówień publicznych jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

ABC prawa zamówień publicznych

 

ZAKRES STOSOWANIA USTAWY

moduł 1 – ABC prawa zamówień publicznych
 •  Podmioty zobowiązane do stosowania ustawy;
 •  Wyłączenie stosowania ustawy;
 •  Wartość zamówienia zobowiązująca do stosowania ustawy;
 •  Organy administracji rządowej właściwe w sprawach zamówień publicznych;

PODSTAWOWE POJĘCIA M.IN.

moduł 2 – ABC prawa zamówień publicznych
 • Zamawiający;
 • Wykonawca;
 • Oferta;
 • Wadium;

ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

moduł 3 – ABC prawa zamówień publicznych
 •  Zasada uczciwej konkurencji;
 •  Zasada równego traktowania;
 •  Zasada jawności;
 •  Zasada pisemności;
 •  Zasada języka polskiego;

RODZAJE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

moduł 4 – ABC prawa zamówień publicznych
 •  Usługi;
 •  Dostawy;
 •  Budowlane;
 •  Sektorowe;
 •  Częściowe;
 •  Zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;

TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ICH PRZESŁANKI STOSOWANIA,  PRZEBIEG POSTĘPOWANIA, DOKUMENTACJA

moduł 5 – ABC prawa zamówień publicznych
 •  Przetarg nieograniczony;
 •  Przetarg ograniczony;
 •  Negocjacje z ogłoszeniem;
 •  Dialog konkurencyjny;
 •  Negocjacje bez ogłoszenia;
 •  Zamówienie z wolnej ręki;
 •  Zapytanie o cenę;
 •  Licytacja elektroniczna;

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

moduł 6 – ABC prawa zamówień publicznych
 •  Rodzaje ogłoszeń;
 •  Obowiązki zamawiającego;

ZAMAWIAJĄCY

moduł 7 – ABC prawa zamówień publicznych
 •  Kierownik;
 •  Komisja przetargowa;
 •  Zakres odpowiedzialności podmiotów udzielających zamówień;

WYKONAWCA

moduł 8 – ABC prawa zamówień publicznych
 •  Warunki udziału w postępowaniu;
 •  Realizacja zamówień przez kilka podmiotów;
 •  Warunki wyłączenia wykonawcy z postępowania

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE PRZYGOTOWANIEM POSTĘPOWANIA

moduł 9 – ABC prawa zamówień publicznych
 •  Szacowanie wartości zamówienia;
 •  Określenie przedmiotu zamówienia;
 •  Dokumentowanie postępowań – protokoły i sprawozdania

UMOWA

moduł 10 – ABC prawa zamówień publicznych
 •  Konstrukcja umowy;
 •  Termin zawarcia umowy;
 •  Zakaz dokonywania zmian w umowach;
 •  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy;

OFERTA

moduł 11 – ABC prawa zamówień publicznych
 •  Opis sposobu przygotowania ofert;
 •  Przedłużenie terminu do składania ofert;
 •  Wyznaczenie terminu związania ofertą;
 •  Wyjaśnienie treści ofert;
 •  Oferta zawierająca rażąco niską cenę;
 •  Otwarcie ofert;
 •  Badanie ofert;
 •  Kryteria oceny ofert;
 •  Wybór najkorzystniejszej;

OMYŁKI

moduł 12 – ABC prawa zamówień publicznych
 •  Rachunkowe;
 •  Pisarskie;
 •  Korekta błędów;
 •  Pojęcie innej omyłki;

ODRZUCENIE OFERTY

moduł 13 – ABC prawa zamówień publicznych
 • Okoliczności nieważności umowy o zamówienie publiczne;
 •  Skutki prawne nie wykonanie lub nienależytego wykonania;

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

moduł 14 – ABC prawa zamówień publicznych

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

moduł 15 – ABC prawa zamówień publicznych
 •  Odwołanie;
 •  Skarga do sądu;
 •  Przesłanki stosowania;
 •  Sposoby i terminy wnoszenia;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 16 – ABC prawa zamówień publicznych
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie ABC prawa zamówień publicznych poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Katarzyna Skwierczyńska