Dlaczego to szkolenie?

AKADEMIA PRZYWÓDZTWA to kompleksowy program rozwojowy nowoczesnego menedżera. Zawiera on 7 modułów merytorycznych, z których każdy poświęcony jest wybranej grupie kompetencji i jednocześnie jest powiązany z pozostałymi modułami. Każdy z modułów jest realizowany jednocześnie z dwóch perspektyw: metod i narzędzi menedżerskich oraz postaw i kompetencji przywódczych. Pomiędzy każdym modułem uczestnicy programu projektują zadania wdrożeniowe i je realizują. Zadania pozwalają na zastosowanie elementów szkolenia bezpośrednio w praktyce.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 4000 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Menedżerów;
 • Liderów;
 • Inne osoby na stanowiskach kierowniczych, zarządzające zespołami ludzi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia  Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Część I

Dzień 1

 

Organizacja osobista menedżera

moduł 1 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Czynniki sukcesu menedżera;
 • Moja rola – kluczowe elementy pod względem organizacji czasu;
 • Robić rzeczy ważne – jak zdefiniować priorytety i działać zgodne z nimi?
 • Indywidualne „widzenie” czasu a efektywność;

Priorytety menedżera

moduł 2 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Priorytety na danym stanowisku, a moje osobiste cele zawodowe;
 • Przełożenie priorytetów na cele;
 • Hierarchizacja priorytetów w cyklu rozliczeniowym;
 • Ważność, pilność, czasochłonność;

Reguły i narzędzia planowania

moduł 3 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • „Wyposażenie” się w narzędzia ułatwiające planowanie i zapamiętywanie;
 • 12 praw skuteczniejszego panowania nad czasem;

Efektywne zebrania

moduł 4 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Zasady udanego zlecania zadań;
 • Poziomy delegowania;
 • Ustalenie własnego stylu działania i wyznaczenie punktów do doskonalenia;
 • 4 płaszczyzny zarządzania : planowanie / organizowanie / realizacja / monitorowanie;

Efektywne zebrania

moduł 5 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Rodzaje zebrań – informacyjne / konsultacyjne / dotyczące podjęcia decyzji, czy też rozwiązania problemu;
 • Proste i skuteczne techniki prowadzenia zebrań;
 • Role prowadzącego : produkująca, ułatwiająca, regulująca a przede wszystkim motywująca;
 • Zebrania jako element budowania autorytetu;

Sesja planowania zadania wdrożeniowego

moduł 6 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Sesja formułowania celu rozwojowego – podsumowanie pracy z Indywidualnym Planem Działania;

 

Dzień 2

 

Dopasowanie stylu zachowania

moduł 7 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Rozpoznawanie i dopasowanie do typu osobowości pracownika;
 • Budowanie komunikatów do różnych typów ludzi;
 • Diagnoza własnego stylu komunikowania się;

Budowanie asertywnej postawy lidera

moduł 8 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Postawa asertywna;
 • Reguły asertywnej komunikacji;
 • Prośby, odmowy, wyrażanie opinii;
 • Reagowanie na nie asertywną komunikację;

Wystąpienia przed audytorium

moduł 9 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Reguły dopasowania do audytorium;
 • Reguły budowania komunikatów;
 • Struktura skutecznej wypowiedzi;
 • Dobór słów i argumentów;

Rozwiązywanie konfliktów

moduł 10 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Dynamika i źródła konfliktów;
 • Style rozwiązywania konfliktów;
 • Strategie postępowania z poszczególnymi rodzajami konfliktów;
 • Kiedy przyjąć styl dominacji, kompromisu, unikania, łagodzenia lub współpracy;
 • Postępowanie mediacyjne;

Przekazywanie negatywnych wiadomości bez skutków demotywujących

moduł 11 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Odpowiedni dobór słownictwa;
 • Oparcie się na faktach;
 • Zapanowanie nad emocjami pracownika;
 • Analiza niepowodzenia;
 • Plan działań naprawczych;

Umiejętność gratulowania

moduł 12 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Gratulacje publiczne;
 • Pochwała „sam na sam”;
 • Bilans osiągnięć, określenie czynników sukcesu;
 • Propagowanie dobrych praktyk;

Charyzma lidera

moduł 13 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Za kim podążają ludzie?
 • Komunikacja charyzmatycznego menedżera;

Sesja planowania zadania wdrożeniowego

moduł 14 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Sesja formułowania celu rozwojowego – podsumowanie pracy z Indywidualnym Planem Działania;

Część II

Dzień 1

 

Motywujące przywództwo

moduł 15 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Zachowania i postawa lidera, która wpływa na motywację wewnętrzną zespołu;
 • Odpowiadanie na potrzeby grupy;
 • Zrozumienie zachowań grupy;
 • Odnajdywanie wewnętrznych motywatorów ludzi;
 • Zarządzanie poprzez wartości;

Motywowanie

moduł 16 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Zaspokojenie ludzkich potrzeb – jak to osiągnąć?
 • Teorie III – ej generacji dotyczące automotywacji;
 • Proces motywacyjny zgodny ze schematem WIO – Wartość / Instrumentalność / Oczekiwanie;

Motywacyjne zachowania lidera

moduł 17 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Motywacyjna informacja zwrotna;
 • Chwalenie, dziękowanie;
 • Zachęcanie do działania;
 • Podnoszenie na duchu, pocieszanie;

Empowerment

moduł 18 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Jak umacniać samodzielność pracowników?
 • Szukanie obszarów odpowiedzialności;

Wywieranie wpływu

moduł 19 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Reguły i prawa wywierania wpływu;
 • Reguły dopasowania stylu zachowań;
 • Słuchanie i mówienie, język konkretu, język perswazji;
 • Ekspresywne i receptywne wywieranie wpływu;

Budowanie autorytetu

moduł 20 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Wykorzystać istotny aspekt komunikacji niewerbalnej;
 • Odkryć, w jaki sposób spostrzegają mnie inni: co widzą, jak mnie odbierają, jak rozumieją moje zachowanie;
 • Poprawić wizerunek, jaki chce się przekazać innym poprzez dopasowanie przekazów werbalnych do przekazów niewerbalnych;
 • Pracować nad jakością relacji interpersonalnych;
 • Wykorzystać zasady udzielania informacji zwrotnej;

Sesja planowania zadania wdrożeniowego

moduł 21 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Sesja formułowania celu rozwojowego – podsumowanie pracy z Indywidualnym Planem Działania;

Dzień 2

 

Czynniki efektywności zespołu

moduł 22 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Cykl skutecznego działania;
 • Warunki istnienia zespołu;
 • Warunki dla skutecznej pracy zespołu;
 • Zachowania indywidualne i zespołowe;
 • Dysfunkcje w zespole;

Budowanie efektywności zespołu

moduł 23 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Role zespołowe;
 • Kryteria doboru członków zespołu;

Style kierowania

moduł 24 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Style kierowania – rozpoznać różne podejścia;
 • Czynniki determinujące przyjęcie określonego stylu: analiza pod kątem kompetencji i motywacji pracownika;
 • Budowanie autorytetu w zespole poprzez szacunek i zaufanie;

Zarządzanie przez cele

moduł 25 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • MBP, MBE, MBO –wyjaśnienie metod zarządzania;
 • Reguły zarządzania przez cele;
 • Rozmowy planujące;
 • Rozmowy monitorujące;
 • Rozmowy oceniające;

Zlecanie, delegowanie zadań

moduł 26 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Zasady udanego zlecania zadań;
 • Poziomy delegowania;
 • Ustalenie własnego stylu działania i wyznaczenie punktów do doskonalenia;
 • 4 płaszczyzny zarządzania : planowanie / organizowanie / realizacja / monitorowanie;

Sesja planowania zadania wdrożeniowego

moduł 27 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Sesja formułowania celu rozwojowego – podsumowanie pracy z Indywidualnym Planem Działania;

Część III

Menedżer – trener, coach, mentor?

moduł 28 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Idea organizacji uczących się;
 • Rozwój kompetencji a motywacja i efektywność pracy;
 • Jak szef może zostać „promotorem” rozwoju swoich pracowników?

Uczenie się i rozwój pracownika

moduł 29 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Podstawowe zasady uczenia się dorosłych (uczenie przez doświadczenie);
 • Uwarunkowania uczenia się, bariery w uczeniu się;
 • Style zachowań i style uczenia się poszczególnych osób;
 • Od nieświadoma niekompetencji do nieświadomej kompetencji”;
 • Matryca chcę – potrafi;

Zarządzanie rozwojem pracowników

moduł 30 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Profil kompetencji, jako podstawa zarządzania rozwojem;
 • Źródła wiedzy o potrzebach rozwojowych;
 • Diagnozowanie mocnych stron oraz potencjału pracowników;
 • Praktyczne określanie potrzeb rozwojowych podwładnych;
 • Formułowanie i stawianie pozytywnych oczekiwań;
 • Wyznaczanie celów rozwojowych, planowanie rozwoju pracownika uwzględniające indywidualne predyspozycje i preferencje;
 • Planowanie rozwoju (metody i narzędzia);

Zachowania menedżera zorientowanego na rozwój pracowników

moduł 31 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Style przywódcze promujące rozwój;
 • Komunikacja zorientowana na rozwój;
 • Rozwijanie kompetencji relacyjnych w stymulowaniu rozwoju;

Przygotowanie i realizacja sesji Coachingu

moduł 32 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Zawarcie kontraktu;
 • Określenie celu coachingu;
 • Dobór metod;
 • Prowadzenie obserwacji ;
 • Schemat rozmowy coachingowej;
 • Model GROW – schemat rozwojowej informacji zwrotnej;

Sesja planowania zadania wdrożeniowego

moduł 33 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Sesja formułowania celu rozwojowego – podsumowanie pracy z Indywidualnym Planem Działania;

Część IV

Dzień 1

 

Efektywność pracy

moduł 34 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Przyczyny dobrej i złej pracy;
 • Zarządzanie efektywnością pracy;

Ocena, jako narzędzie zarządzania

moduł 35 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Korzyści z oceny (dla kierownika, firmy i samego pracownika);
 • Ocena, jako narzędzie służące do podwyższania indywidualnej i zbiorowej skuteczności;
 • Cele i narzędzia oceny;

Informacja zwrotna

moduł 36 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Reguły informacji zwrotnej;
 • Udzielanie informacji zwrotnej – jak to robić?
 • Udzielanie wskazówek, korygowanie zachowań – Model AID;

Znaczenie oceny

moduł 37 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Związek oceny z cyklem szkoleń pracowniczych, rozwojem kompetencji, systemem wynagrodzeń;
 • Poznanie całości procesu podstawą do odpowiedzi na pytania pracowników;

Etapy oceny

moduł 38 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Przygotowanie rozmowy;
 • Wyszczególnienie i przypomnienie podjętych zobowiązań;
 • Sporządzanie bilansu minionego okresu, ocena wyników, aktualne kompetencje, odegrana rola, wkład w rozwój;
 • Wspólne ustalanie celów i planu rozwoju na przyszłość;
 • Krytyka pozytywna;

Obiektywizm oceny

moduł 39 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Oparcie oceny na faktach;
 • Metoda pozwalająca na przedstawienie najbardziej znaczących faktów;
 • Wyciągnięcie obiektywnych wniosków;
 • Najczęstsze błędy w ocenianiu – metody ich unikania;

Ocena, jako element budowania autorytetu

moduł 40 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Pozycja menedżera: doradca, coach, mentor czy autorytet;
 • Motywowanie przez ocenianie;
 • Ocena, jako kontynuacja dialogu z pracownikiem;

Sesja planowania zadania wdrożeniowego

moduł 41 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Sesja formułowania celu rozwojowego – podsumowanie pracy z Indywidualnym Planem Działania;

 

Dzień 2

 

Rozbudzanie autonomii

moduł 42 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Rozbudzenie autonomii w zespole;
 • kiedy zespół decyduje – kiedy niezbędna jest interwencja menedżera?
 • Swoboda w działaniu, jako warunek odpowiedzialności;
 • Funkcje, które mają być pełnione przez menedżera;
 • Od wydawania poleceń po dojrzałość zespołu;

Kontekst podejmowania decyzji

moduł 43 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Racjonalność podejmowania decyzji;
 • Podejmowanie jej w oparciu o ograniczoną ilość informacji;
 • Modele podejmowania decyzji;

Grupowe rozwiązywanie problemów

moduł 44 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Grupowe a indywidualne rozwiązywanie problemów?
 • Procesy zachodzące w grupie podczas rozwiązywania problemu;
 • Techniki do zastosowania w zależności od rodzaju problemu;
 • Kiedy grupa osiąga największa skuteczność?

Proces podejmowania decyzji

moduł 45 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Uczestnicy procesu decyzyjnego;
 • Fazy podejmowania decyzji;
 • Czynniki sukcesu dla procesów decyzyjnych;
 • Zagrożenia dla procesów decyzyjnych;

Techniki kreatywnego myślenia

moduł 46 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Prowadzenie grupy twórczej;
 • Czynniki wspierające i hamujące kreatywne myślenie;
 • 5 technik kreatywności do zastosowania indywidualnego i w grupie;
 • Etapy procesu twórczego;
 • Wybrane techniki kreatywnego myślenia;

Sesja planowania zadania wdrożeniowego

moduł 47 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Sesja formułowania celu rozwojowego – podsumowanie pracy z Indywidualnym Planem Działania;

PODSUMOWANIE SZKOLEŃ

moduł 48 – szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV)
 • Podsumowanie zajęć szkoleniowych

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Akademia przywództwa (Część I, II, III, IV) poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Magdalena Guillet