Szkolenie Archiwizacja dokumentów z projektów unijnych

Dlaczego warto wybrać właśnie to szkolenie?

Szkolenie w praktyczny sposób prezentuje zasady stosowania przepisów prawa polskiego i unijnego, które odnoszą się do dokumentacji realizowanych projektów współfinansowanych z zagranicznych środków.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 12.12.2017
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 790 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do osób pozyskujących środki unijne.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia

archiwizacja dokumentów z projektów unijnych

Szkolenie Archiwizacja dokumentów z projektów unijnych

Szkolenie z zakresu archiwizacji dokumentów unijnych jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

archiwizacja dokumentów z projektów unijnych

 

PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH

moduł – 1 szkolenie archiwizacja dokumentów z projektów unijnych
 • Konstytucja archiwalna – ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach-projektowane zmiany;
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją , zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych;
 • Instrukcja Kancelaryjna, Rzeczowy Wykaz Akt, Instrukcja Archiwalna;

PRZEPISY PRAWA UNIJNEGO M.IN

moduł – 2 szkolenie archiwizacja dokumentów z projektów unijnych
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności;
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.;
 • Umowy i zarządzenia wewnętrzne dotyczące projektów unijnych;

POJĘCIE DOKUMENTACJI

moduł – 2 szkolenie archiwizacja dokumentów z projektów unijnych
 • Rodzaje dokumentacji wchodzącej w zakres projektów;
 • Kategorie archiwalne dokumentacji;
 • Dokument papierowy i elektroniczny;
 • Rzeczowy Wykaz akt – symbole klasyfikacyjne dla dokumentacji unijnej;

INSTRUKCJA KANCELARYJNA-OBIEG DOKUMENTACJI

moduł – 3 szkolenie archiwizacja dokumentów z projektów unijnych
 • Słowniczek pojęć i ważne terminy;
 • Zarządzenie wewnętrzne w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 • Wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania spraw;
 • Koordynator czynności kancelaryjnych-zadania w systemie tradycyjnym i EZD;
 • Interoperacyjność znaku sprawy;
 • Akta sprawy i metryka sprawy w systemie tradycyjnym i systemie EZD;

WARSZTATY POLEGAJĄCE MIĘDZY INNYMI NA

moduł – 4 szkolenie archiwizacja dokumentów z projektów unijnych
 • Rozszerzeniu rzeczowego wykazu akt dla dokumentacji unijnej;
 • Doborze symbolu klasyfikacyjnego dla dokumentacji unijnej z rzeczowego wykazu akt;
 • Założeniu spisu spraw;
 • Nadaniu znaku sprawy;
 • Nadaniu kategorii archiwalnej i symbolu klasyfikacyjnego dla dokumentacji unijnej;
 • Uporządkowaniu wewnętrznym dokumentacji unijnej w tym:
  • Materiałów archiwalnych;
  • Dokumentacji niearchiwalnej o kategorii wyższej niż B10;
  • Dokumentacji niearchiwalnej kategorii BE;
  • Dokumentacji niearchiwalnej o kategorii niższej niż B10;
  • Dokumentacji technicznej;
  • Dokumentacji akt osobowych;
 • Paginacji dokumentacji;
 • Dokonaniu opisu teczek;
 • Dokonaniu opisu podteczek;
 • Opisaniu nośnika informatycznych danych;
 • Ułożeniu dokumentacji z projektu w całość;
 • Sporządzeniu spisów zdawczo-odbiorczych do przekazania do archiwum zakładowego;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł – 5 szkolenie archiwizacja dokumentów z projektów unijnych
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Archiwizacja dokumentów z projektów unijnych poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Adam Osenkowski

Ewa Krzykowska