Dlaczego warto wybrać to szkolenie?

W trakcie szkolenia z delegacji i podróży służbowych zostaną omówione problemowe zagadnienia, które w ostatnim czasie stały się przedmiotem ważnych wyroków i uchwał Sądu Najwyższego oraz wykładni urzędowej (stanowiska PIP, MPiPS i inne). Na szkoleniu omówione zostaną m. in. nowe zasady rozliczania podróży służbowych w porównaniu z dotychczas obowiązującymi.Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 13.12.2017
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Służby finansowo-księgowe przedsiębiorstw;
 • Osoby odpowiedzialne za rozliczanie podróży służbowych;
 • Właściciele firm samodzielnie rozliczający pracowników;
 • Właściciele i pracownicy biur rachunkowych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia

delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne

Szkolenie delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne  prowadzone jest w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne

 

PRAWNE REGULACJE W ZAKRESIE DEFINICJI PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ

moduł 1 – szkolenie delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne
 • Definicja podróży służbowej wynikająca z przepisów ustawy Kodeks Pracy;
 • Warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowych;
 • Podróż służbowa w świetle regulacji podatkowych;
 • Jak rozliczyć czas pracy osoby przebywającej w podróży służbowej;
 • Sposoby poprawnego dokumentowania delegacji służbowych;

KRAJOWE PODRÓŻE SŁUŻBOWE

moduł 2 – szkolenie delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne
 • Omówienie poszczególnych składników kosztów krajowej podróży służbowej w tym nowych zasad obliczania diet;
 • Ewidencja księgowa kosztów podróży służbowej;
 • Warunki oraz zasady zwolnień od opodatkowania należności otrzymywanych z tytułu podróży służbowej;
 • Przesłanki umożliwiające zaliczenie wypłaconych należności z tytułu podróży służbowej do kosztów uzyskania przychodu;
 • Rozliczenie krajowej podróży służbowej osoby nie będącej pracownikiem (umowy-zlecenia, umowy o dzieło, kontrakty menedżerskie i inne);

ZAGRANICZNE PODRÓŻE

moduł 3 – szkolenie delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne
 • Wszystko na temat zagranicznych podróży służbowych

ROZLICZENIE KOSZTÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH W ASPEKCIE USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

moduł 4 – szkolenie delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne
 • Rozliczanie podróży służbowych w aspekcie ustawy o podatku od towarów i usług

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA

moduł 5 – szkolenie delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne
 • Używanie przez pracowników, zleceniobiorców, menedżerów, członków zarządu, członków rad nadzorczych samochodów niestanowiących własności pracodawcy w jazdach miejscowych i podróżach służbowych;
 • Podróż służbowa odbywana samochodem stanowiącym własność pracodawcy;
 • Wykorzystywanie samochodów służbowych do prywatnych celów pracowników;

ANALIZA PORÓWNAWCZA REGULACJI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z ODBYWANIEM KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH WPROWADZANYCH PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA MPIPS Z DNIA 29.01.2013R. NA BAZIE ROZPORZĄDZEŃ DELEGACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH DO 28. LUTEGO 2013R.

moduł 6 – szkolenie delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne
 • Analiza porównawcza regulacji prawnych na bazie rozporządzeń delagacyjnych

NAJBARDZIEJ KONTROWERSYJNE PROBLEMY PRAKTYCZNE ZWIĄZANE Z ROZLICZANIEM PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

moduł 7 – szkolenie delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne
 • Jak prawidłowo określić miejscowość rozpoczęcia i zakończenia krajowej podróży służbowej?
 • Kiedy rozpoczyna się podróż służbowa pracownika mobilnego?
 • Czy pracodawca może określić miejscowość rozpoczęcia i zakończenia zagranicznej podróży służbowej?
 • Jak liczyć czas trwania podróży zagranicznej w przypadku gdy jest ona odbywana w połączeniu z przejazdem na obszarze kraju?
 • Czy wyjazd pracownika administracyjnego na międzyzakładowe zawody sportowe jest podróżą służbową?
 • Czy pracownicy kierujący pojazdem samochodowym w ramach przejazdu w podróży służbowej powinni mieć przeprowadzone badania psychologiczne?
 • Czy koszty przejazdu w podróży samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy takie jak uiszczone opłaty za przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe winny być rozliczane w ramach ewidencji przebiegu pojazdu?
 • Czy brak dowodów np. biletów na przejazd w podróży służbowej uprawnia pracodawcę do odmowy zwrotu poniesionych przez pracownika z tego tytułu wydatków?
 • Czy pracownikowi należy „zapewnić” kwotę odpowiadającą cenie biletu określonego przez pracodawcę środka transportu w przypadku gdy w rzeczywistości przejazd odbył się za „symboliczną złotówkę” lub bez konieczności poniesienia wydatków (np. przejazd z osobą trzecią)?
 • Czy wartość należnej diety winna być pomniejszona o koszt faktycznie poniesionych wydatków na wyżywienie?
 • Jaką podstawę należy przyjąć dla obliczenia kwoty odpowiadającej proporcjonalnemu zmniejszeniu należnej diety przy krótkich delegacjach służbowych?
 • Czy pracodawca może wyciągnąć konsekwencje służbowe w związku z niedokonaniem przez pracownika rozliczenia kosztów podróży służbowej w terminie 14 dni od jej zakończenia?
 • Jak obliczyć kwotę diety w podróży zagranicznej w przypadku ustalenia przez pracodawcę więcej niż jednego państwa docelowego?
 • Zasady przeliczania na złote kosztów poniesionych w związku z odbytą zagraniczną podróżą służbową;
 • Zasady rozliczeń na gruncie pracodawca-pracownik oraz zasady rozliczeń dla potrzeb podatkowych i bilansowych;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 8 – szkolenie delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie delegacje, podróże służbowe krajowe i zagraniczne poprowadzi jeden z poniższych trenerów

dr Gyöngyvér Takáts