Szkolenie-rekrutacja-i-selekcja

Dlaczego to szkolenie?

W trakcie szkolenia przedstawiona zostanie problematyka kontroli prowadzonych w jednostkach podlegających rygorom ustawy PZP, w tym również u beneficjentów realizujących projekty unijne. Trener w trakcie pracy z uczestnikami przeanalizuje najczęściej popełniane błędy skutkujące wadami, czy nieprawidłowościami, uczestnicy zostaną także zapoznani z zasadami postępowania w trakcie kontroli, w tym z zasadami komunikacji z jednostką kontrolowaną.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 18.12.2017 - 19.12.2017
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane zarówno do pracowników kontroli przede wszystkim z sektora finansów publicznych, jak i do podmiotów odpowiedzialnych za realizacje procedur o udzielenie zamówienia oraz do doradców i pełnomocników zajmujących się prawnymi aspektami procedury.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia kontrola i audyt zamówień publicznych

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia kontrola i audyt zamówień publicznych

 

OMÓWIENIE AKTUALNYCH PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WRAZ Z PRZEDSTAWIENIEM ZMIAN W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY  FINANSÓW PUBLICZNYCH

moduł 1 – szkolenie kontrola i audyt zamówień publicznych

NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

moduł 2 – szkolenie kontrola i audyt zamówień publicznych
 • Rozszerzenie podmiotowego zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 • Odpowiedzialność kierownika jednostki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej;
 • Odpowiedzialność głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych za wadliwe przeprowadzoną kontrolę wstępną;
 • Zmiany dotyczące nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami zagranicznymi po stronie dysponentów i beneficjentów;
 • Zmiany w obszarze naruszeń dyscypliny finansów publicznych związanych z zamówieniami publicznymi;
 • Kiedy pracownik naruszający dyscyplinę finansów publicznych może być pociągnięty do odpowiedzialności?

STANDARDY I MECHANIZMY KONTROLI W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

moduł 3 – szkolenie kontrola i audyt zamówień publicznych
 • Obszary wrażliwe przy wydatkowaniu środków publicznych;
 • Procedury wewnętrzne dotyczące zamówień publicznych, w szczególności zamówienia podprogowe, analiza zmiany wartości progowej – podniesienie progu z dotychczasowych 14 tysięcy euro;
 • Zamiar naruszenia, stopień naruszenia procedury;

WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z NARUSZENIEM PROCEDUR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

moduł 4 – szkolenie kontrola i audyt zamówień publicznych
 • Planowanie zamówień publicznych a realizacja projektu współfinansowanego;
 • Szacowanie wartości zamówienia, problematyka podziału na części, podziały dozwolone;
 • Zmiany w zakresie szacowania robót budowlanych;
 • Opis przedmiotu zamówienia;
 • Wybór trybu udzielenia zamówienia;

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JAKO GŁÓWNY OBSZAR NADUŻYĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI

moduł 5 – szkolenie kontrola i audyt zamówień publicznych
 • Błędy w czynnościach zamawiającego w trakcie postępowania :
  • Publikacja ogłoszenia, zmiana ogłoszenia;
  • Definiowanie warunków udziału;
  • Kryteriów wyboru oferty;
 • Błędy w czynnościach zamawiającego związane z udzieleniem zamówienia publicznego:
  • Wybór najkorzystniejszej oferty;
  • Wykluczenia, odrzucenia;
  • Dokumentowanie postępowania;

ZAPISY UMOWY A NIEPRAWIDŁOWOŚCI

moduł 6 – szkolenie kontrola i audyt zamówień publicznych
 • Zgodność treści umowy z prowadzonym postępowaniem;
 • Niedozwolone zmiany umowy;
 • Podstawy do unieważnienia umowy o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Rozliczenie projektu w ramach umowy;

JAKIE WYSTĘPUJĄ RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA GOSPODAROWANIE  ŚRODKAMI PUBLICZNYMI

moduł 7 – szkolenie kontrola i audyt zamówień publicznych
 • Odpowiedzialność na podstawie ustawy o finansach publicznych (wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystanie środków z naruszeniem procedur, pobranie środków nienależnie lub w nadmiernej wysokości);
 • Zasady zwrotu środków współfinansowanych przez beneficjenta, zasady ustalania wysokości odsetek;
 • Konsekwencje niedokonania zwrotu środków lub niezapłacenia odsetek dla beneficjenta i donatora;
 • Wykluczenie prawa otrzymania środków (prawne podstawy wykluczenia, konsekwencje, wyłączenie stosowania sankcji wobec niektórych beneficjentów);
 • Odpowiedzialność karna i karna skarbowa za gospodarowanie środkami europejskimi (narażenie finansów publicznych na uszczuplenie);
 • Odpowiedzialność pracownicza i dyscyplinarna;

CHARAKTERYSTYKA USTAWY O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

moduł 8 – szkolenie kontrola i audyt zamówień publicznych
 • Naruszenia dyscypliny finansów publicznych popełnione umyślnie (zamiar bezpośredni lub ewentualny) oraz nieumyślnie (lekkomyślność lub niedbalstwo);
 • Kwota minimalna jako okoliczność wyłączająca bezprawność naruszenia dyscypliny finansów publicznych , a wyłączenie oraz niedochodzeniu odpowiedzialności (znikoma szkodliwość, działanie w celu usunięcia skutków zdarzenia losowego, błąd co do prawa, niepoczytalność);
 • Postępowanie przed komisją orzekającą, zasady i tryb postępowania

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 9 – szkolenie kontrola i audyt zamówień publicznych
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Kontrola i audyt zamówień publicznych poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Adam Osenkowski