szkolenie negocjacje handlowe

Dlaczego warto wybrać właśnie to szkolenie?

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dotyczącą zasad przeprowadzania kontroli projektów UE, typów i rodzajów kontroli projektów, uprawnień zespołu kontrolnego, zasad sporządzania informacji pokontrolnej, nieprawidłowości i uchybień w projektach, zasad określających obowiązki beneficjenta oraz w jaki sposób przygotować się do kontroli.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 29.01.2018 - 30.01.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1490 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do potencjalnych wnioskodawców, przedsiębiorców, pracowników uczelni wyższych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia

kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości

Szkolenie, kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości

 

PODSTAWY PRAWNE KONTROLI WYDATKÓW DOKONYWANYCH W RAMACH  PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

moduł  1 –  szkolenie kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości

SYSTEM KONTROLI FUNDUSZY W POLSCE

moduł  2 –  szkolenie kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości
 • Wspólnotowe instytucje kontrolne (OLAF, KE, ETO);
 • Krajowe instytucje kontrolne (NIK, UKS, UZP, RIO itp.);
 • Zadania kontrolne Instytucji Zarządzającej, Pośredniczących i Wdrażających;
 • MODUŁ III. PRZYGOTOWANIE DO POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO
 • Tryby kontroli (doraźna, planowa);
 • Rodzaje prowadzonych kontroli;
 • Zakres czynności sprawdzających – (przykładowe listy sprawdzające);
 • Metodyka doboru projektów i obszarów kontroli;
 • System weryfikacji wydatków;
 • Realizacja obowiązków kontrolnych, uprawnienia zespołu kontrolnego;
 • Kontrola wniosków o płatność i dokumentów księgowych;

JAK BENEFICJENT POWINIEN PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONTROLI?

moduł 3  –  szkolenie kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości

CZYNNOŚCI KONTROLNE ORAZ DOKUMENTOWANIE WYNIKÓW DOKONANYCH USTALEŃ

moduł 4- szkolenie kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości
 • Prowadzenie kontroli;
 • Dowody w postępowaniu kontrolnym: dokumenty, zestawienia, oględziny, opinie biegłych, czynności przy udziale specjalistów, oświadczenie, wyjaśnienia, informacje, notatki służbowe;
 • Ustalenia kontrolne – określenie stanu faktycznego;
 • Informacja pokontrolna – zasady formułowania, najważniejsze elementy;

METODY IDENTYFIKACJI I SZACOWANIA RYZYKA PROJEKTOWEGO

moduł 5- szkolenie kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości

NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIENIA W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH

moduł 6 – szkolenie kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości
 • Omówienie nieprawidłowości i uchybień;
 • Najczęstsze błędy i problemy identyfikowane w toku kontroli: analiza przykładowych najczęściej występujących nieprawidłowości;
 • Konsekwencje dla beneficjenta;
 • Zasady odzyskiwania środków, postępowania karne, postępowania w sprawach o naruszenia dyscypliny finansów publicznych, wykluczenie z możliwości ubiegania się o wsparcie ze środków europejskich;
 • Zasady informowania o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy UE;

ETYKA KONTROLERA

moduł 7- szkolenie kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości
 • Obowiązki i prawa podmiotu kontrolowanego i kontrolującego;
 • Uprawnienia i kwalifikacje zespołu kontrolującego;
 • Skuteczne informowanie o wynikach kontroli w tym podstawowe zasady komunikacji z kontrolowanym;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 8 – szkolenie kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Ewa Krzykowska