Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie pomoże zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu elementów wynagrodzeń, kształtowania polityki wynagrodzeń oraz dopasowywania systemu wynagrodzeń do strategii firmy i indywidualnych potrzeb pracowników.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 15.01.2018 - 16.01.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Team liderów;
 • Menedżerów;
 • Kierowników;
 • Prezesów;
 • Osób które zarządzają ludźmi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia nowoczesne systemy wynagradzania

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia nowoczesne systemy wynagradzania

WSTĘP DO SZKOLENIA

moduł 1 – szkolenie nowoczesne systemy wynagradzania
 •  Przedstawienie i wzajemne poznanie trenera i uczestników;
 •  Prezentacja planu i celów szkolenia;
 •  Ustalenie zasad związanych z przebiegiem szkolenia;
 •  5 zasadniczych funkcji płacy – ćwiczenie;
 •  Płaca jako środek komunikacji między pracodawca a pracownikiem – dyskusja

PODSTAWA KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU WYNAGRODZEŃ, CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

moduł 5 – szkolenie nowoczesne systemy wynagradzania
 •  Rodzaj realizowanej pracy;
 •  Kompetencje pracownika;
 •  Efekty pracy (indywidualne w zakresie realizacji zadań czy wyznaczonych celów, zespołowe/grupowe, jak też wyniki firmy jako całości);
 •  Kryteria rynkowe, obecny poziom wynagrodzeń. Jak usytuować się wobec konkurencji;
 •  Metody syntetyczne kształtowania systemu: klasyfikacja, rangowanie i wartościowanie pracy;

ZWIĄZEK SYSTEMU WYNAGRADZANIA ZE STRATEGIĄ FIRMY I JEJ CELAMI

moduł 6 – szkolenie nowoczesne systemy wynagradzania
 • Misja i wizja firmy jako punkt wyjściowy do budowania systemu wynagrodzeń;
 • Ewolucja masy płac, analiza puli wynagrodzeń w firmie;
 • Cele strategiczne firmy – jak ograniczyć stałe zobowiązania płacowe w warunkach nie osiągnięcia zamierzonych celów;
 • Zadania firmy – ocena wykorzystania potencjału kadrowego;

MOTYWOWANIE PRZEZ WYNAGRODZENIA

moduł 7 – szkolenie nowoczesne systemy wynagradzania
 •  Od czego zależy koncentracja wysiłków pracowników na kluczowych celach ich pracy?
 •  Elementy wynagrodzenia wiążące zadania pracownika z najistotniejszymi celami firmy;
 •  Systemy płac promujące rozwój kompetencji pracowników w powiązaniu z realizacją celów przedsiębiorstwa;
 •  Systemy mobilne wynagrodzeń zapewniające większe uznanie dla pracowników osiągających najlepsze wyniki;
 •  Jaki system jest najskuteczniejszy w mojej firmie?

BUDOWANIE SYSTEMU WYNAGRADZANIA

moduł 8 – szkolenie nowoczesne systemy wynagradzania
 •  Diagnoza aktualnego systemu wynagradzania i jej wpływ na produktywność firmy;
 •  Sporządzenie opisów stanowisk pracy lub ponowne ich określenie pod kątem wartościowania;
 •  Wartościowanie pracy:
  • Analiza treści pracy, rangowanie wszystkich stanowisk;
  • Konstruowanie tabeli zaszeregowania;
  • Podstawowe rodzaje metod wartościowania: całościowe, analityczne;
 •  Co to jest krzywa płacowa i jak ją wyznaczać?
 •  Jak konstruować siatkę płac?
 •  Dodatkowe świadczenia pozapłacowe – ich rola w systemie wynagrodzeń;
 •  Indywidualne zasady wynagradzania pracowników – udziałowe formy wynagrodzeń, wynagrodzenia pakietowe;
 •  Podstawowe zasady premiowania: budowa Regulaminu Premiowego (metoda krzywych premiowych);
 •  Zasady podwyżek – związek ocen okresowych pracowników z podwyżką (indeksacja zarobków);
 •  Matryca podwyżek oparta o wyniki;

ETAPY PROJEKTOWANIA SYSTEMU WYNAGRODZEŃ, NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA

moduł 9 – szkolenie nowoczesne systemy wynagradzania
 • Przygotowanie zespołu architektów systemu – kto powinien w nim uczestniczyć i dlaczego?
 •  Przygotowanie systemu – kolejne etapy przygotowania;
 •  Projektowanie właściwe- założenia systemu, ocena trafności;
 •  Testowanie – projekt wstępny, warunki testowania, konsultacje i symulacje;
 •  Wdrażanie- akcja informacyjna, system informatyczny, szkolenie użytkowników;

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA

moduł 10 – szkolenie nowoczesne systemy wynagradzania
 • Panorama współczesnych rozwiązań i systemów;
 • 8 przykazań skutecznego motywacyjnego systemu wynagrodzeń;
 • Kierunki zmian w kształtowaniu nowoczesnego systemu;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 11 – szkolenie nowoczesne systemy wynagradzania
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Nowoczesne systemy wynagradzania poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Magdalena Guillet

Izabella Gielnicka