Szkolenie Ocena okresowa

Dlaczego warto wybrać to szkolenie?

Ocenianie pracowników jest jednym z ważniejszych narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. Podczas szkolenia, Ocena okresowa przekażemy Ci wszystkie informacje i umiejętności niezbędne do przeprowadzania ocen okresowych i udzielania informacji zwrotnych.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 08.01.2018 - 09.01.201808.03.2018 - 09.03.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Kadrę kierowniczą;
 • Menadżerów;
 • Pracowników działów HR.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia ocena okresowa

Szkolenie ocena okresowa jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia ocena okresowa

WPROWADZENIE DO ZAGADNIENIA OCENY PRACOWNIKÓW

Moduł 1 – szkolenie ocena okresowa
 • Czym jest Ocena okresowa?
 • Czym ocena okresowa nie jest?
 • Powody przeprowadzania oceny okresowej pracowników – jej cele i funkcje;
 • Miejsce systemu ocen w zarządzaniu;

WYMAGANIA STAWIANE SYSTEMOWI OCEN

Moduł 2 – szkolenie ocena okresowa
 • Najczęstsze systemy oceniania pracowników (np. 180 stopni, 360 stopni);
 • Dopasowany do specyfiki organizacji oraz wymagań na poszczególnych stanowiskach;
 • Operujący jasnymi i mierzalnymi kryteriami oceny;
 • Sprawiedliwy, obiektywny i zrozumiały;
 • Otwarty na zmiany i modyfikacje;
 • Powiązany z innymi elementami polityki personalnej;

NAJCZĘSTSZE KRYTERIA OCENY PRACOWNIKÓW

Moduł 3 – szkolenie ocena okresowa
 • Efektywnościowe;
 • Kwalifikacyjne;
 • Osobowościowe;
 • Behawioralne;
 • Systemy oparte na modelach kompetencyjnych;

STOSOWANE METODY OCENY

Moduł 4 – szkolenie ocena okresowa
 • Metoda opisowa;
 • Skale punktowe;
 • Skale ważone;
 • Metody testowe;
 • Metody zdarzeń krytycznych;
 • Skale behawioralne;
 • Skale kompetencyjne;

GŁÓWNE ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMU OCEN

Moduł 5 – szkolenie ocena okresowa
 • Zdefiniowanie celów oceny;
 • Grupowanie stanowisk;
 • Zebranie propozycji kryteriów oceny;
 • Grupowanie kryteriów oceny dla poszczególnych grup i stanowisk;
 • Wybór metody oceny;
 • Opis poszczególnych kryteriów według przyjętej metody;
 • Przygotowanie wymagań stanowiskowych wg przyjętych kryteriów oceny;
 • Przygotowanie odpowiednich arkuszy;
 • Szkolenia oceniających i ocenianych;

ROZMOWA OCENIAJĄCA

Moduł 6 – szkolenie ocena okresowa
 • Cele rozmów oceniających;
 • Formuły rozmów oceniających;
 • Struktura rozmowy oceniającej;
 • Reguły konstruktywnego chwalenia i krytykowania;
 • Najczęstsze błędy w sztuce oceniania;
 • Trudne sytuacje w rozmowach z pracownikami
  Informacja zwrotna;

CO WPŁYWA NA SKUTECZNOŚĆ ROZMÓW OCENIAJĄCYCH

Moduł 7 – szkolenie ocena okresowa
 • Przygotowanie;
 • Odpowiednie miejsce i czas spotkania;
 • Ustalenie potrzeb pracownika i hierarchii jego wartości;
 • Poznanie celów pracownika w kontekście celów firmy;
 • Wprowadzenie elementów samooceny;
 • Realizowanie procesu oceny w sposób rzetelny, sprawiedliwy i jasny;
 • Konsekwentne prowadzenie ocen okresowych;
 • Prowadzenie dokumentacji;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

Moduł 8 – szkolenie ocena okresowa
 • Dyskusja i konsultacje

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Ocena okresowa poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Magdalena Guillet

Izabella Gielnicka