Szkolenie ABC prawa zamówień publicznych

Dlaczego to szkolenie?

Ochrona danych osobowych w urzędzie administracji publicznej z uwzględnieniem regulacji nowego ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 20.12.2017 20.02.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osób odpowiedzialnych za wdrażanie standardów ochrony danych osobowych;
 • Administratorów bezpieczeństwa informacji, lokalnych administratorów bezpieczeństwa informacji, administratorów systemów;
 • Osób tworzących procedury zabezpieczania danych osobowych;
 • Pracowników instytucji administracji publicznej odpowiedzialnych za udzielanie informacji publicznej;
 • Osób odpowiedzialnych za wdrażanie procedur kontroli pracownika;
 • Wszystkich osób mających dostęp do danych osobowych;

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

moduł 1 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • Źródła prawa związane z ochroną danych osobowych;
 • Pojęcie danych osobowych, zbiorów danych osobowych, przetwarzania danych osobowych;
 • Ochrona danych osobowych a ochrona dóbr osobistych;
 • Dane zwykłe a dane wrażliwe;
 • Administrator Danych Osobowych, Administrator  Bezpieczeństwa Informacji, Administrator Systemów Informatycznych. Obowiązki ustawowe spoczywające na podmiotach przetwarzających dane osobowe:
  • obowiązki informacyjne,
  • obowiązki zagwarantowania bezpieczeństwa informacji,
  • obowiązki rejestracji zbiorów.

Nowe rozwiązania prawne dotyczące Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Rejestru ABI. Nowe obowiązki dla ABI obowiązujące od 1.01.2015 r.

moduł 2 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej

 

POZYSKIWANIE, UDOSTĘPNIANIE ORAZ POWIERZANIE DANYCH OSOBOWYCH OBYWATELI

moduł 3 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • Warunki pozyskiwania, udostępniania oraz powierzania danych osobowych obywateli;
 • Warunki pozyskiwania danych bezpośrednio od właściciela danych, warunki pozyskiwania danycg od podmiotów trzecich;
 • przechowywanie danych osobowych;
 • umowy z art. 31 u. o o. d.o,
 • Okres przechowywania danych obywateli;

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

moduł 4 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • zasada adekwatności,
 • zasada merytorycznej poprawności,
 • zasada celowości,
 • zasada ograniczenia czasowego.Omówienie na praktycznych przykładach

UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELI DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ ADO:

moduł 5 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • uprawnienia korekcyjne,
 • prawo do sprzeciwu,
 • zakaz przetwarzania danych osobowych.

INCYDENTY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH- USTALANIE, PRZECIWDZIAŁANIE, DZIAŁANIA NAPRAWCZE, DOKUMENTOWANIE

moduł 6 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADO, ABI ORAZ POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW ZA NARUSZENIE PRZEPISÓW OKREŚLAJĄCYCH ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

moduł 7 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – DECYZJE WYDAWANE PRZEZ GIODO I POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

moduł 8- szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej

KONTROLE GIODO – JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ I AKTYWNIE W NICH UCZESTNICZYĆ ( Z UWZGLĘDNIENIEM ZGŁOSZONEGO ABI ORAZ W SYTUACJI NIE ZAREJESTROWANIA ABI W REJESTRZE PROWADZONYM PRZEZ GIODO)

moduł 9 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIAN W ZAKRESIE ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZWIĄZANE Z WEJŚCIEM W ŻYCIE W DNIU 16 KWIETNIA 2016R. NOWEGO PAKIETU UNIJNYCH ROZWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

moduł 10 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Od kiedy rozporządzenie stanie się wiążące i jak się do tego przygotować,
  • Nowe  kategorie danych,
  • Identyfikatory sieciowe, dane biometryczne w rozporządzeniu unijnym,
  • Podstawy przetwarzania danych osobowych, z uwzględnieniem danych wrażliwych ,
  • Nowy obowiązek informacyjny dla ABI (inspektora ds. Ochrony danych osobowych),
  • Nowe elementy umowy powierzenia oraz podpowierzenia przetwarzania danych  przewidziane przez rozporządzenie,
  • Rejestracja i aktualizacja baz danych  przyszłe wymagania:
  • Obowiązek zgłaszania uchybień w ochronie danych osobowych w treści nowego Rozporządzenia
  • Znaczące zmiany w statusie obecnych administratorów bezpieczeństwa informacji,
  • Ważne zmiany w zakresie wymiaru kar finansowych za naruszenie zasad ochrony danych osobowych przewidziane w rozporządzeniu i szczególne uprawnienia GIODO w tym zakresie,
  • GDPR – nowe mechanizmy certyfikacji, profilowanie, kodeksy postępowań z danymi,
 • W DNIU 14 KWIETNIA 2016 R. PARLAMENT EUROPEJSKI PRZYJĄŁ PAKIET LEGISLACYJNY DOTYCZĄCY NOWYCH UNIJNYCH RAM PRAWNYCH OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. PAKIET SKŁADA SIĘ ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) ORAZ DYREKTYWY W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WŁAŚCIWE ORGANY DO CELÓW ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI, PROWADZENIA POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH, WYKRYWANIA I ŚCIGANIA CZYNÓW ZABRONIONYCH I WYKONYWANIA KAR, W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH.
 • NOWO UCHWALONE ROZPORZĄDZENIE UCHYLI OBOWIĄZUJĄCĄ AKTUALNIE DYREKTYWĄ 95/46/WE A NOWA DYREKTYWA DECYZJĘ RAMOWĄ RADY 2008/997/WSISW.OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH MA ZAPEWNIĆ WYSOKI, UJEDNOLICONY POZIOM OCHRONY DANYCH W CAŁEJ UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYCZYNIAJĄC SIĘ RÓWNIEŻ DO WZROSTU POCZUCIA PEWNOŚCI PRAWNEJ W TYM ZAKRESIE.

NOWE PRZEPISY PRZEWIDUJĄ MIĘDZY INNYMI:

moduł 11 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych prywatnych,
 • prawo do przenoszenia danych do innego usługodawcy,
 • zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych i prawo osoby, której dane dotyczą, do informacji o naruszeniu ochrony danych,
 • zapewnienie, że obowiązki wykonywane wobec osób, których dane dotyczą, realizowane będą w sposób bardziej transparentny,
 • ustanowienie Europejskiej Rady Ochrony Danych, zastępującej Grupę Roboczą Art. 29,
 • wprowadzenie mechanizmu kompleksowej obsługi (pojedynczego punktu kontaktowego),
 • ustanowienie procedur współpracy administracyjnej prowadzonej pomiędzy organami ochrony danych osobowych państw członkowskich UE,
 • nakładanie administracyjnych kar pieniężnych (nawet w wysokości 4 % całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa) i ich zdecydowane egzekwowanie.

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 12 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • Dyskusja i konsultacje

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Rafał Andrzejewski