szkolenie identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych

Dlaczego to szkolenie?

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dot. prawidłowej realizacji i obsługi projektu UE, najczęściej występujących typów ryzyka w projektach i proponowanych działań naprawczych. Szkolenie pozwala na nabycie umiejętności z przeprowadzania zamówień publicznych oraz wiedzy dot. odpowiedzialności pracownika projektowego.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do wnioskodawców, przedsiębiorców, pracowników uczelni wyższych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia odpowiedzialność i zadania pracownika merytorycznego w projektach UE

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia odpowiedzialność i zadania pracownika merytorycznego w projektach UE

 

WYBRANE ELEMENTY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM A REALIZACJA PROJEKTU

moduł 1 –  szkolenie odpowiedzialność i zadania pracownika merytorycznego w projektach UE
 • Wprowadzenie do zagadnień zarządzania projektem;
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w ramach realizowanego projektu;
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie (ryzyko merytoryczne i finansowe);
 • Zarządzanie zmianą w projekcie i jej wpływ na zakres merytoryczny i budżet projektu;
 • Polityka rachunkowości jednostki w projekcie;

ZARZĄDZANIE FINANSOWE A KWALIFIKOWALNOŚĆ

moduł 2 –  szkolenie odpowiedzialność i zadania pracownika merytorycznego w projektach UE
 • Zasady kwalifikowalności projektu i wydatków w projekcie;
 • Zgodność ponoszonych wydatków z budżetem projektu;
 • Ocena kwalifikowalności wydatków w projekcie;
 • Elementy zarządzanie finansowego projektem;

ZARZĄDZANIE WYKONANIEM RZECZOWYM PROJEKTU

moduł 3 –  szkolenie odpowiedzialność i zadania pracownika merytorycznego w projektach UE
 • Zgodność realizowanego zakresu rzeczowego z projektem;
 • Monitoring wykonania rzeczowego i finansowego projektu poprzez harmonogram;
 • Jak poprawnie analizować wskaźniki produktu i rezultatu w projekcie;
 • Działania naprawcze w projekcie;
 • Minimalizowanie ryzyka w projekcie;

SPRAWOZDAWCZOŚĆ I AUDYT W PROJEKCIE – ZAKRES I ZASADY

moduł 3 –  szkolenie odpowiedzialność i zadania pracownika merytorycznego w projektach UE
 • Wpływ polityki rachunkowości na realizowany projekt;
 • Monitoring i sprawozdawczość projektu;
 • Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku;
 • Jak przygotować dokumenty projektu do kontroli i audytu;
 • Zakres audytu projektu;

WYBRANE ELEMENTY EWALUACJI PROJEKTU

moduł 3 –  szkolenie odpowiedzialność i zadania pracownika merytorycznego w projektach UE
 • Zasady i cel ewaluacji projektu;
 • Metodologia realizacji ewaluacji projektu;
 • Wybór metod badawczych;
 • Ewaluacja projektu a audyt;

KONTROLA W PROJEKCIE

moduł 4 –  szkolenie odpowiedzialność i zadania pracownika merytorycznego w projektach UE
 • Kontrola projektu – główne zasady i cele;
 • Metodologia i procedury przeprowadzania kontroli;
 • Prawa i obowiązki jednostki kontrolowanej i instytucji prowadzącej kontrole;
 • Obowiązki beneficjenta wynikające z kontroli;
 • Dobór projektów do kontroli;

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROJEKTACH

moduł 5 –  szkolenie odpowiedzialność i zadania pracownika merytorycznego w projektach UE
 • Nieprawidłowości w projektach;
 • Najczęstsze błędy i problemy identyfikowane w toku kontroli na miejscu;
 • Wykrywanie nieprawidłowości i zbieranie dowodów;
 • Rodzaje nieprawidłowości;
 • Nieprawidłowości podlegające i niepodlegające raportowaniu;
 • Konsekwencje stwierdzonych nieprawidłowości;
 • Kiedy i w jaki sposób zawiadamia się rzecznika dyscypliny finansów publicznych;

ZASADY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

moduł 5 –  szkolenie odpowiedzialność i zadania pracownika merytorycznego w projektach UE
 • Instancyjność postępowania;
 • Strony postępowania, domniemanie niewinności obwinionego;
 • Przesłanki wyłączające postępowania;
 • Co może być dowodem w prowadzonym postępowaniu?
 • Obowiązki i prawa stron;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 –  szkolenie odpowiedzialność i zadania pracownika merytorycznego w projektach UE
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Odpowiedzialność i zadania pracownika merytorycznego w projektach UE poprowadzi jeden z poniższych trenerów