Dlaczego to szkolenie?

Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie i usystematyzowanie wiedzy na temat podatku dochodowego CIT oraz poznanie nowych regulacji podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2014 r. i ich praktycznych aspektów dla podatników. Uczestnicy szkolenia poznają także aktualne problemy podatkowe występujące w podatku CIT i propozycje rozwiązań podatkowych z uwzględnieniem ryzyka podatkowego w tym zakresie.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1590 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Głównych Księgowych i księgowych;
 • Pracowników księgowości stosujących na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
 • Pracowników Działu Kadr odpowiedzialnych za podatkowe rozliczenia pracowników;
 • Dyrektorów Finansowych i Ekonomicznych, a także innych osób odpowiedzialnych za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia

podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

Dzień 1

 

PODSTAWOWE POJĘCIA Z ZAKRESU PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH ORAZ PRZYCHODY PODATKOWE

moduł 1 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

POJĘCIE PODATNIKA

moduł 2 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

ROK PODATKOWY W USTAWIE O CIT

moduł 3 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

PRZEDMIOT ORAZ PODSTAWA OPODATKOWANIA

moduł 4 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

PRZYCHÓD PODATKOWY

moduł 5 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Pojęcie przychodu podatkowego;
 • Moment rozpoznania przychodu;
 • Przychody w walucie obcej;
 • Zasady szczególne opodatkowania niektórych kategorii przychodów, w tym wydanie towarów, świadczenie usług;

DOCHÓD PODATKOWY

moduł 6 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Wyliczenie dochodu podatkowego;
 • Pojęcie straty;
 • Wyłączenia z dochodu podatkowego;

RÓŻNICE KURSOWE

moduł 7 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Dodatnie różnice kursowe;
 • Ujemne różnice kursowe;
 • Różnice kursowe podatkowe a bilansowe;
 • Problemy praktyczne dotyczące różnic kursowych;

Dzień 2

 

NOWE DEFINICJE DOTYCZĄCE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW, ZMIANY OD 2013 ROKU

moduł 8 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

moduł 9 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Definicja kosztów uzyskania przychodów;
 • Warunki rozpoznania wydatku jako kosztu uzyskania przychodu;

KOSZT PODATKOWY A KOSZT BILANSOWY

moduł 10 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

MOMENT ROZPOZNANIA KOSZTU UZYSKANIA PRZYCHODÓW (W TYM ROZLICZANIE W CZASIE)

moduł 11 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

DOKUMENTOWANIE KOSZTU UZYSKANIA PRZYCHODU

moduł 12 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

KOSZTY PONIESIONE W WALUTACH OBCYCH

moduł 13 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

KOSZTY W PRAKTYCE

moduł 14 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Podatek jako koszt podatkowy;
 • Reklama i reprezentacja;
 • Koszty pracownicze;
 • Likwidacja środków trwałych i obrotowych; zaniechane inwestycje;
 • Samochód w działalności;
 • Nabycie nieodpłatne;
 • Wydatki na nabycie i objęcie udziałów / akcji;
 • Odszkodowania, kary umowne i inne opłaty sanacyjne;
 • Leasing;
 • Odsetki i niedostateczna kapitalizacja;
 • Wierzytelności;

AMORTYZACJA PODATKOWA

moduł 15 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Pojęcie amortyzacji podatkowej, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
 • Metody amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, indywidualna;
 • Stawki amortyzacji – podstawowe i podwyższone;
 • Zagadnienia szczególne związane z amortyzacją podatkową, w tym: remont a ulepszenie; modernizacja, likwidacja ŚT;

Dzień 3

 

DEFINICJA PODMIOTÓW POWIĄZANYCH, KATEGORIE TRANSAKCJI POMIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

moduł 16 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Metody szacowania cen;
 • Szczególna dokumentacja podatkowa;
 • Konsekwencje nie przedstawienia dokumentacji;

PODATEK U ŹRÓDŁA

moduł 17 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Pojęcie podatku u źródła;
 • Zasady pobierania, rozliczania i wykazywania podatku u źródła;
 • Poszczególne kategorie przychodów podlegających podatkowi u źródła: dywidendy, należności licencyjne, odsetki;
 • Zastosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w celu ustalenia obowiązku pobrania podatku u źródła;
 • Certyfikat rezydencji;

POJĘCIE LEASINGU

moduł 18 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Regulacje dotyczące leasingu operacyjnego;
 • Regulacje dotyczące leasingu finansowego;

PODSTAWA OPODATKOWANIA I WYSOKOŚĆ PODATKU

moduł 19 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Odliczenia;
 • Ulgi;
 • Stawka podatku;

DOCHÓD ZWOLNIONY OD OPODATKOWANIA A SKŁADANIE ZEZNAŃ ROCZNYCH

moduł 20 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

ZALICZKI NA PODATEK, PODATEK ZA ROK PODATKOWY

moduł 21 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Zasady wyliczenia zaliczek na podatek CIT;
 • Uproszczone formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy ;
 • Obowiązki płatnika, w tym terminy wpłaty zaliczek i podatku;
 • Zwolnienia z obowiązku składania zeznań podatkowych;
 • Zeznania podatkowe: CIT – 8, CIT- ST, CIT – O, IFT – 1, IFT- 2, ORD – W, ORD – U;
 • Korekty deklaracji i zeznań;

PODSUMOWUJĄCE CASE STUDY

moduł 22 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

moduł 23 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami poprowadzi jeden z poniższych trenerów