Dlaczego to szkolenie?

Podatek odroczony to instytucja, która we właściwy sposób kontrolowana przez jednostkę daje wiele dodatkowych informacji ułatwiających planowanie podatkowe. Praktyczne rady wykładowcy w tym zakresie mogą stać się nieocenione w trakcie identyfikacji pozycji stanowiących podstawę wyliczenia podatku odroczonego. Podatek odroczony w ujęciu przedstawionym w trakcie szkolenia pozwoli również na stworzenie dodatkowych punktów kontroli dla prawidłowego wyliczenia podatku bieżącego.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do pracowników działów rachunkowości oraz działów finansowo - księgowych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia podatek odroczony w praktyce

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia podatek odroczony w praktyce

 

PODATEK ODROCZONY JAKO INSTYTUCJA PRAWA BILANSOWEGO, Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPISÓW KSR 2 ORAZ MSR 12

moduł 1 –  szkolenie podatek odroczony w praktyce

CEL STOSOWANIA PODATKU ODROCZONEGO

moduł 2 –  szkolenie podatek odroczony w praktyce
 • Możliwości wykorzystania podatku odroczonego do planowania finansowego;
 • Wpływ na wynik finansowy i wskaźniki rentowności;
 • Zabezpieczenie środków na późniejsze zobowiązania podatkowe;

WARTOŚĆ BILANSOWA/ WARTOŚĆ PODATKOWA AKTYWÓW I PASYWÓW

moduł 3 –  szkolenie podatek odroczony w praktyce
 • Praktyczne sposoby obliczania wartości podatkowej dla poszczególnych pozycji bilansowych;

RÓŻNICE TRWAŁE A RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE

moduł 4 –  szkolenie podatek odroczony w praktyce

AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO

moduł 5 –  szkolenie podatek odroczony w praktyce
 • Prawo do ustalenia aktywów;
 • Podstawowe tytuły do tworzenia aktywów;

USTALANIE REZERW Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO

moduł 6 –  szkolenie podatek odroczony w praktyce
 •  Obowiązek tworzenia rezerw;
 •  Podstawowe tytułu do tworzenie rezerw;

UJĘCIE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH I EWIDENCJA REZERW I AKTYWÓW Z TYTUŁU  PODATKU ODROCZONEGO

moduł 7 –  szkolenie podatek odroczony w praktyce
 • Sposoby ujęcia tworzenia i rozwiązywania podatku odroczonego w księgach;
 • Ewidencja poza systemowa dla wyliczenia podatku odroczonego – przykłady sposobów tworzenia;

SPOSÓB UJĘCIA REZERWY I AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO W KORESPONDENCJI Z WYNIKIEM, KAPITAŁEM WŁASNYM I WARTOŚCIĄ FIRMY

moduł 8 –  szkolenie podatek odroczony w praktyce
 • Wpływ zawiązywania i rozwiązywania podatku odroczonego na wynik bieżącego roku;
 • Praktyczne spojrzenie na transakcje ujmowane w korespondencji z kapitałem własnym;
 • Sytuacje gdy podatek odroczony jest ujmowany z wartością firmy: aport, połączenia;

PREZENTACJA W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ W BILANSIE AKTYWÓW I REZERW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

moduł 9 –  szkolenie podatek odroczony w praktyce
 •  Przypadki kompensowania aktywa i rezerwy;
 •  Odpisy aktualizujące wartość aktywa;

PROCES USTALANIA PODATKU ODROCZONEGO W PODMIOCIE GOSPODARCZYM

moduł 10 –  szkolenie podatek odroczony w praktyce
 •  Praktyczne sposoby ustalania podatku krok po kroku;
 •  Zapewnienie kompletności ujęcia podatku odroczonego w księgach;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 11 –  szkolenie podatek odroczony w praktyce
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Podatek odroczony w praktyce poprowadzi jeden z poniższych trenerów