Szkolenie prawo upadłościowe i naprawcze - czego się nauczysz?

Prawo upadłościowe i naprawcze jest niezwykle skomplikowaną gałęzią prawa. Odwołuje się ono do wielu dziedzin prawa, co utrudnia osobom spoza kręgu prawniczego zgłębienie problematyki.Dnia 24 października 2008 r. Sejm RP przyjął ustawę o zmianie ustawy – prawo upadłościowe i naprawcze, które wprowadza w Polsce upadłość konsumencką. Podmiotami, które są najbardziej zainteresowane stosowaniem ustawy w praktyce są z jednej strony zadłużeni konsumenci, których praw to postępowanie będzie dotyczyć oraz banki, których dłużnicy (konsumenci) będą najczęściej składać wnioski o ogłoszenie upadłości.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 10.01.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do wszystkich osób zaangażowanych w procesy restrukturyzacji i windykacji wierzytelności. Zapraszamy osoby zainteresowane tematyką prawa naprawczego i upadłościowego. Grupę docelową stanowią także banki, instytucje i osoby zajmujące się wierzytelnościami, spółki osobowe i handlowe.

”Na

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia

prawo upadłościowe i naprawcze

 Szkolenie prawo upadłościowe i naprawcze  prowadzone jest w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:

„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu prawo upadłościowe i naprawcze wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, case-y przeplatane mini wykładami. Największą jednak wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

prawo upadłościowe i naprawcze

WPROWADZENIE

moduł 1 – szkolenie prawo upadłościowe i naprawcze
 • Źródła Prawa upadłościowego i naprawczego;
 • Nowele przepisów upadłościowych i naprawczych;

PODSTAWOWE ZASADY PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO I NAPRAWCZEGO

moduł 2 – szkolenie prawo upadłościowe i naprawcze

POJĘCIE ZDOLNOŚCI UPADŁOŚCIOWEJ

moduł 3 – szkolenie prawo upadłościowe i naprawcze

PODSTAWY OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI

moduł 4 – szkolenie prawo upadłościowe i naprawcze

RODZAJE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO

moduł 5 – szkolenie prawo upadłościowe i naprawcze
 • Upadłość układowa:
  • Z zarządem własnym,
  • Bez zarządu własnego,
  • Układ restrukturyzacyjny,
  • Układ likwidacyjny.
 •  Upadłość likwidacyjna:
 •  Przekształcanie postępowania upadłościowego,
 •  Upadłość przedsiębiorcy a upadłość konsumencka,
 •  Styk procedur upadłościowych i naprawczych.

POSTĘPOWANIE W PRZEDMIOCIE OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI

moduł 6 – szkolenie prawo upadłościowe i naprawcze
 • Właściwość sądu,
 •  Uprawnienie do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
 •  Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości przez wierzyciela jako sposób windykacji wierzytelności,
 •  Wymogi formalne wniosku o ogłoszenie upadłości,
 •  Postępowanie zabezpieczające,
 •  Wstępne zgromadzenie wierzycieli.

ORZECZENIE O OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI

moduł 7 – szkolenie prawo upadłościowe i naprawcze

SKUTKI OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI

moduł 8 – szkolenie prawo upadłościowe i naprawcze
 • Co do osoby upadłego
 • Co do majątku upadłego:
  • Pojęcie masy upadłości,
  • Ustalenie składu masy upadłości,
  • Wyłączenie z masy upadłości,
  • Czynności upadłego dotyczące mienia wchodzącego w skład masy upadłości,
  • Zakaz obciążania masy upadłości;
 •  Co do zobowiązań upadłego:
  • Uwagi ogólne,
  • W przypadku upadłości układowej,
  • W przypadku upadłości likwidacyjnej,
  • Regulacja dotycząca umów wzajemnych,
  • Regulacja dotycząca umów bankowych,
  • Szczególne uwzględnienie umów bankowych: umowy kredytu, pożyczki, rachunku bankowego, umowy rachunku bankowego, umowy rachunku papierów wartościowych, o udostępnienie skrytek sejmowych i inne umowy przechowania zawarte z bankiem.
 •  Bezskuteczność i zaskarżanie czynności upadłego:
  • Uwagi ogólne,
  • Problematyka zabezpieczeń uzyskiwanych przez bank na przedpolu upadłości w kontekście przepisów o bezskuteczności czynności upadłego.
 •  Co do postępowań sądowych i administracyjnych:
  • Upadłość układowa,
  • Upadłość likwidacyjna.

ZASADY OGÓLNE POSTĘPOWANIA PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI

moduł 9 – szkolenie prawo upadłościowe i naprawcze
 • Sąd,
 • Sędzia – komisarz,
 • Syndyk, nadzorca sądowy, zarządca,
 • Upadły.
 • Wierzyciele:
  • Zgromadzenie wierzycieli,
  • Rada wierzycieli, z uwzględnieniem roli rady wierzycieli w postępowaniu upadłościowym.
 •  Przepisy ogólne o postępowaniu po ogłoszeniu upadłości.

ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI

moduł 10 – szkolenie prawo upadłościowe i naprawcze
 • Zasady ogólne dotyczące zgłaszania wierzytelności,
 • Forma i zawartość zgłoszenia wierzytelności,
 • Sprawdzanie zgłoszonych wierzytelności.

LISTA WIERZYTELNOŚCI

moduł 11 – szkolenie prawo upadłościowe i naprawcze
 • Zasady ustalania listy wierzytelności,
 • Zaskarżanie listy wierzytelności,
 • Zatwierdzenie listy wierzytelności,
 • Prostowanie i uzupełnianie listy wierzytelności.

 

LIKWIDACJA MASY UPADŁOŚCI

moduł 12 – szkolenie prawo upadłościowe i naprawcze
 • Zasady ogólne;
 • Skutek sprzedaży dokonanej w postępowaniu upadłościowym;
 • Sprzedaż składników masy:
  • Przedsiębiorstwa (jego zorganizowanej części);
  • Nieruchomości;
  • Sprzedaż ruchomości, przejęcie przez zastawnika ruchomości obciążonej zastawem rejestrowym;
  • Likwidacja wierzytelności i praw majątkowych;
 •  Podział funduszów masy upadłości:
  • Zasady ogólne;
  • Kolejność zaspakajania wierzycieli;
 •  Podział sum uzyskanych ze sprzedaży rzeczy i praw obciążonych rzeczowo;
 •  Postępowanie w sprawie podziału funduszów masy upadłości:
  • Ustalenie planu podziału;
  • Wykonanie planu podziału;

ZAGADNIENIE SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE Z NIEKTÓRYMI UMOWAMI BANKOWYMI ZAWIERANYMI PO OGŁOSZENIU UPADŁOŚCI

moduł 13 – szkolenie prawo upadłościowe i naprawcze
 • Umowa kredytu i pożyczki;
 • Umowa rachunku bankowego;

ZAKOŃCZENIE I UMORZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO I ZAGADNIENIE ODDŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORCY – OSOBY FIZYCZNEJ

moduł 14 – szkolenie prawo upadłościowe i naprawcze

ODRĘBNE POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE – UPADŁOŚĆ BANKU

moduł 15 – szkolenie prawo upadłościowe i naprawcze

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

moduł 16 – szkolenie prawo upadłościowe i naprawcze
 •  Obraz przebiegu upadłości konsumenckiej z uwzględnieniem praw i obowiązków upadłego, w kontekście możliwości umorzenia części zobowiązań oraz porównanie ze schematem oddłużenia prywatnego przedsiębiorcy;
 •  Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy – kto może skorzystać z upadłości konsumenckiej i jakie warunki musi spełnić;

PRAWO NAPRAWCZE

moduł 17 – szkolenie prawo upadłościowe i naprawcze

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 18 – szkolenie prawo upadłościowe i naprawcze
 • Dyskusja i konsultacje

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie prawo upadłościowe i naprawcze poprowadzi jeden z poniższych trenerów