szkolenie negocjacje handlowe

Dlaczego warto wybrać właśnie to szkolenie?

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy są problemami dużej liczby przedsiębiorstw. Zjawiska te zagrażają atmosferze i wydajności pracy, dezintegrują zespół, prowadzą do apatii i braku inicjatywy oraz aktywności ze strony pracowników. Są one także powodem występowania przez pracowników z pozwami, co z jednej strony prowadzi często do utraty dobrego imienia firmy, która nie zwalcza mobbingu i zachowań dyskryminacyjnych, a z drugiej jest źródłem odpowiedzialności finansowej pracodawców.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 07.12.2017
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, pracowników, kontrolerów i ewaluatorów.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

glasses-on-macbook

Szkolenie przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy prowadzone jest w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

 

WPROWADZENIE DO TEMATYKI: MOBBINGU I DYSKRYMINACJI

moduł 1 – przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Istota, pojęcie i zakres dyskryminacji;
 • Istota, pojęcie i zakres mobbingu;
 • Skala i rozmiar mobbingu;
 • Mobbing oraz dyskryminacja w ujęciu regulacji i norm międzynarodowych;

MOBBING I DYSKRYMINACJA W MIEJSCU PRACY- PRZYCZYNY

moduł 2 – przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Indywidualne uwarunkowania mobbingu:
  • Przyczyny zależne i niezależne od ofiary,
  • Stres,
  • Konflikt,
  • Przyczyny po stronie mobbera,
 • Przyczyny społeczno- kulturowe:
  • Stereotypy,
  • Uprzedzenia społeczne.

OFIARY I SPRAWCY MOBBINGU

moduł 3 – przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Osobowość ofiar mobbingu;
 • Fałszywe ofiary mobbingu;
 • Zespół kozła ofiarnego;
 • Cechy mobbera;

TAKTYKI MOBBINGU

moduł 3 – przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Poniżania;
 • Upokarzania;
 • Zastraszania;
 • Pomniejszenia kompetencji;
 • Utrudniania wykonywania pracy;
 • Izolacji;

ZAPOBIEGANIE MOBBINGOWI JAKO OBOWIĄZEK PRACODAWCY. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA Z TYTUŁU WYSTĄPIENIA MOBBINGU

moduł 4 – przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

SKUTKI MOBBINGU

moduł 5 – przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Wpływ zachowań mobbingowym na jednostkę i indywidualne skutki jednostkowe:
  • Zaburzenia funkcjonowania społecznego,
  • Zaburzenia psychiczne,
  • Zaburzenia somatyczne.
 • Wpływ mobbingu na życie społeczne ofiary:
  • Destrukcja małych grup społecznych,
  • Naruszenie więzi społecznych,
  • Destrukcja rodziny.
 • Wpływ mobbingu na organizację:
  • Skutki finansowe,
  • Skutki w sferze personalnej (HR),
  • Skutki w sferze wizerunku przedsiębiorstwa (PR),
  • Skutki organizacyjne dla pracowników,
  • Skutki organizacyjne dla kadry zarządzającej.

PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI

moduł 6 – przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Asertywność;
 • Komunikacja niewerbalna w sytuacjach trudnych;
 • Ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia stosowania mobbingu;
 • Szkolenia dla pracowników jako podstawowa metoda antymobbingowa;
 • Wprowadzanie regulacji prawnych dot. mobbingu;
 • Procedura antymobbingowa: komisja antymobbingowa;

DOKUMENTACJA ANTYMOBBINGOWA

moduł 7 – przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa (WPA)-omówienie procedur zawieranych w WPA;
 • Omówienie przykładowych ankiet diagnozujących problem mobbingu;

REKAPITULACJA

moduł 8 – przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 9 – przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Rafał Andrzejewski

Izabella Gielnicka