Szkolenie Ocena okresowa

Dlaczego warto wybrać właśnie to szkolenie?

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dotyczącą rozliczania projektów UE oraz zasad sprawozdawczości. Podczas szkolenia w formie warsztatów bę omawiane i ćwiczone będą zasady wypełniania wniosków o płatność.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 08.01.2018 - 09.01.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1490 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do wnioskodawców, przedsiębiorców, pracowników uczelni wyższych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia rozliczanie projektów UE i sprawozdawczość – jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność

Szkolenie dotyczące poprawnego rozliczania projektów UE  prowadzone jest w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia rozliczanie projektów UE i sprawozdawczość – jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność

 

ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI PROJEKTÓW W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH  2007-2013

 • Podstawy prawne i dokumenty regulujące zasady sprawozdawczości funduszy strukturalnych w 2007 – 2013;
 • Specyfika sprawozdawczości projektów unijnych:
  • Sprawozdawczość na poziomie projektu, działania, priorytetu i programu;
  • Terminy sprawozdawczości;
  • Sprawozdawczość okresowa, roczna i końcowa;
 • Zasady poprawnej konstrukcji sprawozdania z realizacji projektu:
  • Odstępstwa w realizacji projektu od wniosku o dofinansowanie;
  • Postęp rzeczowy i postęp finansowy projektu;
  • Problemy i trudności w realizacji projektu;
  • Informacje o zgodności projektu z zasadami polityk wspólnotowych;
  • Wykonanie obowiązku w zakresie informacji i promocji projektu

ROZLICZANIE PROJEKTU

 • Ogólne zasady wypełniania wniosku o płatność;
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów;
 • Zasady i terminy przechowywania dokumentacji projektu;

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE ZASAD POPRAWNEGO OPRACOWANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

 • Omówienie zasad wypełniania formularzy wniosków o płatność:
  • Dane beneficjenta i informacje o projekcie;
  • Informacja finansowa dot. projektu;
  • Dochód w okresie sprawozdawczym;
  • Postęp rzeczowo-finansowy projektu;
  • Planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu;
  • Wskaźniki realizacji projektu;
  • Informacja nt trudności i problemów;
  • Harmonogram wydatków na kolejne kwartały;
  • Zgodność projektu z politykami wspólnotowymi;
  • Informacja nt promocji projektu;
 • Spójność poszczególnych elementów wniosku o płatność;
 • Zasady sporządzania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku;
 • Załączniki do wniosku o płatność:
  • Potwierdzone za zgodność kopie dokumentów księgowych;
  • Potwierdzone za zgodność kopie protokołów odbioru;
  • Wyciągi bankowe;
 • Ćwiczenia – opracowanie formularza wniosku o płatność. Omówienie opracowanych formularzy wniosków o płatność;

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE ZASAD POPRAWNEGO OPRACOWANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ PROJEKTU SZKOLENIOWEGO

 • Omówienie zasad wypełniania formularza wniosku o płatność:
  • Dane beneficjenta i informacje o projekcie;
  • Informacja finansowa dot. projektu;
  • Dochód w okresie sprawozdawczym;
  • Postęp rzeczowo-finansowy projektu;
  • Planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu;
  • Wskaźniki realizacji projektu;
  • Informacja nt trudności i problemów;
  • Harmonogram wydatków na kolejne kwartały;
  • Zgodność projektu z politykami wspólnotowymi;
  • Informacja nt promocji projektu;
 • Spójność poszczególnych elementów wniosku o płatność;
 • Zasady sporządzania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku;
 • Ćwiczenia – opracowanie formularza wniosku o płatność;
 • Omówienie opracowanych formularzy wniosków o płatność;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Rozliczanie projektów UE i sprawozdawczość – jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność poprowadzi jeden z poniższych trenerów