Dlaczego warto wybrać właśnie to szkolenie?

W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 22.01.2018 - 23.01.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1490 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia

strategiczne zarządzanie płynnością finansową

Szkolenie dotyczące strategicznego zarządzania płynnością finansową  jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

strategiczne zarządzanie płynnością finansową

 

CEL I POTRZEBA ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ

moduł 1 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 •  Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa;
 •  Relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwiem i zarządzania płynnością finansową;
 •  Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej;
 • Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa;

PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA ODNOSZĄCE SIĘ DO ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ

moduł 2 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 •  Definicje płynności finansowej. Relacje między nimi;
 •  Definicja poziomu płynności finansowej;

POMIAR POZIOMU PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

moduł 3 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 • Statyczne pomiary płynności;
 • Korekty miar płynności;
 • Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej;
 • Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach
 • środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.

KAPITAŁ OBROTOWY NETTO (NET WORKING CAPITAL NWC)

moduł 4 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 • Zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie;
 • Poziom NWC;
 • Cykl konwersji gotówki;
 • Określanie strategii zarządzania NWC;

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

moduł 5 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 •  Potrzeba utrzymywania zapasów;
 •  Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów;

ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI

moduł 6 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 •  Ocena należności przedsiębiorstw;
 •  Metody ustalania okresu spływu należności;
 •  Prognozowanie należności;
 •  Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie;
 •  Faktoring należności;
 •  Sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.

STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTWA WOBEC ODBIORCÓW W ZAKRESIE UDZIELANIA KREDYTU KUPIECKIEGO

moduł 7 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 •  Metody analizy ryzyka kredytowego;
 •  Metoda punktowa;
 •  Metoda standardu kredytowego;
 •  Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja

ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI

moduł 8 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 •  Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie;
 •  Modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a);
 •  Budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki)

KRÓTKOTERMINOWE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

moduł 9 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 • Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych;
 • Kredyt kupiecki;
 • Krótkoterminowe papiery dłużne.

WARTOŚĆ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

moduł 10 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 •  Wartość płynności finansowej;
 •  Definicja i znaczenie;
 •  Relacja wartości płynności do jej poziomu;
 •  Jakie czynniki wpływają na wartość płynności;
 •  Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu  finansami;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 11 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Strategiczne zarządzanie płynnością finansową poprowadzi jeden z poniższych trenerów