Dlaczego to szkolenie?

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dotyczącą procedury postępowania administracyjnego tj. wszczęcia postępowania, jego przebiegu oraz wydania decyzji administracyjnej.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 25.01.2018 - 26.01.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do pracowników administracji publicznej oraz wszystkich osób, które podczas pracy zawodowej posługują się zasadami kodeksu postępowania administracyjnego.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia wydawanie decyzji administracyjnych KPA

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia wydawanie decyzji administracyjnych KPA

 

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

moduł 1 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • KPA, jako podstawowa regulacja proceduralna;
 • Zasady postępowania administracyjnego w praktyce;

STRONA PODMIOTOWA POSTĘPOWANIA

moduł 2 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Organy administracji i podmioty administrujące, wyłączenie pracownika i organu;
 • Właściwość;
 • Strony i podmioty na prawach strony;
 • Pełnomocnictwo, upoważnienie, przedstawicielstwo ustawowe;
 • Udział pełnomocnika i przedstawiciela ustawowego;

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

moduł 3 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Podanie – treść, sposoby wnoszenia, uzupełnienie, niewłaściwe skierowanie;
 • Pozostawienie sprawy bez rozpoznania;

REGULACJE PROCEDURALNE

moduł 4 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Terminy załatwiania spraw;
 • Skutki uchybienia terminu;
 • Doręczenia;
 • Wezwania;
 • Zasady udostępniania akt stronom;
 • Zawieszenie i umorzenie postępowania;

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

moduł 5 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Postępowanie dowodowe;
 • Środki dowodowe;
 • Materiał dowodowy;
 • Rozprawa administracyjna;

DECYZJA ADMINISTRACYJNA

moduł 6 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Elementy obligatoryjne;
 • Elementy dodatkowe;

POSTANOWIENIE I UGODA

moduł 7 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Cechy charakterystyczne;
 • Forma i treść;

ZWYKŁE ŚRODKI ZASKARŻENIA

moduł 8 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Odwołanie i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;
 • Zasady postępowania odwoławczego;
 • Rozstrzygnięcia organu odwoławczego;
 • Zażalenie;
 • Samokontrola organu i instancji;

TRYBY NADZWYCZAJNE

moduł 9 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Wznowienie postępowania;
 • Uchylenie decyzji;
 • Zmiana decyzji;
 • Stwierdzenie nieważności decyzji;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 10 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Wydawanie decyzji administracyjnych KPA poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Małgorzata_Czartoryska

Małgorzata Czartoryska

Agata Janiszewska-Skowron

Katarzyna Skwierczyńska