Dlaczego to szkolenie?

Zakres szkolenia obejmuje problematykę wydatkowania środków publicznych w ramach projektów unijnych z zastosowaniem przepisów Prawa Zamówień Publicznych. W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na aspekty kontrolne skutkujące naruszeniami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz nieprawidłowościami które mogą doprowadzić do korekty współfinansowania.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do pracowników jednostek realizujących projekty unijne, kierowników jednostek sektora finansów publicznych lub innych osób, którym powierzono wykonywanie obowiązków w zakresie przygotowania, czy przeprowadzenia postępowania, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia z nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia z nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE

 

ISTOTA NIEPRAWIDŁOWOŚCI, RODZAJE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYDATKOWANIU ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

moduł 1 – szkolenie z nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE
 • Zakres uchybień w wydatkowaniu środków publicznych;
 • Konsekwencje stwierdzenia uchybienia;
 • Unieważnienie umowy, nieprawidłowość, a naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

PROCES UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

moduł 2 – szkolenie z nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE

OBSZARY WRAŻLIWE NA WYSTĘPOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JAKO GŁÓWNY OBSZAR NADUŻYĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI

moduł 3 – szkolenie z nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE
 • Szacowanie wartości zamówień publicznych, agregowanie zamówień publicznych;
 • Problematyka podziału zamówienia na części;
 • Zamówienia podprogowe – art. 4 ust. 8, podniesienie wartości progowej;
 • Wytyczne Komisji Europejskiej a praktyczne rozwiązania;
 • Jak uniknąć zarzutów o niegospodarność, a jednocześnie uniknąć nadmiernych formalizmów;
 • Opis przedmiotu zamówienia;
 • Ogłoszenia;

OBSZARY WRAŻLIWE NA WYSTĘPOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JAKO GŁÓWNY OBSZAR NADUŻYĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI

moduł 4 – szkolenie z nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE
 • Warunki udziału w postępowaniu – opis sposobu oceny potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 • Kryteria oceny ofert – opracowywanie kryteriów i sposobów oceny kryteriów;
 • Analiza studium przypadku;

TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, UZASADNIENIA W ZAKRESIE   TRYBÓW NIEKONKURENCYJNYCH

moduł 4 – szkolenie z nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE

USŁUGI NIE- PRIORYTETOWE A WYBÓR TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

moduł 5 – szkolenie z nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE

KONTROLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

moduł 6 – szkolenie z nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE

ETAP WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

moduł 7 – szkolenie z nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE
 • Badanie ofert, wybór oferty najkorzystniejszej w kontekście orzecznictwa;
 • Analiza studium przypadku;

ZAPISY UMOWY A NIEPRAWIDŁOWOŚCI

moduł 8 – szkolenie z nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE
 • Zgodność treści umowy z prowadzonym postępowaniem;
 • Dopuszczalność zmiany umowy;
 • Kontrola udziału podwykonawców w realizacji zamówienia a zapisy umowne;
 • Unieważnienie umowy o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Kary finansowe;

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JAKO GŁÓWNY OBSZAR NADUŻYĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

moduł 9 – szkolenie z nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE
 • Zamówienia publiczne – obszary nieprawidłowości i nadużyć;
 • Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Kwalifikowalność wydatków w zamówieniach dofinansowanych z UE;

STUDIUM PRZYPADKU – ZASADY NALICZENIA KOREKTY WSPÓŁFINANSOWANIA

moduł 10 – szkolenie z nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 11 – szkolenie z nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE poprowadzi jeden z poniższych trenerów