Dlaczego warto wybrac właśnie to szkolenie?

Praktyczność i biznesowa efektywność szkoleń jest pierwszym przykazaniem. Dlatego przekazując wiedzę równocześnie należy omówić sposoby jej wykorzystania w sposób efektywny tj. przynoszący wymierne korzyści finansowe dla firmy.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1190 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Pracownicy wyższego i średniego szczebla zarządzania HR w firmach, pracowników odpowiedzialnych za realizację polityki kadrowej.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia z optymalizacji kosztów małych i średnich przedsiębiorstw

glasses-on-macbook

Szkolenie optymalizacja kosztów małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzone  jest w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia z optymalizacji kosztów małych i średnich przedsiębiorstw

 

UWARUNKOWANIA PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

moduł 1 – szkolenie z optymalizacji kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Kryteria wyboru formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Koszty założenia firmy i ulgi dla przedsiębiorców;
 • Prawa i obowiązki przedsiębiorcy;

PODEJMOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

moduł 2 – szkolenie z optymalizacji kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej;
 • Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej;

RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

moduł 3 – szkolenie z optymalizacji kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Ryzyko związane z transakcjami handlowymi;
 • Ubezpieczenia metodą zabezpieczenia;
 • Jak zabezpieczyć się przed niewypłacalnymi dłużnikami?
 • Postawy wobec ryzyka rynkowego;

FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM

moduł 4 – szkolenie z optymalizacji kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Wprowadzenie do podatku dochodowego;
 • Karta podatkowa;
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
 • Zasady ogólne i podatek liniowy;
 • Umowy cywilnoprawne o dzieło, umowa zlecenia, umowa agencyjna;

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

moduł 5 – szkolenie z optymalizacji kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 •  Rodzaje źródeł finansowania działalności gospodarczej: kredyty i pożyczki;
 • Alternatywne rodzaje źródeł finansowania działalności gospodarczej;
 • Wpływ obcych źródeł finansowania na wyniki finansowe firmy;

FORMY ZATRUDNIENIA

moduł 6 – szkolenie z optymalizacji kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Prawne formy zatrudnienia;
 • Zatrudnienie pracowników na podstawie typowych umów o pracę;
 • Zatrudnianie na podstawie umowy zlecenia, obowiązki zleceniodawcy;
 • Zatrudnianie na podstawie umowy o dzieło;
 • Zatrudnianie na podstawie kontraktu menedżerskiego;
 • Nietypowe formy świadczenia pracy w ramach stosunku pracy;

OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PRACOWNIKÓW

moduł 7 – szkolenie z optymalizacji kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Nabór kandydatów do pracy;
 • Zatrudnianie bezrobotnych;
 • Obowiązki pracodawcy wobec pracownika;
 • Ubezpieczenia społeczne i związane z tym obowiązki;
 • Zasady prowadzenia dokumentacji, składki i wynagrodzenie;

ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ W FIRMIE

moduł 8 – szkolenie z optymalizacji kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Zarządzanie środkami pieniężnymi;
 • Płynność finansowa w MŚP;
 • Gospodarowanie zapasami i kształtowanie stosunków z dostawcami i odbiorcami;

ANALIZA I KONTROLING KOSZTÓW

moduł  8 – szkolenie z optymalizacji kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Rola informacji o kosztach w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem;
 • Analiza kosztów stałych i zmiennych dla podejmowania decyzji w krótkim okresie;
 • Budżetowanie jako podstawowe narzędzie kontrolingu kosztów;
 • Organizacja kontrolingu w firmie;

MINIMALIZOWANIE RYZYKA FINANSOWEGO W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

moduł  9 – szkolenie z optymalizacji kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Ryzyko finansowe w działalności gospodarczej;
 • Zarządzanie ryzykiem finansowym;
 • Ograniczanie ryzyka;

WYBRANE INSTRUMENTY FINANSOWANIA KRÓTKOOKRESOWEGO

moduł  10 – szkolenie z optymalizacji kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Kapitał obrotowy – struktura i koszt;
 • Instrumenty finansowania krótkoterminowego;

NA CO UWAŻAĆ PRZY PODPISYWANIU UMOWY

moduł  11 – szkolenie z optymalizacji kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Weryfikacja kontrahenta – sposoby;
 • Umocowanie osoby działającej za kontrahenta;
 • Wymóg zgody wspólników na dokonanie czynności;
 • Arbitraż i sąd zagraniczny;
 • Sposoby określania odsetek;
 • Formy zmiany, wypowiedzenia i odstąpienia;
 • Skuteczne sposoby zabezpieczenia swoich należności;
 • Weksel in blanco z deklaracją wekslową;
 • Akt poddania się egzekucji;
 • Poręczenie;
 • Hipoteka;
 • Zastaw rejestrowy;
 • Przewłaszczenie na zabezpieczenie;
 • Warunkowa cesja wierzytelności na zabezpieczenie;

ASPEKTY FORMALNO-PRAWNE WINDYKACJI NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

moduł  12 – szkolenie z optymalizacji kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Formy prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiedzialność za długi;
 • Ocena wiarygodności kontrahentów i ważność umowy;
 • Wzajemne roszczenia i prawo potrącenia;
 • Poszukiwanie majątku dłużnika;
 • Dokumenty ułatwiające dochodzenie należności, tytuły wykonawcze i tytuł zabezpieczenia;
 • Bez egzekucyjne sposoby pokrycia wierzytelności;
 • Postępowanie egzekucyjne;

PRAWA I OBOWIĄZKI WIERZYCIELA W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM

moduł  13 – szkolenie z optymalizacji kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 •  Jak zabezpieczyć swój majątek przed wierzycielami firmy?
 • Wybór formy prowadzonej działalności gospodarczej;
 • Rozdzielność majątkowa;
 • Skarga paulińska;
 • Odpowiedzialność zarządu;

ALTERNATYWNE METODY ZABEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH

moduł  14 – szkolenie z optymalizacji kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Faktoring;
 • Forfaiting;
 • Porównanie faktoringu i forfaitingu;

INSTRUMENTY POCHODNE JAKO METODA ZABEZPIECZENIA

moduł  15 – szkolenie z optymalizacji kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Wybór i rozpoznanie partnera;
 • Ryzyko walutowe;
 • Metody naturalne zabezpieczające przed ryzykiem walutowym;
 • Metody zewnętrzne minimalizacji ryzyka kursowego;
 • Factoring i forfaiting w zabezpieczaniu przed ryzykiem walutowym;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł  16 – szkolenie z optymalizacji kosztów małych i średnich przedsiębiorstw
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z optymalizacji kosztów małych i średnich przedsiębiorstw poprowadzi jeden z poniższych trenerów