Dlaczego warto wybrać właśnie to szkolenie?

Od 1 stycznia 2015 roku w polskim systemie prawnym obowiązują nowe przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, a tym samym zmienia się rola ABI (administratora bezpieczeństwa informacji), jeszcze bardziej akcentując jego zadania dotyczące nadzoru nad stosowaniem przepisów i procedur z zakresu ochrony danych osobowych.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Pracowników działów personalnych/kadr mających kontakt z danymi „kadrowymi”;
 • Administratorów danych osobowych;
 • Osób odpowiedzialnych za wdrażanie standardów ochrony danych osobowych;
 • Administratorów bezpieczeństwa informacji, lokalnych administratorów bezpieczeństwa informacji, administratorów systemów;
 • Osób tworzących procedury zabezpieczania danych osobowych;
 • Pracowników instytucji administracji publicznej odpowiedzialnych za udzielanie informacji publicznej;
 • Wszystkich osób mających dostęp do danych osobowych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia z praktycznych aspektów legalnego przetwarzania danych osobowych po nowelizacji ustawy

glasses-on-macbook

Szkolenie z zakresu przetwarzania danych osobowych, prowadzone jest w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia z praktycznych aspektów legalnego przetwarzania danych osobowych po nowelizacji ustawy

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W KADRACH I KSIĘGOWOŚCI – PRAWNE ASPEKTY LEGALNEGO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

moduł 1 – szkolenie z praktycznych aspektów legalnego przetwarzania danych osobowych po nowelizacji ustawy
 • Jak postępować z CV kandydatów do pracy?
 • Kandydaci do pracy – podstawy przetwarzania, obowiązek informacyjny;
 • Pracownicy – zakres uprawnień pracodawcy do dysponowania danymi pracownika;
 • Czy od kandydata do pracy można żądać referencji z poprzednich miejsc pracy?
 • Dozwolony zakres przetwarzania, testy kompetencyjne;
 • Monitoring pracownika (case study);
 • Czy imiona i nazwiska pracowników podlegają ochronie ustawowej?
 • Udostępnianie danych kadrowych –jak legalnie to zrobić?
 • Kserokopie dokumentów a ochrona danych osobowych;
 • Czy od kandydata do pracy można żądać referencji z poprzednich miejsc pracy?
 • Czy radni mają prawo żądać wglądu w akta osobowe pracowników urzędu?
 • Czy  obywatel ma prawo rejestrować dźwięk i obraz podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie?
 • Dane osobowe pracowników a związki zawodowe m.in. czy związek zawodowy ma prawo pozyskać od pracodawcy imienną listę wynagrodzeń wszystkich pracowników?
 • Którzy pracownicy jednostki  powinni posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?
 • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu;
 • Na czym polega prawo do ochrony wizerunku ? Czy na identyfikatorach mogą być umieszczone zdjęcia pracowników?
 • Czy w obecności innych pracowników można wręczyć karę porządkową lub wypowiedzenie?
 • Ochrona danych osobowych pracowników po ustaniu zatrudnienia-obowiązki pracodawcy.

ZAKRES ZMIAN W NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH OD 1 STYCZNIA 2015R.

moduł 2 – szkolenie z praktycznych aspektów legalnego przetwarzania danych osobowych po nowelizacji ustawy
 • Pozycja prawna Administratora Bezpieczeństwa Informacji w strukturze organizacyjnej administratora danych obecnie i po 01 stycznia 2015 r.;
 • Aktualne uprawnienia i obowiązki ABI-ego;
 • Nowe dodatkowe uprawnienia i obowiązki ABI-ego;
 • Procedura rejestracji ABI-ego w rejestrze prowadzonym przez GIODO;
 • Zasady przeprowadzania obowiązkowych okresowych audytów ochrony danych osobowych
 • Nowe zasady rejestracji zbiorów danych osobowych.

ZMIANA STATUSU ABI – JEGO POZYCJA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI W FIRMIE I INSTYTUCJI

moduł 3 – szkolenie z praktycznych aspektów legalnego przetwarzania danych osobowych po nowelizacji ustawy

ZGŁOSZENIE ABI DO REJESTRU PROWADZONEGO PRZEZ GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (GIODO)

moduł 4 – szkolenie z praktycznych aspektów legalnego przetwarzania danych osobowych po nowelizacji ustawy

ZASADY PROWADZENIA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEZ ABI

moduł 5 – szkolenie z praktycznych aspektów legalnego przetwarzania danych osobowych po nowelizacji ustawy

SPRAWDZENIA I SPRAWOZDANIA ZE SPRAWDZEŃ DOKONYWANYCH PRZEZ ABI. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA

moduł 5 – szkolenie z praktycznych aspektów legalnego przetwarzania danych osobowych po nowelizacji ustawy
 • Dane teleadresowe, data i miejsce kontroli, przedmiot i zakresu sprawdzenia;
 • Wykaz czynności podjętych w toku sprawdzenia oraz opis stanu faktycznego;
 • Stwierdzone przypadki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;
 • Planowane lub podjęte działania przywracające stan zgodny z prawem;
 • Załączniki, działania pokontrolne;
 • Kontrola stosowania środków organizacyjnych i technicznych.

ABI – POWOŁYWAĆ CZY NIE?

moduł 6 – szkolenie z praktycznych aspektów legalnego przetwarzania danych osobowych po nowelizacji ustawy
 • Wady i zalety posiadania ABI lub braku ABI;
 • Alternatywa: powołanie innej funkcji związanej z ochroną danych osobowych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

moduł 7 – szkolenie z praktycznych aspektów legalnego przetwarzania danych osobowych po nowelizacji ustawy
 • Praktyczne aspekty przetwarzania danych osobowych;
 • Obowiązek informacyjny;

PRAWNE ORAZ ORGANIZACYJNE ASPEKTY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, W TYM MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z USŁUG SPECJALISTÓW ZEWNĘTRZNYCH, JAKO ABI I ASI (ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO)

moduł 8 – szkolenie z praktycznych aspektów legalnego przetwarzania danych osobowych po nowelizacji ustawy
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych a udostępnienie oraz upoważnienie do przetwarzania danych osobowych – warsztaty;

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ PAPIEROWEJ

moduł 8 – szkolenie z praktycznych aspektów legalnego przetwarzania danych osobowych po nowelizacji ustawy
 • Środki zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w wersji papierowej;
 • Środki zabezpieczeń danych osobowych w formie elektronicznej – czy system informatyczny przetwarzający dane osobowe spełnia wymogi wskazane w przepisach prawa? – zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w wersji elektronicznej m. in.: loginy, hasła, wygaszacze ekranów oraz pozostałe środki zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych;
 • Polityka haseł;
 • Polityka czystego biurka;
 • Procedura zarządzania kluczami;
 • Zasady dostępu do pomieszczeń;
 • Komputery przenośne i „praca na odległość”;
 • Komputerowe nośniki informacji;
 • Kopie bezpieczeństwa;
 • Zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem;
 • Zabezpieczenia kryptograficzne;
 • Procedury reagowania na incydenty;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

moduł 9 – szkolenie z praktycznych aspektów legalnego przetwarzania danych osobowych po nowelizacji ustawy

REJESTROWANIE  ZBIORÓW DANYCH U GIODO – OMÓWIENIE ZMIAN WCHODZĄCYCH W ŻYCIE W 2015 ROKU

moduł 10 – szkolenie z praktycznych aspektów legalnego przetwarzania danych osobowych po nowelizacji ustawy
 • Podstawa prawna obowiązku rejestracyjnego;
 • Zbiory danych osobowych zwolnione z obowiązku rejestracji;
 • Rejestracja zbiorów danych w praktyce;
 • Wypełnianie zgłoszenia rejestracyjnego do GIODO – warsztaty;

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM – CO MUSZĄ ZAWIERAĆ ORAZ JAK STWORZYĆ WYMAGANE PROCEDURY?

moduł 11 – szkolenie z praktycznych aspektów legalnego przetwarzania danych osobowych po nowelizacji ustawy
 • Omówienie zawartości przykładowej Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania, których wzór wraz z załącznikami otrzymają uczestnicy szkolenia;
 • Warsztaty z tworzenia wybranych elementów Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania;
 • Upoważnienia dt. przetwarzania danych osobowych, upoważnienia dla ABI;
 • Klauzule poufności;
 • Ewidencja osób przetwarzających dane osobowe;
 • Wykaz zbiorów danych, opis struktur danych osobowych;
 • Umowy powierzenia danych osobowych.

KONSULTACJE PRAWNE

moduł 12 – szkolenie z praktycznych aspektów legalnego przetwarzania danych osobowych po nowelizacji ustawy

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z praktycznych aspektów legalnego przetwarzania danych osobowych po nowelizacji ustawy poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Rafał Andrzejewski