Szkolenie Jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?

Dlaczego warto wybrać właśnie to szkolenie?

W trakcie szkolenia omówione zostaną problemowe zagadnienia, które w ostatnim czasie stały się przedmiotem ważnych wyroków i uchwał Sądu Najwyższego oraz wykładni urzędowej (stanowiska PIP, MPiPS i inne). Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do wszystkich osób zainteresowanych problematyką prawa pracy.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia z prawa pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach

glasses-on-macbook

Szkolenie z prawa pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach prowadzone jest w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia z prawa pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach

 

NAWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY

moduł 1  szkolenie z prawa pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach
 • Pojęcie, przedmiot i źródła prawa pracy;
 • Stosunek pracy a stosunki cywilnoprawne;
 • Nawiązanie stosunku pracy, rodzaje umów o pracę, pozaumowne stosunki pracy;
 • Obowiązki związane z nawiązaniem stosunku pracy;

ELASTYCZNE I SPECYFICZNE FORMY ZATRUDNIENIA

moduł 2  szkolenie z prawa pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach
 • Elastyczne formy pracy;
 • Specyficzne formy pracy;
 • Samozatrudnienie i praca nakładcza;

USTANIE I ZMIANA STOSUNKU PRACY

moduł 3  szkolenie z prawa pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach
 • Porozumienie stron, rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, rozwiązanie umowy terminowej;
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia;
 • Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników (zwolnienia grupowe);
 • Wygaśnięcie umowy o pracę oraz zmiana treści stosunku pracy;

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON STOSUNKU PRACY

moduł 4  szkolenie z prawa pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika;
 • Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika;
 • Odpowiedzialność pracownika za naruszenie obowiązków;
 • Zakaz dyskryminacji oraz ochrona przed mobbingiem;

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

moduł 5  szkolenie z prawa pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach
 •  Charakterystyka i zasady ustalania wynagrodzenia za pracę;
 • Ochrona wynagrodzenia oraz ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy;
 • Inne świadczenia związane z pracą;

CZAS PRACY I URLOPY

moduł 6  szkolenie z prawa pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach
 • Pojęcie czasu pracy oraz wymiar, normy, rodzaje czasu pracy;
 • Sposoby realizacji podstawowego czasu pracy oraz okresy odpoczynku;
 • Praca w godzinach nadliczbowych, praca w nocy, praca w niedziele i święta;
 • Urlopy wypoczynkowe;
 • Pozostałe urlopy i zwolnienia od pracy;

OCHRONA PRACY

moduł 7  szkolenie z prawa pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach
 • Powszechna ochrona pracy oraz profilaktyczna ochrona zdrowia;
 • Ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej;
 • Szczególna ochrona pracy kobiet;
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem;
 • Szczególna ochrona młodocianych;

SPORY WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU PRACY

moduł 8  szkolenie z prawa pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach
 • Spory zbiorowe;
 • Roszczenia stron w związku z wadliwym ustaniem stosunku pracy;
 • Spory indywidualne – rozstrzyganie sporów w postępowaniu pojednawczym i postępowaniu sądowym;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł  9  szkolenie z prawa pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z prawa pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Katarzyna Skwierczyńska