Dlaczego to szkolenie?

"Umiejętność postepownia z ludżmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętnośc więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem". - Rockwefeller John D. Podczas dwudniowego szkolenia zapoznasz się z szeregiem przydatnych i sprawdzonych technik i narzędzi szefa pomocnych w codziennych zadaniach i wyzwaniach.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 2400 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osoby odpowiedzialne za kierowanie pracą zespołu/zespołów;
 • Dyrektorzy, kierownicy;
 • Osoby przygotowujące się do objęcia stanowiska kierowniczego;

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia z tworzenia, rozwoju i zarządzania zespołami

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia z tworzenia, rozwoju i zarządzania zespołami

KLUCZOWE CECHY I KOMPETENCJE SZEFA ZESPOŁU

moduł 1 –  szkolenie z tworzenia, rozwoju i zarządzania zespołami
 • Przegląd cech i umiejętności interpersonalnych wskazywanych przez ludzi, jako najbardziej pożądane u przywódcy. Analiza poszczególnych elementów pod kątem istotności zarządzania i przewodzenia ludziom.
 • Szef zespołu – przywódca czy zarządca? Identyfikacja i analiza kluczowych i pożądanych cech szefa zespołu wg. P. Druckera. Rozróżnienie pojęć: lider a menedżer, osiem różnic wg. Dr B. Federa.
 • Poznanie modelu Adaira, jako kompletnego, spójnego i pragmatycznego fundamentu formowania osobowości i postępowania skutecznego i efektywnego menedżera.
 • Praca zespołowa nad identyfikacją zadań menedżera w trzech obszarach modelu Adaira – Cel, Zespół, Jednostka.
 • Wspólna dyskusja i weryfikacja poszczególnych zadań w perspektywie środowiska zawodowego uczestników szkolenia. Dopasowanie zadań szefa zespołu w trzech obszarach modelu Adaira do specyfiki pracy uczestników.
 • Zapoznanie się z istotą cykliczności i regularności stosowania modelu Adaira – poznanie algorytmu ACL (Action Centered Leadership).
 • Gra zespołowa pozwalająca zaobserwować i lepiej przyswoić specyfikę postępowania menedżerskiego zgodnego z modelem Adaira

ASERTYWNOŚĆ, SAMOKONTROLA I ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

moduł 2 –  szkolenie z tworzenia, rozwoju i zarządzania zespołami
 • Mity i fakty dotyczące asertywności. Czym ona jest w rzeczywistości, a czym – nie? W jaki sposób postawa asertywna i samokontrola pomagają w budowaniu relacji, autorytetu i wizerunku człowieka rzetelnego, godnego zaufania.
 • Analiza w grupach trzech rodzajów przyjmowanych postaw: agresywnej, uległej i asertywnej, pod kątem konkretnych cech różnicujących.
 • Grupowe doprecyzowanie pojęcia asertywności i opracowanie własnej definicji roboczej. Przegląd różnorodnych definicji istniejących w organizacjach.
 • Zachowania asertywne w sytuacjach konfliktowych. Model Thomasa Kilmanna i „oś” asertywnych strategii rozwiązywania konfliktów.
 • „Złote reguły” zachowań w sytuacji konfliktowej – Dale Carnegie.
 • Samoświadomość emocjonalna i samokontrola, jako warunek niezbędny postawy asertywnej Poznanie i wypróbowanie przydatnych technik kontroli emocji i stresu oraz prostych i skutecznych technik relaksacji.
 • Asertywność, jako „kamień węgielny” właściwej komunikacji. Jak rozpoznać zachowanie nieasertywne podczas komunikowania się?

KOMUNIKATYWNOŚĆ I TRUDNE ROZMOWY

moduł 3 –  szkolenie z tworzenia, rozwoju i zarządzania zespołami
 • Dlaczego jest ona jedną z kluczowych a jednocześnie jedną z najbardziej zaniedbanych kompetencji menedżerskich? Komunikacja, jako narzędzie budowania… lub niszczenia relacji.
 • Pełne zrozumienie złożoności procesu komunikacji oraz możliwości kontrolowania go,
 • Skuteczne wywieranie wpływu dzięki najlepszym praktykom komunikacji – perswazja, obrona przed manipulacją, chwalenie i korygowanie.
 • Rozpoznanie znaczenia aktywnego słuchania oraz przećwiczenie go w praktyce.
 • Zrozumienie specyfiki komunikacji w przypadku trudnych i stresujących rozmów,
 • Powiązanie fenomenu postawy asertywnej oraz jej roli zwłaszcza w sytuacji trudnej komunikacji.
 • Poznanie najważniejszych technik asertywnej komunikacji,
 • Analiza trudnych sytuacji komunikacyjnych z życia uczestników z perspektywy nabytej wiedzy.
 • Przygotowanie do wykorzystania w praktyce nabytej wiedzy i umiejętności – symulacja trudnej sytuacji komunikacyjnej.

MOTYWOWANIE, DELEGOWANIE I STAWIANIE CELÓW – BUDOWANIE ZAANGAŻOWANIA LUDZI

moduł 4 –  szkolenie z tworzenia, rozwoju i zarządzania zespołami
 • Jakie najczęstsze błędy w odniesieniu do tych kompetencji popełniają szefowie powodując tym samym pogarszanie swojego wizerunku i autorytetu w oczach podwładnych?
 • Co należy zrobić, aby uniknąć takich sytuacji? Wyciąganie praktycznych wniosków na podstawie badania „Polska mapa Motywacji” oraz poziomów samodzielności pracownika (przestrzeń Tannenbauma-Schmidta)
 • Poznanie algorytmu skutecznego delegowania (dziewięć kroków).
 • Stworzenie „Poradnika motywowania pozafinansowego” dla każdego szefa. Praca kreatywna.
 • Stawianie „dobrych” celów. Co decyduje o tym, że cele są „dobre”? W jaki sposób „złe” cele powodują demotywację ludzi oraz prowadzą do fiaska delegowania? Przegląd najbardziej znanych metod stawiania celów, rozpoznanie ich mocnych i słabych stron, wyciągnięcie wniosków.
 • Poznanie autorskiej techniki „czterech pytań” stawiania biznesowych celów i przećwiczenie jej w praktyce. KPI – kamienie węgielne „dobrych celów”.

TWORZENIE ZESPOŁU I ZARZĄDZANIE NIM

moduł 5 –  szkolenie z tworzenia, rozwoju i zarządzania zespołami
 • Razem… czy może jednak osobno?
  • Czy synergia naprawdę istnieje? Co warunkuje pojawienie się tego efektu w zespole? Analiza silnych i słabych stron współpracy zespołowej.
  • Organizacje w erze ciągłej zmiany, czyli dlaczego pojawiły się zespoły projektowe?
 • Budowanie więzi i spójności w zespole
  • Misja, wizja i wartości zespołowe – jak wypełnić te pojęcia treścią naprawdę istotną dla ludzi? Wykorzystanie wiedzy nt. Asertywności do stworzenia dobrych praktyk współpracy zespołowej.
  • Generowanie pomysłów na budowanie więzi pomiędzy członkami zespołu.
 • Pozytywny i negatywny wpływ lidera na zespół
  • Kiedy lider przytłacza zespół a kiedy porywa do działania? Mini wykład, dyskusja, przykłady z życia uczestników.
 • Skuteczne podejmowanie decyzji
  • Gra decyzyjna – w trakcie autentycznego procesu podejmowania decyzji uczestnicy będą mogli zaobserwować, w jaki sposób odbywa się zazwyczaj podejmowanie decyzji w zespole projektowym.
  • Wspólna analiza i dzielenie się obserwacjami. Jak jest jakość decyzji podjętych zespołowo? Od czego była zależna ta jakość? Jakie czynniki decydowały podejmowaniu decyzji – racjonalne, emocjonalne?
  • Co zrobić, aby zapewnić pragmatyczny kompromis, pomiędzy jakością podejmowania decyzji w pracach zespołu projektowego a czasem ich podejmowania?
 • Już zespół czy jeszcze grupa?
  • Model Bruce’a Tuckmanna oraz praktyczne wnioski wynikające z niego dla szefa oraz członków zespołu. Zmiana stylu zarządzania zespołem w zależności od jego dojrzałości – czy to w ogóle możliwe? Pułapka „ulubionego” stylu zarządzania. Jak zmienia się motywacja członków zespołu oraz produktywność zespołu w poszczególnych fazach? Różnice pomiędzy dojrzewaniem zespołów procesowych a projektowych.
  • Zespołowy styl działania, czyli, w jaki sposób ludzie angażują się w prace zespołowe. Analiza różnych typów stylów pracy zespołowej oraz ich wpływu na prace zespołu. Przywódca wobec różnych stylów działania ludzi w zespole – jak wesprzeć danego człowieka? Jak wykorzystać zalety danego stylu i jak zminimalizować jego wady?
 • Tworzenie zespołu
  • Cel istnienia zespołu podstawowym czynnikiem warunkującym sposób jego tworzenia.
  • Czym różnią się zespoły projektowe od procesowych?
  • Identyfikacja kluczowych ról w zespole. Tworzenie zespołu procesowego i projektowego. Jak dobrać ludzi do zespołu? Co musi być wzięte pod uwagę?
  • Struktura zespołu projektowego – omówienie poszczególnych ról z perspektywy ich znaczenia oraz kluczowych zadań.

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 –  szkolenie z tworzenia, rozwoju i zarządzania zespołami
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z tworzenia, rozwoju i zarządzania zespołami poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Izabella Gielnicka

Magdalena Guillet