Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie powinno być przeprowadzane jako nieodzowny etap wdrażana zarządzania wartością w przedsiębiorstwie. Z tego powodu będzie ono użyteczne dla wszystkich menadżerów – w tym służb pozafinansowych, którzy chcą świadomie realizować filozofię VBM, zrozumieć wpływ podejmowanych decyzji na wartość przedsiębiorstwa oraz osób, których systemy motywacyjne oparto na wartości, jaką wykreują.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1290 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do wszystkich tych, którzy w swojej praktyce korzystają z narządzi wyceny wartości przedsiębiorstwa, czy to na cele transakcji kapitałowych, czy cyklicznych testów na utratę wartości aktywów wymaganych przez MSSF. Szkolenie adresowane jest także do analityków, dyrektorów finansowych, księgowych, którzy stają przed wyzwaniem wdrożenia filozofii zarządzania wartością i formułują systemy motywacyjne dla kadry zarządzającej. Szkolnie realizowane jest w formie warsztatów z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia  z zarządzanie i wyceny wartości przedsiębiorstwa

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia z zarządzanie i wyceny wartości przedsiębiorstwa

 

WPROWADZENIE DO WYCENY I ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ

moduł 1 – szkolenie z zarządzanie i wyceny wartości przedsiębiorstwa
 •  Pojęcie wartości i wartości przedsiębiorstwa;
 •  Cele i funkcje wyceny wartości ;
 •  Przegląd i klasyfikacja metod wyceny;
 •  Ograniczenia wycen – błędy i nieporozumienia;

KOSZT KAPITAŁU CZYLI WYCENA A RYZYKO

moduł 2 – szkolenie z zarządzanie i wyceny wartości przedsiębiorstwa
 •  Zmienna wartość pieniądza w czasie jako główna determinanta wyceny;
 •  Metody wyznaczania kosztu kapitału własnego – model Gordona, model CAPM;
 •  Beta jako narzędzie pomiaru ryzyka biznesu – zasady pomiaru dla przedsiębiorstw będących i niebędących bezpośrednimi uczestnikami rynków kapitałowych;
 •  Koszt kapitału własnego a koszt kapitału obcego – kształtowanie struktury finansowania;

NARZĘDZIA WYCENY WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA – PRAKTYCZNY ZAKRES ZASTOSOWANIA

moduł 3 – szkolenie z zarządzanie i wyceny wartości przedsiębiorstwa
 •  Metody majątkowe;
 •  Metody porównawcze;
 •  Metody dyskontowe;
 •  Inne (metody mieszane, wycena metodą zdyskonowanych strumieni EVA, wycena oparta na opcjach realnych);

DCF JAKO UNIWERSALNE NARZĘDZIE OCENY ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH – ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

moduł 4 – szkolenie z zarządzanie i wyceny wartości przedsiębiorstwa
 • Procedura wyceny;
 • Zasady definiowania przepływów pieniężnych będących podstawą wyceny;
 • Rodzaje przepływów stosowanych przy wycenie (przepływy dla kapitału własnego i dla kapitałucałkowitego FCFE a FCFF);

WYCENA AKTYWÓW NIEMATERIALNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

moduł 5 – szkolenie z zarządzanie i wyceny wartości przedsiębiorstwa
 •  Rodzaje aktywów niematerialnych wymagających wyceny;
 •  Wycena relacji z klientem, zasady wyceny przedsiębiorstw internetowych;
 •  Wycena marki (metoda rynkowa, kosztowa, ekonomicznej wartości produktu, DCF);
 •  Wycen aktywów technologicznych;
 •  Kapitał intelektualny i jego wycena;

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA – REWOLUCJA W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM?

moduł 6 – szkolenie z zarządzanie i wyceny wartości przedsiębiorstwa
 •  Maksymalizacja wartości jako najważniejszy cel przedsiębiorstwa – zmiana paradygmatów oceny wyników przedsiębiorstw;
 •  Założenia koncepcji zarządzania wartością (Value Based Management);
 •  Znaczenie kosztu kapitału i istota zysku rezydualnego;
 •  Strategie kreowania wartości;

EKONOMICZNA WARTOŚĆ DODANA (EVA) – NAJPOPULARNIEJSZY MIERNIK VBM

moduł 7 – szkolenie z zarządzanie i wyceny wartości przedsiębiorstwa
 •  Zasady kalkulacji i sens ekonomiczny składników równania;
 •  Korekty wielkości księgowych;
 •  Pomiar kapitału zaangażowanego – aspekty praktyczne;
 •  Procedura wdrażania EVA;
 •  Jak decyzje operacyjne kształtują wartość przedsiębiorstwa ? – identyfikacja nośników wartości,  drzewa wartości;
 •  Systemy raportowania wartości dodanej;

INNE MIERNIKI POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (CFROI, SVA, VALUE          CREATION INDEX)

moduł 8 – szkolenie z zarządzanie i wyceny wartości przedsiębiorstwa

WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO PODSTAWOWE NARZĘDZIE OCENY DECYZJI MENADŻERSKICH – SYSTEMY

moduł 9 – szkolenie z zarządzanie i wyceny wartości przedsiębiorstwa

MOTYWACYJNE OPARTE NA VBM

moduł 10 – szkolenie z zarządzanie i wyceny wartości przedsiębiorstwa
 •   Jakiego wzrostu wartości przedsiębiorstwa oczekuje inwestor/rynek finansowy? – zależność rynkowej o wartości dodanej (MVA) i ekonomicznej wartości dodanej przedsiębiorstwa (EVA);
 •   Projektowanie systemów motywacyjnych ukierunkowanych na wzrost wartości przedsiębiorstwa;
 •   Składniki formuł premiowych;
 •   Zasady tworzenia banków premii;
 •   Kaskadowanie systemów premiowych na operacyjne poziomy zarządzania;
 •   Integracja VBM i BSC (Strategicznej Karty Wyników);

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 11 – szkolenie z zarządzanie i wyceny wartości przedsiębiorstwa
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie z zarządzanie i wyceny wartości przedsiębiorstwa poprowadzi jeden z poniższych trenerów