Dlaczego warto wybrać właśnie  to szkolenie?

W trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia problemowe, które w ostatnim czasie stały się przedmiotem ważnych wyroków i uchwał Sądu Najwyższego oraz wykładni urzędowej (stanowiska PIP, MPiPS i inne). Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych z ZFŚŚ. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu oparty jest jest praktycznych przykładach.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 24.11.2017
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Przedstawiciele Pracodawcy;
 • Reprezentanci załogi, przedstawiciele Związków Zawodowych;
 • Członkowie Komisji Socjalnej;
 • Specjaliści działów personalnych;
 • Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie Funduszu.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  prowadzone jest  w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

PRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY TWORZENIA ZFŚS

moduł 1 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PRACODAWCY ZOBOWIĄZANI I DOBROWOLNIE TWORZĄCY ZFŚS

moduł  2 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

USTAWOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM OSTATNICH ZMIAN

moduł  3 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS;
 • Na jakiej podstawie pracodawca ma możliwość ograniczyć zakres działalności socjalnej;

POJĘCIE KRYTERIÓW SOCJALNYCH

moduł  4 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Problem ustalania sytuacji dochodowej do celów socjalnych;
 • Dopuszczalne sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzania sytuacji materialnej osób uprawnionych;

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH A ZFŚS

moduł  5 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Dane osobowe a ZFŚS. Czy dopuszczalne jest żądanie od pracownika przedłożenia rocznego zeznania podatkowego (PIT) w celu wykazania wysokości dochodu, na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
 • Członkowie komisji socjalnej a upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

USTALANIE SYTUACJI DOCHODOWEJ DO CELÓW SOCJALNYCH

moduł  6 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny;
 • Czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS?
 • Czy pracodawca może uzależniać wypłatę świadczeń od stażu pracy, wymiaru etatu czy rodzaju zawartej umowy o pracę?

SPOSOBY POZYSKIWANIA PRZEZ PRACODAWCĘ I POTWIERDZENIA SYTUACJI   MATERIALNEJ OSÓB UPRAWNIONYCH

moduł  7 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

CZEGO NIE MOŻNA FINANSOWAĆ Z ZFŚS?

moduł  8 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

OSOBY UPRAWNIONE DO POMOCY Z ZFŚS

moduł  9 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Jakie osoby są uprawnione z mocy ustawy do pomocy z funduszu;
 • Objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu;
 • Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych;
 • Pracownik na wypowiedzeniu a świadczenia z funduszu socjalnego;
 • Korzystanie z ZFŚS przez emerytów i rencistów;

STATUS KOMISJI SOCJALNEJ I JEJ UPRAWNIENIA

moduł  10 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Zasady tworzenia komisji socjalnych;
 • Skład komisji;
 • Komisja socjalna jako organ opiniodawczy;
 • Komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia;

WARUNKI I ZASADY PROWADZENIA PRZEZ PRACODAWCÓW WSPÓLNEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ

moduł  11 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ – CO MOŻNA FINANSOWAĆ ZE ŚRODKÓW ZFŚS?

moduł  12 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Zapomogi – rzeczowe i pieniężne
 • Obiekty działalności socjalnej
 • Dofinansowania do wypoczynku, działalności rekreacyjnej, kulturalnej i oświatowej
 • Paczki
 • Bony towarowe
 • Świadczenie pieniężne
 • Pożyczki mieszkaniowe – rodzaje, problem oprocentowania, sposób zabezpieczenia spłaty, warunki zawieszania i umarzania, możliwości potrącania rat z wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z kodeksu pracy.

PROBLEM FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW SOCJALNYCH TZW. ZAKŁADOWYCH IMPREZ  OKOLICZNOŚCIOWYCH I INTEGRACYJNYCH – NOWE ORZECZNICTWO

moduł  13 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

ORGANY UPRAWNIONE DO NADZORU I KONTROLI STOSOWANIA PRZEZ PRACODAWCÓW PRZEPISÓW O ZFŚS – CO PODLEGA KONTROLI?

moduł  14 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN ZFŚS

moduł  15 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Treść regulaminu;
 • Zasady tworzenia;
 • Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu regulaminu ZFŚS;
 • Przykłady błędnych zapisów w regulaminie ZFŚS;

OSKŁADKOWANIE  I OPODATKOWANIE ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS

moduł  16 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

OBOWIĄZEK WYODRĘBNIENIA RACHUNKU BANKOWEGO NA ŚRODKI Z ZFŚS

moduł  17 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

OMÓWIENIE WZORÓW DOKUMENTÓW

moduł  18 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Regulamin ZFŚS;
 • Regulamin wyboru przedstawiciela załogi na potrzeby ZFŚS;
 • Tabele dopłat do usług socjalnych;
 • Informacja o wyborze przedstawiciela załogi;
 • Informacja o nietworzeniu ZFŚS;
 • Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionego do korzystania z funduszu;
 • Wniosek o przyznanie zapomogi;
 • Wniosek o wypłatę świadczenia urlopowego;
 • Wniosek o refundację „wczasów pod gruszą”;
 • Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka;
 • Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej;
 • Karta ewidencji korzystania z ZFŚS;
 • Plan rzeczowo-finansowy z ZFŚS;

KONSULTACJE PRAWNE

moduł  19 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników

Szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Adam Osenkowski