Dlaczego warto wybrać szkolenie z zarządzania ludźmi?

Spójność i stabilność zachowania oraz konsekwencja w działaniu to bardzo istotne czynniki budujące autorytet menadżera i wpływające na jego odbiór przez pracowników. Dlatego też zdefiniowanie własnej wizji bycia menadżerem, określenie roli zawodowej, hierarchii wartości własnych i w zespole oraz stworzenie standardu zachowań i zasad współpracy z podwładnymi to podstawa do skutecznego zarządzania ludźmi. Nie można mówić o konsekwencji, ani spójności zachowania, jeśli nie ma się jasności, co do własnej roli zawodowej – jej wizji, misji, celów.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 04.12.2017 - 05.12.2017
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 1390 + 23% VAT

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie z zarządzania ludźmi:
 • Team liderów;
 • Menedżerów;
 • Kierowników;
 • Prezesów;
 • Osób które zarządzają ludźmi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Badanie potrzeb

Każde nasze szkolenie otwarte poprzedzone jest dokładnym zbadaniem potrzeb uczestników. Pozwala to na dopasowanie programu szkolenia do tego, co ważne i przydatne dla osób uczestniczących w szkoleniu. Dzięki temu szkolenie staje się niezwykle praktyczne i w związku z tym bardziej efektywne.

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy, tworzone są w postaci praktycznego podręcznika o dużej objętości (60-90 stron) po wnikliwym badaniu potrzeb szkoleniowych uczestników i zawierają treści, które będą przekazywane podczas szkolenia. Na życzenie uczestników wysyłamy je również w formie PDF przed szkoleniem.

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne.  Wykłady i suche gadanie ograniczamy do niezbędnego minimum (krótko przedstawiamy zagadnienie i od razu przechodzimy do ćwiczeń, podczas których uzupełniamy wiedzę uczestników), koncentrujemy się na ćwiczeniu poszczególnych umiejętności i symulacjach rozmów, skupiamy się na tym, czego uczestnicy nie mogą sami zrobić poza szkoleniem, czyli na ćwiczeniu praktycznych umiejętności.

Miejsce szkolenia

Szkolenie będzie przeprowadzone w Centrum Szkoleniowym w Warszawie. Z dala od miejskiego zgiełku stworzyliśmy pięć wyjątkowych sal szkoleniowych. Zobacz nasze Sale Szkoleniowe.

Forma prowadzenia szkolenia

zarządzanie ludźmi i motywowanie

 

Szkolenie Zarządzanie ludźmi i motywowanieSzkolenie, zarządzanie ludźmi i motywowanie  prowadzone jest  w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

zarządzanie ludźmi i motywowanie

KSZTAŁTOWANIE ODPOWIEDNIEJ POSTAWY KIEROWNICZEJ

moduł 1- szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Stereotypowe widzenie pracownika i kierownika;
 • Obszary niszowe i punkty zapalne dotyczące sposobu motywowania;
 • Zakres odpowiedzialności kierownika;
 • Strategie działania kierownika i ich konsekwencje dla efektywności zarządzania;
 • Tożsamość kierownika – określenie nowej roli zawodowej;

BUDOWANIE AUTORYTETU

moduł 2- szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Istota autorytetu i jego znaczenie w zarządzaniu;
 • Cztery najważniejsze zasady budowania autorytetu;
 • Obszary działalności kierownika mające wpływ na budowanie autorytetu (zachowania codzienne w pracy, reagowanie na trudne sytuacje, sposób pracy i kontaktu z pracownikami, itp.);
 • Działania powodujące utratę autorytetu i sposoby zapobiegania im;
 • Standard kontaktu z pracownikiem;

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA Z PRACOWNIKAMI W RÓŻNYCH SYTUACJACH

moduł 3 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Rodzaje pytań pomocnych kierownikowi: motywowanie przez pytania, pytania kierujące uwagę, pułapki zadawania pytań;
 • Sztuka zadawania pytań w rozmowach z pracownikami;
 • Techniki aktywnego słuchania w rozmowach;
 • Wpływ sposobu formułowania zdań na osiągane efekty;
 • Zwroty motywujące i demotywujące;
 • Język korzyści a język problemów;
 • Eliminacja słów osłabiających wypowiedź;
 • Skuteczna argumentacja;
 • Przepływ informacji w zespole – zasady;

TYPY OSOBOWOŚCI – JAK DOPASOWAĆ SPOSÓB ZARZĄDZANIA I MOTYWOWANIA PRACOWNIKA DO STRATEGII JEGO DZIAŁANIA

moduł 4 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Charakterystyka czterech głównych strategii działania;
 •  Nauka identyfikacji typu osobowości pracownika;
 •  Identyfikacja własnego typu osobowości;
 •  Typ osobowości a preferencje w komunikacji, wyborze zadań, przyjmowaniu ról w zespole;
 •  Talenty i słabości każdego z typów osobowości;
 •  Wartości, potrzeby i motywatory osób o różnych strategiach działania;
 •  Wskazówki rozwojowe dla każdego typu osobowości;
 •  Jak planować pracę osób o konkretnym typie osobowości;
 •  Jak egzekwować i motywować osoby o konkretnym typie osobowości;

PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU

moduł 5 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 •  Metodologia pracy z celami;
 •  Definiowanie i przedstawianie celów – warunki poprawnie sformułowanego celu, rodzaje celów, reagowanie na przeszkody w realizacji;
 •  Zasady planowania działań;
 •  Organizacja pracy swojej i pracowników;
 •  Podział pracy pomiędzy pracowników;
 •  Kontrola i monitorowanie realizacji celów;

DELEGOWANIE JAKO CZYNNIK MOTYWUJĄCY I USAMODZIELNIAJĄCY PRACOWNIKÓW

moduł 6 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 •  Zasady delegowania zadań;
 •  Pułapki delegowania;
 •  Trudne sytuacje podczas delegowania zadań;
 •  Korzyści dla przełożonego i pracownika wynikające z delegowania zadań;

KREOWANIE MOTYWUJĄCEJ ATMOSFERY W ZESPOLE

moduł 7 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 •  Czynniki wpływające na atmosferę w zespole;
 •  Rola kierownika w budowaniu odpowiedniej atmosfery;
 •  Zachowania wzbudzające zaufanie i otwartość a a zachowania wzbudzające opór i milczenie.

MOTYWATORY W ZARZĄDZANIU

moduł 8 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Motywowanie poprzez realizowanie indywidualnych potrzeb pracowników;
 • Motywowanie poprzez ustalanie celów;
 •  Etapy rozwoju pracownika – motywowanie w zależności od poziomu dojrzałości pracownika (na bazie koncepcji Hersey’a i Blancharda);
 •  Uciekanie od niewygody i dążenie do komfortu jako czynniki motywujące (dwuczynnikowa teoria Herzberga);
 •  Dopasowanie stylu zarządzania do potrzeb motywacyjnych pracowników (na podstawie teorii McClellanda);

TECHNIKI MOTYWOWANIA POZAFINANSOWEGO

moduł 9 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Wpływ a manipulacja w motywowaniu;
 • Modelowanie postawy podwładnych;
 • Umiejętność inspirowania;
 • Motywowanie przez pochwały – za co i jak chwalić pracowników;
 • Prawa twórczego wpływu w motywowaniu (prawo własnego wyboru, prawo decydowania, prawo publicznej deklaracji, prawo wzajemności zachowań, prawo zmiany obrazu siebie, prawo kontrastu, prawo konsekwencji);
 • Delegowanie jako narzędzie motywowania;

TRUDNE SYTUACJE W ZARZĄDZANIU

moduł 10 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 •  Reagowanie w przypadku konfliktu i kryzysu w zespole;
 •  Skuteczne metody reagowania na: opór, zniechęcenie, brak zaangażowania, irytację, złośliwość, atak, wycofanie, zbytnie rozkojarzenie pracownika;
 •  Tworzenie skutecznych procedur i schematów postępowania oraz praktyczne ich przećwiczenie;

TECHNIKI ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

moduł 11 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Afiliacja a asertywność, jako wyznaczniki stylów postępowania (zachowań) w sytuacjach konfliktowych;
 •  Style rozwiązywania konfliktów – diagnoza stylów rozwiązywania konfliktów;
 •  Czynniki sprzyjające konstruktywnemu rozwiązywaniu konfliktów;
 •  Komunikacja w sytuacji konfliktowej (zbieranie informacji, przedstawianie propozycji i rozwiązań, prowadzenie dyskusji, sprowadzanie dyskusji do poziomu faktów);
 •  Radzenie sobie z manipulacjami (demaskowanie i przeciwdziałanie manipulacji, sposoby reagowania na agresywne zachowanie);
 •  Strategie kierowania konfliktem – specyfika doboru taktyki działania do sytuacji i konsekwencje obranej strategii;
 •  Ćwiczenia rozwiązywania konfliktów na bazie case studies;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 12 – szkolenie zarządzanie ludźmi i motywowanie
 • Dyskusja i konsultacje;

kto był na naszych szkoleniach

dla jakich organizacji mieliśmy zaszczyt pracowąć

Szkolenie Zarządzanie ludźmi i motywowanie poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Izabella Gielnicka

Magdalena Guillet