Szkolenie-rekrutacja-i-selekcja

Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie w praktyczny sposób prezentuje zasady stosowania przepisów prawa polskiego i unijnego, które odnoszą się do dokumentacji realizowanych projektów współfinansowanych z zagranicznych środków.

Cele tego szkolenia

 • Poznanie praktyki prawidłowego archiwizowania dokumentacji z projektów unijnych.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do osób pozyskujących środki unijne.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia archiwizacja dokumentów z projektów unijnych

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia archiwizacja dokumentów z projektów unijnych

 

PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTÓW UNIJNYCH

moduł 1 – szkolenie archiwizacja dokumentów z projektów unijnych
 • Konstytucja archiwalna – ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach -projektowane zmiany;
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych;
 • Instrukcja Kancelaryjna, Rzeczowy Wykaz Akt, Instrukcja Archiwalna;

PRZEPISY PRAWA UNIJNEGO M.IN

moduł 2 – szkolenie archiwizacja dokumentów z projektów unijnych
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności;
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.;
 • Umowy i zarządzenia wewnętrzne dotyczące projektów unijnych;

POJĘCIE DOKUMENTACJI

moduł 3 – szkolenie archiwizacja dokumentów z projektów unijnych
 • Rodzaje dokumentacji wchodzącej w zakres projektów;
 • Kategorie archiwalne dokumentacji;
 • Dokument papierowy i elektroniczny;
 • Rzeczowy Wykaz akt – symbole klasyfikacyjne dla dokumentacji unijnej;

INSTRUKCJA KANCELARYJNA-OBIEG DOKUMENTACJI

moduł 4 – szkolenie archiwizacja dokumentów z projektów unijnych
 • Słowniczek pojęć i ważne terminy;
 • Zarządzenie wewnętrzne w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt;
 • Wyjątki od podstawowego sposobu dokumentowania spraw;
 • Koordynator czynności kancelaryjnych-zadania w systemie tradycyjnym i EZD;
 • Interoperacyjność znaku sprawy;
 • Akta sprawy i metryka sprawy w systemie tradycyjnym i systemie EZD;

WARSZTATY POLEGAJĄCE MIĘDZY INNYMI NA:

moduł 5 – szkolenie archiwizacja dokumentów z projektów unijnych
 • Rozszerzeniu rzeczowego wykazu akt dla dokumentacji unijnej;
 • Doborze symbolu klasyfikacyjnego dla dokumentacji unijnej z rzeczowego wykazu akt;
 • Założeniu spisu spraw;
 • Nadaniu znaku sprawy;
 • Nadaniu kategorii archiwalnej i symbolu klasyfikacyjnego dla dokumentacji unijnej;
 • Uporządkowaniu wewnętrznym dokumentacji unijnej w tym:
  • Materiałów archiwalnych;
  • Dokumentacji niearchiwalnej o kategorii wyższej niż B10;
  • Dokumentacji niearchiwalnej kategorii BE;
  • Dokumentacji niearchiwalnej o kategorii niższej niż B10;
  • Dokumentacji technicznej;
  • Dokumentacji akt osobowych;
 • Paginacji dokumentacji;
 • Dokonaniu opisu teczek;
 • Dokonaniu opisu podteczek;
 • Opisaniu nośnika informatycznych danych;
 • Ułożeniu dokumentacji z projektu w całość;
 • Sporządzeniu spisów zdawczo-odbiorczych do przekazania do archiwum zakładowego;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 6 – szkolenie archiwizacja dokumentów z projektów unijnych
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników