Dlaczego to szkolenie?

Dzięki szkoleniu Biznesowe doskonalenie polityki szkoleń uzyskasz szeroki zakres wiedzy związanej z klasycznymi oraz najnowszymi metodami, technikami i narzędziami wykorzystywanymi na świecie i w Polsce w ramach systemów szkoleń i rozwoju. ​Na szkoleniu dokonasz diagnozy własnej organizacji pod kątem biznesowego doskonalenia działań rozwojowych oraz będzie możliwe sformułowanie zaleceń udoskonalenia polityki szkoleń i rozwoju dla własnej organizacji.

Cele tego szkolenia

 • Uzyskasz szeroki zakres wiedzy związanej z klasycznymi oraz najnowszymi metodami, technikami i narzędziami wykorzystywanymi na świecie i w Polsce w ramach systemów szkoleń i rozwoju;
 • Dokonasz diagnozy własnej organizacji pod kątem biznesowego doskonalenia działań rozwojowych;
 • Rozwiniesz umiejętności stosowania kluczowych metod, technik i narzędzi nowoczesnej i powiązanej z biznesem polityki szkoleń i rozwoju.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Na szkolenie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane udoskonaleniem biznesowej efektywności szkoleń - rozwojowych;
 • W szczególności warsztat skierowany jest do osób odpowiedzialnych za kształtowanie i wykonywanie polityki szkoleń i rozwoju: (HR Managerów, Kierowników ds.szkoleń, Spacjalistów ds. Szkoleń, Training Managerów, HR Businness Partenrów).

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia biznesowe doskonalenie polityki szkoleń

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia biznesowe doskonalenie polityki szkoleń

 

EWOLUCJA POLITYKI SZKOLENIOWEJ

moduł 1 – szkolenie biznesowe doskonalenie polityki szkoleń
 • Sukcesywna zmiana roli, celów i funkcji polityki szkoleniowej na przestrzeni ostatnich 50 lat.
 • Trend Business HR oraz najważniejsze wnioski wynikające z niego dla polityki szkoleniowej.
 • Bariery w realizacji skutecznych biznesowo szkoleń oraz w badaniu efektywności i rentowności w polskich organizacjach.

WSTĘP DO SYSTEMU ROZWOJU ZINTEGROWANEGO Z BIZNESEM ORGANIZACJI

moduł 2 – szkolenie biznesowe doskonalenie polityki szkoleń
 • Reguła KSP (Kompletne – Spójne – Pragmatyczne) – znaczenie i konsekwencje dla departamentu i systemów HR w organizacji.
 • Koncepcja modelu BIND (Business INtegrated Development). Powody opracowania modelu oraz najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania go dla organizacji dla departamentu HR.
 • Omówienie najważniejszych funkcji systemów opracowanych na bazie modelu BIND.

MODEL BIND. KOMPLETNOŚĆ

moduł 3 – szkolenie biznesowe doskonalenie polityki szkoleń
 • Omówienie poszczególnych elementów systemu:
 • Identyfikacja Potrzeb Rozwojowych,
 • Przygotowywanie i Realizacja Działań Rozwojowych,
 • Pozyskiwanie i Przygotowywanie Interesariuszy Polityki Rozwojowej,
 • Współtworzenie Strategii Organizacji oraz pomiar efektywności,
 • continuous improvement.
 • Analiza istotności, zakresu oraz zasad realizacji poszczególnych elementów systemu.

MODEL BIND. SPÓJNOŚĆ

moduł 4 – szkolenie biznesowe doskonalenie polityki szkoleń
 • Spójność zewnętrzna – powiązanie z innymi systemami istniejącymi w organizacji (zarówno w departamencie HR, jak i poza nim).
 • Analiza korzyści wynikających z takiego powiązania oraz zagrożeń w przypadku jego braku.
 • Analiza powiązań z przykładowymi systemami (MbO, SOOP, system kompetencyjny).
 • Spójność wewnętrzna – omówienie wzajemnych zależności oraz interakcji pomiędzy poszczególnymi procesami.
 • Macierzowa struktura w modelu BIND.
 • Szczególna rola pomiaru efektywności oraz continuous improvement.
 • Przykładowe KPI dla poszczególnych procesów.

MODEL BIND. PRAGMATYKA

moduł 5 – szkolenie biznesowe doskonalenie polityki szkoleń
 • Rola i zasady dopasowania poszczególnych elementów modelu BIND do specyfiki i kultury danej organizacji.
 • Szczególna rola procesu Przygotowania i Realizacji Działań Rozwojowych dla uzyskania efektów biznesowych.
 • Najczęstsze błędy powszechnie wykorzystywanych narzędzi polityki szkoleń i rozwoju. Syndrom systemu doskonałego.
 • Jak projektować narzędzia faktycznie wspierające interesariuszy zaangażowanych w planowanie i realizację szkoleń? Cel, ergonomia i umiar.

PRAGMATYCZNE WYZNACZNIKI TWORZENIA SYSTEMU T&D DLA WŁASNEJ ORGANIZACJI

moduł 6 – szkolenie biznesowe doskonalenie polityki szkoleń
 • Jaki powinien wyglądać System Rozwoju Zintegrowanego z Biznesem w Twojej organizacji?
 • Które elementy powinny być rozbudowane, a które uproszczone?
 • Czyje oczekiwania oraz jakie ograniczenia należy brać pod uwagę?
 • Analiza własnej organizacji pod kątem identyfikacji kluczowych wyznaczników determinujących kształt systemu oraz sposób implementacji modelu BIND (strategia rozwojowa organizacji a rola czynnika ludzkiego, wpływ otoczenia organizacji, kluczowe kompetencje organizacyjne oraz ich fluktuacja, gotowość interesariuszy polityki szkoleniowej etc.).

METODYKA SZKOLENIA SKONCENTROWANE NA WDROŻENIU (SWW) – PRZYCZYNY POWSTANIA I ZASADA DZIAŁANIA

moduł 7 – szkolenie biznesowe doskonalenie polityki szkoleń
 • Jakie czynniki decydują o skutecznym wdrożeniu treści poznanych na szkoleniu?
 • Jakie są najważniejsze bariery uniemożliwiające uzyskanie wymiernych efektów ze szkoleń oraz jak można je pokonać?
 • Właściwa metodyka realizacji szkolenia kluczem do uzyskania rzeczywistych efektów w organizacji.
 • Specyfika polskich organizacji oraz wynikająca z niej szczególna rola Trenera i Działu Szkoleń w procesie szkoleniowym.
 • Rola motywacji szkoleniowej i wdrożeniowej w uzyskaniu efektów biznesowych. Jak je budować?
 • Analiza procesu szkoleniowego realizowanego zgodnie z metodyką SSW – określenie harmonogramu działania, ról oraz obowiązków poszczególnych interesariuszy.

IMPLEMENTATION FOCUSED TRAININGS – TECHNIKI I NARZĘDZIA

moduł 8 – szkolenie biznesowe doskonalenie polityki szkoleń
 • Budowanie motywacji szkoleniowej uczestników;
 • Wstępna analiza oczekiwań uczestników;
 • Informacja o możliwych do odniesienia korzyściach ze szkolenia;
 • Identyfikacja indywidualnych potrzeb uczestników i wskazanie indywidualnych korzyści ze szkolenia;
 • Wprowadzenie zindywidualizowanych „bonusów” szkoleniowych.
 • Budowanie motywacji wdrożeniowej – automotywacji.
 • Zbieranie indywidualnych korzyści ze szkolenia – Karta Pomysłów Wdrożeniowych;
 • Tworzenie indywidualnego, realistycznego Planu Wdrożenia na zakończenie szkolenia przy wsparciu trenera;
 • Wsparcie wdrożenia na bazie współpracy z Trenerem/Działem Szkoleń.

HR BUSINESS PARTNER- KLUCZOWE METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA

moduł 9 – szkolenie biznesowe doskonalenie polityki szkoleń
 • Od „Specjalisty ds. Kadr” do „HR Business Partner” – konsekwencja ewolucji funkcji szkoleniowej w organizacji i w Departamencie HR/Szkoleń.
 • Almanach niezbędnych kompetencji dla HR Business Partnera:
  • model HPI, model D. KirkPatricka, model J. Philipsa, kwintet szkoleniowy L.Rea, hipoteza Vroom’a, zasada SMART, elementy zarządzania projektowego, elementy coachingu, sprofilowana szkoleniowo technika GROW, analiza U (analiza potrzeb rozwojowych    ciągiem przyczynowo-skutkowym), mapa organizacyjnych KPI, inne.
 • Poznanie przykładowych narzędzi realizacji polityki szkoleń i rozwoju w różnych organizacjach. Analiza silnych i słabych stron poszczególnych narzędzi.

PRAKTYKA REALIZACYJNA – STOSOWANIE POSZCZEGÓLNYCH METOD, TECHNIKI I NARZĘDZI W MODELU BIND

moduł 10 – szkolenie biznesowe doskonalenie polityki szkoleń
 • Omówienie zasad stosowania poszczególnych metod, technik i narzędzi w ramach modelu BIND.
 • Ćwiczenie umiejętności właściwego korzystania z poznanych metod, technik i narzędzi na podstawie przykładowych case study oraz sytuacji problemowych zgłoszonych przez uczestników szkolenia.

PODSUMOWANIE WARSZTATU

moduł 11 – szkolenie biznesowe doskonalenie polityki szkoleń

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników