Dlaczego to szkolenie?

Każdy menadżer chciałby otaczać się ludźmi profesjonalnymi, kompetentnymi i oddanymi. Często jednak menadżer staje przed trudnym zadaniem wyszlifowania potencjału, jaki jest widoczny w pracowniku. To szkolenie ma na celu nauczyć menadżerów takiego zarządzania, by swoim zachowaniem przyczyniali się do rozwoju pracownika w wybranym przez nich kierunku.

Cele tego szkolenia

 • Poznasz zasady i metody prowadzenia coachingu;
 • Udoskonalisz umiejętności prowadzenia rozmów coachingowych, w tym: zawiązywania kontraktu, budowania relacji z osobą coachowaną, rozmowa o obszarach rozwojowych, udzielanie informacji zwrotnej, wspólne szukanie rozwiązań i ustalanie celów rozwojowych.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Coachów;
 • Trenerów;
 • Osoby zajmujące się rozwojem;
 • Kadrę kierowniczą;

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia Coaching w pracy menedżera

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia Coaching w pracy menedżera

 

COACHING JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE DOSKONALENIA UMIEJĘTNOŚCI PODWŁADNYCH

moduł 1 – szkolenie Coaching w pracy menedżera
 • ISTOTA COACHINGU MENEDŻERSKIEGO:
  • Określanie celów;
  • Wydobywanie zasobów;
  • Osiąganie celów;
  • Słuchanie i zadawanie pytań;
  • Udzielanie informacji zwrotnych;
  • Różnice między coachingiem tradycyjnym i menedżerskim;
 • KORZYŚCI Z COACHINGU W PRACY MENEDŻERA:
  • Uświadomienie pracownikom ich słabych i mocnych stron;
  • Generowanie ich kreatywności;
  • Budowanie ich pewności siebie;
  • Motywowanie do pracy;

POSTAWY, UMIEJĘTNOŚCI, NARZĘDZIA MENADŻERA – COACHA DZIAŁANIA

moduł  2 – szkolenie Coaching w pracy menedżera
 • POSTAWY MENEDŻERA – COACHA:
  • Szybkie dostrzeganie oznak trudności;
  • Ciekawość;
  • Docenianie;
  • Inicjatywa;
  • Otwartość;
  • Empatia;
  • Nawyk działania (proaktywność);
  • Przywództwo i zespołowość;POSTAWY MENEDŻERA – COACHA 
 • UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERA – COACHA:
  • Budowanie dojrzałych relacji;
  • Mówienie by być słyszanym;
  • Słyszenie, co ludzie mówią, a czego nie mówią;
  • Udzielanie informacji zwrotnych i wyprzedających
  • Prowadzenie rozmów coachingowych;
  • Kształtowanie właściwych relacji w zespole;
  • Tworzenie przejrzystych zasad współpracy;
  • Asertywność;
  • Stosowanie inteligencji emocjonalnej;
 • UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERA – COACHA:
  • Narzędzia służące budowaniu relacji;
  • Narzędzia do pracy z celami;
  • Narzędzia do wydobywania zasobów;
  • Narzędzia do pracy z zasobami;

PLANOWANIE DZIAŁAŃ COACHINGOWYCH

moduł 3 – szkolenie Coaching w pracy menedżera
 • Definiowanie celów coachingowych;
 • Celowość i spójność procesu coachingowego: umiejętność dostrzegania i określania problemu;

RÓŻNORODNE METODY PRAKTYCZNEGO COACHINGU

moduł 4 – szkolenie Coaching w pracy menedżera
 • On job training;
 • Obserwacje;
 • „Mystery client”;
 • Indywidualne spotkania coachingowe;
 • Wywiady (przełożony, współpracownik, podwładny, klient);
 • Samoocena pracowników;

MODEL ROZMOWY COACHINGOWEJ

moduł 5 – szkolenie Coaching w pracy menedżera
 • Częstotliwość zbierania danych;
 • Kryteria oceny jakości rozmów;
 • Budowanie kwestionariuszy zbierania danych, formularzy oceny;

KONTROLA DZIAŁAŃ

moduł 6 – szkolenie Coaching w pracy menedżera
 • Samokontrola pracownika;
 • Podsumowanie obserwacji;
 • Analiza zakłóceń, błędów, braku oczekiwanych efektów, wyciąganie wniosków;

INFORMACJA ZWROTNA JAKO NARZĘDZIE ROZWOJU PRACOWNIKA

moduł 7 – szkolenie Coaching w pracy menedżera
 • Przygotowanie do udzielania informacji zwrotnych;
 • Wyrażanie niezadowolenia – zasada czterech kroków;
 • Zasady udzielania feedbacku;
 • Feedback pozytywny – przekazywanie informacji o zadowalającej jakości pracy;
 • Feedback negatywny – przekazywanie informacji o niezadowalającej jakości pracy (błędy, niestosowane zachowania itp.);

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników