Dlaczego to szkolenie?

Uczestnik zdobywa kompetencje zarówno w obszarze formalnych sprawozdań finansowych jak i posługiwania się finansowymi narzędziami wspierającymi zarządzanie. Szkolenie jest okazją do wykształcenia bezproblemowej komunikacji z pionem finansowym. Po zakończeniu warsztatów uczestnik będzie posiadał wiedzę i kompetencje dotyczące między innymi:interpretowania sprawozdań finansowych, czytania wyników finansowych wykazywanych w podstawowych dokumentach; wyciągania wniosków i podejmowania decyzji na podstawie podstawowych mechanizmów finansowych; wykorzystania najważniejszych funkcji finansowych przy podejmowania decyzji zarządczych; oceny efektywności ekonomicznej projektu.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom najistotniejszej wiedzy dotyczącej procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Adresatami szkolenia jest kadra zarządzająca pionów nie-finansowych każdego szczebla (od najwyższego do operacyjnego), pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji pracujący z danymi finansowymi, przedsiębiorcy prowadzący własną działalność. Program powstał z myślą o osobach nie będących księgowymi, ale stykający się z rachunkowością i finansami, osobach zarządzających projektami oraz wszystkich mających potrzebę rozumienia zagadnień związanych z finansami firmy.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia finanse dla niefinansistów – praktyczne warsztaty

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia finanse dla niefinansistów – praktyczne warsztaty

 

WPROWADZENIE OD FINANSÓW PRZEDSIĘBIORSTWA

moduł 1 – szkolenie finanse dla niefinansistów – praktyczne warsztaty
 •  Czym są finanse i jaka jest odpowiedzialność dyrektora finansowego;
 •  System informacji finansowej przedsiębiorstwa:
  • Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza;
  • Zadania kontrolingu finansowego;
  • Rachunkowość podatkowa (CIT, VAT, PCC, akcyza);
 •  „Filary” finansów przedsiębiorstwa – praktyczne konsekwencje zasad rachunkowości;
 •  Kasowe a memoriałowe skutki zdarzeń gospodarczych;

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA

moduł 2 – szkolenie finanse dla niefinansistów – praktyczne warsztaty
 •  Cele, zakres, tryb sporządzania sprawozdań finansowych;
 •  Bilans – budowa, składniki aktywów oraz źródeł ich finansowania, zakres analizy, bilans analityczny;
 •  Rachunek zysków i strat:
  • Rodzaje wyniku finansowego;
  • Ewidencja kosztów przedsiębiorstwa, zarządcze układy kosztów;
  • Czynniki kształtujące wynik finansowy;
 •  Rachunek przepływów pieniężnych – zakres informacyjny, sprawozdanie księgowe a cash flow zarządczy;
 •  Operacje gospodarcze i ich odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych;
 •  Zniekształcenia informacji w sprawozdaniach finansowych;

WYBRANE INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA FINANSAMI

moduł 3 – szkolenie finanse dla niefinansistów – praktyczne warsztaty
 • Zarządzanie kosztami i efektywnością:
  • Klasyfikacje kosztów do celów analitycznych, cele i zasady kalkulacji kosztów;
  • Analiza kosztu jednostkowego – koszty stałe i zmienne;
  • Próg rentowności i dźwignia operacyjna – wyznaczanie i praktyczne zastosowanie;
 •  Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej;
  • Przyczynowa analiza rentowności, piramida wskaźników Du Ponta;
  • Ocena sprawności działania – wskaźniki aktywności gospodarczej, rotacji, gospodarowania zasobami;
  • Pojęcie i ocena płynności – czynniki kształtujące, przyczyny problemów z płynnością, wskaźniki oceny
   płynności, kapitał obrotowy, cykl pieniądza w czasie;
  • Analiza struktury finansowania – ocena zadłużenia i zdolności do obsługi długu;
 •  Zmienna wartość pieniądza w czasie:
  • Wartość obecna a wartość przyszła, renta czyli płatności annuitetowe;
  • Decyzje kredytowe, rzeczywisty koszt kredytu;
  • Efektywna stopa procentowa;
 •  Wprowadzenie do zarządzania wartością przedsiębiorstwa:
  • Pojęcie kosztu kapitału;
  • Koszt kapitału własnego a koszt kapitału obcego;
  • Dźwignia finansowa i kształtowanie struktury finansowania;
  • Ekonomiczna wartość dodana jako miara kreowania wartości;
 •  Ocena projektów inwestycyjnych:
  • Prosta stopa zwrotu i okres zwrotu;
  • Wartość bieżąca netto (NPV) i wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) – zakres zastosowań i najczęstsze błędy w interpretacji;
  • Model zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) jako uniwersalne narzędzie oceny rozwiązań biznesowych;
 •  Funkcje finansowe MS Excel – zastosowanie przy podejmowaniu decyzji;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 4 – szkolenie finanse dla niefinansistów – praktyczne warsztaty
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników