Dlaczego to szkolenie?

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dot. rozliczania końcowego projektu UE. Zagadnienia poruszone podczas szkolenia utrwalą wiedzę z zakresu obowiązków beneficjenta po zakończeniu projektu. Umożliwią także wykorzystanie w praktyce wiedzy z zakresu sprawozdawczości projektu oraz przygotowania projektu do kontroli końcowej.

Cele tego szkolenia

 • Celem jest dostarczenie szczegółowej wiedzy dot. rozliczania projektów UE i praktycznych umiejętności przygotowania dokumentacji do ostatecznego rozliczenia projektu, w tym przygotowania się do kontroli na zakończenie realizacji projektu.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do wnioskodawców, przedsiębiorców, pracowników uczelni wyższych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?

 

 ZASADY POPRAWNEJ KONSTRUKCJI ROZLICZENIA KOŃCOWEGO PROJEKTU

moduł 1 – szkolenie jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?
 • Odstępstwa w realizacji projektu od wniosku o dofinansowanie;
 • Problemy i trudności w realizacji projektu;
 • Informacje o zgodności projektu z zasadami polityk wspólnotowych;
 • Wykonanie obowiązku w zakresie informacji i promocji projektu;
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów;
 • Jak opracować wniosek o płatność końcową aby przyspieszyć wypłatę dofinansowania;
 • Zasady i terminy przechowywania dokumentacji projektu;

OMÓWIENIE ZASAD WYPEŁNIANIA FORMULARZY WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ KOŃCOWĄ

moduł 2 – szkolenie jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?
 • Spójność poszczególnych elementów wniosku o płatność;
 • Zasady sporządzania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku;
 • Załączniki do wniosku o płatność;
 • Warsztaty z opracowania wniosków o płatność;
 • Praca indywidualna na formularzach wniosku o płatność (projekty własne uczestników warsztatów lub przykładowe);

KONTROLA PROJEKTU UNIJNEGO PO ZAKOŃCZENIU JEGO REALIZACJI

moduł 3 – szkolenie jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?
 • Instytucje upoważnione do przeprowadzenia kontroli projektów;
 • Przygotowanie się beneficjenta do kontroli;
 • Jak przygotować dokumenty projektu do kontroli;
 • Kluczowe kwestie weryfikowane podczas kontroli;
 • Jak uniknąć najczęściej popełnianych przez beneficjentów błędów;

PROJEKT ROZLICZONY I CO DALEJ?

moduł 4 – szkolenie jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?
 • Okres trwałości projektu – działania dozwolone i niedopuszczalne;
 • Obowiązki beneficjenta w zakresie utrzymania celu projektu;
 • O jakich kwestiach informować donatora po zakończonym projekcie;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 5 – szkolenie jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników