Dlaczego to szkolenie?

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dot. zasad przeprowadzania kontroli projektów UE, typów i rodzajów kontroli projektów, uprawnień zespołu kontrolnego, zasad sporządzania informacji pokontrolnej, nieprawidłowości i uchybień w projektach, zasad określających obowiązki beneficjenta oraz w jaki sposób przygotować się do kontroli.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest dostarczenie szczegółowej wiedzy dot. zasad przeprowadzania kontroli projektów UE, jak i skutków wykrycia nieprawidłowości i uchybień w projektach.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do potencjalnych wnioskodawców, przedsiębiorców, pracowników uczelni wyższych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości

 

PODSTAWY PRAWNE KONTROLI WYDATKÓW DOKONYWANYCH W RAMACH  PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

moduł 1 – szkolenie kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości

SYSTEM KONTROLI FUNDUSZY W POLSCE

moduł 2 – szkolenie kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości
 • Wspólnotowe instytucje kontrolne (OLAF, KE, ETO);
 • Krajowe instytucje kontrolne (NIK, UKS, UZP, RIO itp.);
 • Zadania kontrolne Instytucji Zarządzającej, Pośredniczących i Wdrażających;
 • MODUŁ III. PRZYGOTOWANIE DO POSTĘPOWANIA KONTROLNEGO
 • Tryby kontroli (doraźna, planowa);
 • Rodzaje prowadzonych kontroli;
 • Zakres czynności sprawdzających – (przykładowe listy sprawdzające);
 • Metodyka doboru projektów i obszarów kontroli;
 • System weryfikacji wydatków;
 • Realizacja obowiązków kontrolnych, uprawnienia zespołu kontrolnego;
 • Kontrola wniosków o płatność i dokumentów księgowych;

JAK BENEFICJENT POWINIEN PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO KONTROLI?

moduł 3 – szkolenie kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości

CZYNNOŚCI KONTROLNE ORAZ DOKUMENTOWANIE WYNIKÓW DOKONANYCH USTALEŃ

moduł 4 – szkolenie kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości
 • Prowadzenie kontroli;
 • Dowody w postępowaniu kontrolnym: dokumenty, zestawienia, oględziny, opinie biegłych, czynności przy udziale specjalistów, oświadczenie, wyjaśnienia, informacje, notatki służbowe;
 • Ustalenia kontrolne- określenie stanu faktycznego;
 • Informacja pokontrolna – zasady formułowania, najważniejsze elementy;

METODY IDENTYFIKACJI I SZACOWANIA RYZYKA PROJEKTOWEGO

moduł 5 – szkolenie kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości

NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIENIA W WYKORZYSTANIU FUNDUSZY UNIJNYCH

moduł 6 – szkolenie kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości
 • Omówienie nieprawidłowości i uchybień;
 • Najczęstsze błędy i problemy identyfikowane w toku kontroli: analiza przykładowych najczęściej występujących nieprawidłowości;
 • Konsekwencje dla beneficjenta;
 • Zasady odzyskiwania środków, postępowania karne, postępowania w sprawach o naruszenia dyscypliny finansów publicznych, wykluczenie z możliwości ubiegania się o wsparcie ze środków europejskich;
 • Zasady informowania o nieprawidłowościach w wykorzystaniu funduszy UE;

ETYKA KONTROLERA

moduł 7 – szkolenie kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości
 • Obowiązki i prawa podmiotu kontrolowanego i kontrolującego;
 • Uprawnienia i kwalifikacje zespołu kontrolującego;
 • Skuteczne informowanie o wynikach kontroli w tym podstawowe zasady komunikacji z kontrolowanym;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 8 – szkolenie kontrola projektów unijnych i nieprawidłowości
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników