Szkolenie ABC prawa zamówień publicznych

Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie dotyczy kontroli zarządczej w kontekście zarządzania jednostką, wdrażania układu zadaniowego i zarządzania przez cele.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z praktycznym przygotowaniem i wdrożeniem kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Kierowników jednostek;
 • Głównych księgowych;
 • Kadry zarządzającej;
 • Kadry rezerwowej;
 • Kontrolerów zewnętrznych i wewnętrznych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych

 

KONTROLA ZARZĄDCZA JAKO NARZĘDZIE KIEROWANIA JEDNOSTKĄ SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH – REGULACJE PRAWNE

moduł 1 – szkolenie kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych
 •  Regulacje prawne dotyczące kontroli zarządczej;
 •  Definicja legalna kontroli zarządczej;
 •  Pochodzenie kontroli zarządczej;

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

moduł 2 – szkolenie kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych
 •  Zakres podmiotowy kontroli zarządczej;
 •  Osoby odpowiedzialne za kontrolę zarządcza;
 •  Rola ministra finansów i ministra resortowego;
 •  Dokumenty związane z kontrolą zarządczą;

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ

moduł 3 – szkolenie kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych
 •  Podstawa projektowania kontroli zarządczej;
 •  Powiązanie kontroli zarządczej z planowaniem w układzie zadaniowym i przepisami kompetencyjnymi dotyczącymi jednostki;
 •  Tworzenie procedur;
 •  Kultura organizacyjna jednostki – definicja, znaczenie w zarządzaniu i budowa;
 •  Coaching i mentoring w jednostce;
 •  Codzienna realizacja kontroli zarządczej;

STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ

moduł 4 – szkolenie kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych
 •  Status prawny standardów;
 •  Rola i praktyczne stosowanie standardów;
 •  Wykorzystanie standardów przy tworzeniu procedur;

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W KONTROLI ZARZĄDCZEJ

moduł 5 – szkolenie kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych
 • Materiały pomocnicze przygotowane przez Ministra Finansów;
 •  Podstawowe definicje;
 •  „Koło ryzyka” – jak postępować z ryzykiem;
 •  Szczegółowe postępowanie z ryzykiem;
 •  Tworzenie procedur zarządzania ryzykiem – zagadnienia praktyczne;
 •  Monitorowanie ryzyk;
 •  Zarządzanie ryzykiem jako element zarządzania jednostką/działem;

KONTROLA ZARZĄDCZA A AUDYT WEWNĘTRZNY

moduł 6 – szkolenie kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych
 • Rola audytora wewnętrznego w jednostce;
 • Wykorzystanie doświadczenia audytora przy budowaniu systemu kontroli zarządczej;
 • Audyt skuteczności funkcjonowania procedur;
 • Najczęstsze błędy popełniane przy audytach w zakresie kontroli zarządczej;

DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

moduł 7 – szkolenie kontrola zarządcza dla jednostek sektora finansów publicznych

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników