Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie ma charakter przekrojowy. Obejmuje nie tylko problematykę prawa bilansowego, ale również kwestie dotyczące prawa podatkowego, w tym podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług. Program szkolenia obejmuje analizę skutków dotyczących umów leasingu w związku wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342). Autor szkolenia prezentuje metodę korygowania sprawozdania finansowego w przypadku błędnej prezentacji leasingu. Z sytuacją tego rodzaju spotkać się mogą przede wszystkim jednostki, których sprawozdanie finansowe po raz pierwszy będzie podlegało badaniu przez biegłego rewidenta. W trakcie szkolenia wykładowca (praktyk) służy pomocą w zakresie rozwiązania Państwa indywidualnych wątpliwości występujących Państwa podmiotach.

Cele tego szkolenia

Przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania umów leasingu. Przedstawienia rozwiązania bilansowe i podatkowe następujących zagadnień:
 • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przedmiotem umowy leasingowej;
 • Klasyfikacja umów leasingowych w przepisach rachunkowych;
 • Podział umów leasingowych dla celów podatku dochodowego;
 • Skutki w podatku VAT uznania umowy za leasing finansowy lub operacyjny w świetle przepisów podatku dochodowego;
 • Ujęcie opłaty manipulacyjnej;
 • Opłata wstępna i zasady jej rozliczania;
 • Podział rat leasingowych na część kapitałową i część odsetkową;
 • Ujęcie w księgach rachunkowych umowy leasingu finansowego uznanej dla celów podatkowych za leasing: a) finansowy, b) operacyjny;
 • Ewidencja księgowa leasingu operacyjnego;
 • Umowy leasingowe samochodów osobowych;
 • Leasing zwrotny i jego ujęcie w księgach;
 • Prezentacja umów leasingowych w sprawozdaniu finansowym.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Główni księgowi;
 • Księgowi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia leasing operacyjny i finansowy w rachunkowości i prawie podatkowym w ujęciu praktycznym

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia leasing operacyjny i finansowy w rachunkowości i prawie podatkowym w ujęciu praktycznym

Dzień 1

 

KWESTIE OGÓLNE DOTYCZĄCE LEASINGU

moduł 1 – szkolenie leasing operacyjny i finansowy w rachunkowości i prawie podatkowym w ujęciu praktycznym
 • Istota leasingu;
 • Uczestnicy transakcji leasingowej;
 • Leasing w Kodeksie cywilnym;

LEASING OPERACYJNY W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM

moduł 2 – szkolenie leasing operacyjny i finansowy w rachunkowości i prawie podatkowym w ujęciu praktycznym
 • Warunki uznania umowy za leasing operacyjny;
 • Opłata wstępna w leasingu operacyjnym – moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów;
 • Przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu a koszty uzyskania przychodów;
 • Rezygnacja z leasingu a nierozliczona opłata wstępna;
 • Wykup leasingu po upływie podstawowego okresu umowy – wartość początkowa i amortyzacja;
 • Kontynuacja leasingu po upływie podstawowego okresu umowy;
 • Inwestycja w leasingowanych środkach trwałych – wartość początkowa, amortyzacja, wykup przedmiotu leasingu a nieumorzona inwestycja;
 • Cesja umowy leasingu;

LEASING FINANSOWY W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM

moduł 3 – szkolenie leasing operacyjny i finansowy w rachunkowości i prawie podatkowym w ujęciu praktycznym
 • Warunki uznania umowy za leasing finansowy;
 • Wartość początkowa przedmiotu w leasingu finansowym;
 • Zasady amortyzacji – podatkowe prawa wyboru;
 • Amortyzacja przedmiotu po zakończeniu umowy leasingowej;

LEASING A PODATEK VAT

moduł 4 – szkolenie leasing operacyjny i finansowy w rachunkowości i prawie podatkowym w ujęciu praktycznym
 • Usługa a dostawa towarów;
 • Moment odliczenia podatku VAT w leasingu operacyjnym i finansowym;
 • Zmienna stopa procentowa w leasingu finansowym – skutki w podatku VAT;
 • Ubezpieczenie przedmiotu leasingu;

LEASING W PRAWIE BILANSOWYM

moduł 5 – szkolenie leasing operacyjny i finansowy w rachunkowości i prawie podatkowym w ujęciu praktycznym
 •  Zasady klasyfikacji leasingu w prawie bilansowym – znowelizowana definicja;
 •  Kolizja przepisów podatkowych i księgowych;
 •  Leasing operacyjny:
  • Ujęcie opłat z tytułu leasingu u korzystającego;
  • Ewidencja opłat z tytułu leasingu;
  • Zwrot przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu;
  • Przeniesienie na korzystającego prawa własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu;
  • Rozliczenie niespłaconych opłat leasingowych w razie wygaśnięcia lub wypowiedzenia (rozwiązania) umowy leasingu;
 • Leasing finansowy:
  • Wartość początkowa i jej składniki;
  • Odsetki jako składnik wartości początkowej;
  • Amortyzacja przedmiotu leasingu;
  • Podziału opłaty podstawowej na część kapitałową i odsetkową;
  • Ewidencja opłat z tytułu leasingu;
  • Zwrot przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy;
  • Przeniesienie na korzystającego prawa własności;
  • Nierozliczone zobowiązanie w razie wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy leasingu;
  • Prezentacja w sprawozdaniu finansowym – ujawnianie informacji o leasingu;

PRZYKŁAD CAŁOŚCIOWY – PRZEKSZTAŁCENIE PODATKOWEGO LEASING OPERACYJNY NA BILANSOWY LEASING FINANSOWY

moduł 6 – szkolenie leasing operacyjny i finansowy w rachunkowości i prawie podatkowym w ujęciu praktycznym

Dzień 2

 

LEASING SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

moduł 7 – szkolenie leasing operacyjny i finansowy w rachunkowości i prawie podatkowym w ujęciu praktycznym
 • Korzyści leasingu operacyjnego w ustawie o podatku dochodowym;
 • Wykup i późniejsza sprzedaż – zasady odliczania oraz korygowania  odliczonego VAT;
 • Ustalanie wartości początkowej samochodu osobowego w leasingu finansowym;
 • Przekształcanie umowy podatkowego leasingu operacyjnego samochodu osobowego na bilansowy leasing finansowy.

LEASING NIERUCHOMOŚCI

moduł 8 – szkolenie leasing operacyjny i finansowy w rachunkowości i prawie podatkowym w ujęciu praktycznym
 •  Leasing nieruchomości gruntowych;
 •  Leasing nieruchomości budynkowych;
 •  Nowe przepisy dotyczące leasingu nieruchomości;

LEASING ZWROTNY

moduł 9 – szkolenie leasing operacyjny i finansowy w rachunkowości i prawie podatkowym w ujęciu praktycznym
 •  Istota leasingu zwrotnego;
 •  Operacyjny leasing zwrotny – zasady ewidencji;
 •  Finansowy leasing zwrotny – zasady ewidencji;

LEASING W WALUCIE OBCEJ

moduł 10 – szkolenie leasing operacyjny i finansowy w rachunkowości i prawie podatkowym w ujęciu praktycznym
 •  Walutowy leasing operacyjny;
 •  Walutowy leasing finansowy;
 •  Walutowy leasing finansowy oparty na zmiennej stopie procentowej;

KORYGOWANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

moduł 11 – szkolenie leasing operacyjny i finansowy w rachunkowości i prawie podatkowym w ujęciu praktycznym
 • Badanie sprawozdania finansowego a reklasyfikacja umowy leasingu;
 •  Korygowanie sprawozdania finansowego „krok po kroku”;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 12 – szkolenie leasing operacyjny i finansowy w rachunkowości i prawie podatkowym w ujęciu praktycznym
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników