Dlaczego to szkolenie?

Zakres szkolenia obejmuje problematykę wydatkowania środków publicznych w ramach projektów unijnych z zastosowaniem przepisów Prawa Zamówień Publicznych. W trakcie szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na aspekty kontrolne skutkujące naruszeniami ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz nieprawidłowościami które mogą doprowadzić do korekty współfinansowania.

Cele tego szkolenia

 • Głównym celem szkolenia jest uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwalających uniknąć wystąpieniu nieprawidłowości, skutkujących naliczeniem korekt współfinansowania.
 • Szkolenie uświadamia najczęstsze błędy popełniane podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz podpowiada, jak postąpić, jeśli do naruszenia jednak doszło.
 • Na konkretnych przykładach wskazuje obszary narażone na wystąpienie nie tylko uchybień, ale również nieprawidłowości.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do pracowników jednostek realizujących projekty unijne, kierowników jednostek sektora finansów publicznych lub innych osób, którym powierzono wykonywanie obowiązków w zakresie przygotowania, czy przeprowadzenia postępowania, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE

 

ISTOTA NIEPRAWIDŁOWOŚCI, RODZAJE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYDATKOWANIU ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

moduł 1 – szkolenie nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE
 • Zakres uchybień w wydatkowaniu środków publicznych;
 • Konsekwencje stwierdzenia uchybienia;
 • Unieważnienie umowy, nieprawidłowość, a naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

PROCES UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

moduł 2 – szkolenie nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE

OBSZARY WRAŻLIWE NA WYSTĘPOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI. KWALIFIKOWALNOŚĆ   WYDATKÓW I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JAKO GŁÓWNY OBSZAR NADUŻYĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI

moduł 3 – szkolenie nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE
 • Szacowanie wartości zamówień publicznych, agregowanie zamówień publicznych;
 • Problematyka podziału zamówienia na części;
 • Zamówienia podprogowe – art. 4 ust. 8, podniesienie wartości progowej;
 • Wytyczne Komisji Europejskiej a praktyczne rozwiązania;
 • Jak uniknąć zarzutów o niegospodarność, a jednocześnie uniknąć nadmiernych formalizmów;
 • Opis przedmiotu zamówienia;
 • Ogłoszenia;

OBSZARY WRAŻLIWE NA WYSTĘPOWANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW I ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JAKO GŁÓWNY OBSZAR NADUŻYĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI

moduł 4 – szkolenie nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE
 • Warunki udziału w postępowaniu – opis sposobu oceny potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 • Kryteria oceny ofert – opracowywanie kryteriów i sposobów oceny kryteriów;
 • Analiza studium przypadku;

TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, UZASADNIENIA W ZAKRESIE   TRYBÓW NIEKONKURENCYJNYCH

moduł 5 – szkolenie nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE

USŁUGI NIE- PRIORYTETOWE A WYBÓR TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

moduł 6 – szkolenie nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE

KONTROLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

moduł 7 – szkolenie nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE

ETAP WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

moduł 8 – szkolenie nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE
 • Badanie ofert, wybór oferty najkorzystniejszej w kontekście orzecznictwa;
 • Analiza studium przypadku;

ZAPISY UMOWY A NIEPRAWIDŁOWOŚCI

moduł 9 – szkolenie nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE
 • Zgodność treści umowy z prowadzonym postępowaniem;
 • Dopuszczalność zmiany umowy;
 • Kontrola udziału podwykonawców w realizacji zamówienia a zapisy umowne;
 • Unieważnienie umowy o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Kary finansowe;

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JAKO GŁÓWNY OBSZAR NADUŻYĆ I NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

moduł 10 – szkolenie nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE
 • Zamówienia publiczne – obszary nieprawidłowości i nadużyć;
 • Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • Kwalifikowalność wydatków w zamówieniach dofinansowanych z UE;

STUDIUM PRZYPADKU – ZASADY NALICZENIA KOREKTY WSPÓŁFINANSOWANIA

moduł 11 – szkolenie nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 12 – szkolenie nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych współfinansowanych z UE
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników