Dlaczego to szkolenie?

Od 1 stycznia 2015 roku w polskim systemie prawnym obowiązują nowe przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, a tym samym zmienia się rola ABI (administratora bezpieczeństwa informacji), jeszcze bardziej akcentując jego zadania dotyczące nadzoru nad stosowaniem przepisów i procedur z zakresu ochrony danych osobowych.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych w miejscu pracy, poprzez podniesienie świadomości ochrony danych osobowych pracowników.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Pracowników działów personalnych/kadr mających kontakt z danymi „kadrowymi”;
 • Administratorzy danych osobowych;
 • Osób odpowiedzialnych za wdrażanie standardów ochrony danych osobowych;
 • Administratorów bezpieczeństwa informacji, lokalnych administratorów bezpieczeństwa informacji, administratorów systemów;
 • Osób tworzących procedury zabezpieczania danych osobowych;
 • Pracowników instytucji administracji publicznej odpowiedzialnych za udzielanie informacji publicznej;
 • Wszystkich osób mających dostęp do danych osobowych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia ochrona danych osobowych po nowelizacji – prawne praktyczne aspekty legalnego przetwarzania wraz z wymaganą prawem dokumentacją

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia ochrona danych osobowych po nowelizacji – prawne praktyczne aspekty legalnego przetwarzania wraz z wymaganą prawem dokumentacją

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W KADRACH I KSIĘGOWOŚCI- PRAWNE ASPEKTY LEGALNEGO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

moduł 1 – szkolenie ochrona danych osobowych po nowelizacji – prawne praktyczne aspekty legalnego przetwarzania wraz z wymaganą prawem dokumentacją
 • Jak postępować z CV kandydatów do pracy?
 • Kandydaci do pracy – podstawy przetwarzania, obowiązek informacyjny;
 • Pracownicy – zakres uprawnień pracodawcy do dysponowania danymi pracownika;
 • Czy od kandydata do pracy można żądać referencji z poprzednich miejsc pracy?
 • Dozwolony zakres przetwarzania, testy kompetencyjne;
 • Monitoring pracownika (case study);
 • Czy imiona i nazwiska pracowników podlegają ochronie ustawowej?
 • Udostępnianie danych kadrowych –jak legalnie to zrobić?
 • Kserokopie dokumentów a ochrona danych osobowych;
 • Czy od kandydata do pracy można żądać referencji z poprzednich miejsc pracy?
 • Czy radni mają prawo żądać wglądu w akta osobowe pracowników urzędu?
 • Czy  obywatel ma prawo rejestrować dźwięk i obraz podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie?
 • Dane osobowe pracowników a związki zawodowe m.in. czy związek zawodowy ma prawo pozyskać od pracodawcy imienną listę wynagrodzeń wszystkich pracowników?
 • Którzy pracownicy jednostki  powinni posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?
 • Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi zewnętrznemu;
 • Na czym polega prawo do ochrony wizerunku ? Czy na identyfikatorach mogą być umieszczone zdjęcia pracowników?
 • Czy w obecności innych pracowników można wręczyć karę porządkową lub wypowiedzenie?
 • Ochrona danych osobowych pracowników po ustaniu zatrudnienia-obowiązki pracodawcy;

ZAKRES ZMIAN W NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH OD 1 STYCZNIA 2015R

moduł 2 – szkolenie ochrona danych osobowych po nowelizacji – prawne praktyczne aspekty legalnego przetwarzania wraz z wymaganą prawem dokumentacją
 • Pozycja prawna Administratora Bezpieczeństwa Informacji w strukturze organizacyjnej administratora danych obecnie i po 01 stycznia 2015 r.;
 • Aktualne uprawnienia i obowiązki ABI-ego;
 • Nowe dodatkowe uprawnienia i obowiązki ABI-ego;
 •  Procedura rejestracji ABI-ego w rejestrze prowadzonym przez GIODO;
 •  Zasady przeprowadzania obowiązkowych okresowych audytów ochrony danych osobowych;
 •  Nowe zasady rejestracji zbiorów danych osobowych;

ZMIANA STATUSU ABI – JEGO POZYCJA I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI W FIRMIE I INSTYTUCJI

moduł 3 – szkolenie ochrona danych osobowych po nowelizacji – prawne praktyczne aspekty legalnego przetwarzania wraz z wymaganą prawem dokumentacją

ZGŁOSZENIE ABI DO REJESTRU PROWADZONEGO PRZEZ GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (GIODO)

moduł 4 – szkolenie ochrona danych osobowych po nowelizacji – prawne praktyczne aspekty legalnego przetwarzania wraz z wymaganą prawem dokumentacją

ZASADY PROWADZENIA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ PRZEZ ABI

moduł 5 – szkolenie ochrona danych osobowych po nowelizacji – prawne praktyczne aspekty legalnego przetwarzania wraz z wymaganą prawem dokumentacją

SPRAWDZENIA I SPRAWOZDANIA ZE SPRAWDZEŃ DOKONYWANYCH PRZEZ ABI. OPRACOWANIE SPRAWOZDANIA

moduł 6 – szkolenie ochrona danych osobowych po nowelizacji – prawne praktyczne aspekty legalnego przetwarzania wraz z wymaganą prawem dokumentacją
 • Dane teleadresowe, data i miejsce kontroli, przedmiot i zakresu sprawdzenia;
 • Wykaz czynności podjętych w toku sprawdzenia oraz opis stanu faktycznego;
 • Stwierdzone przypadki naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;
 • Planowane lub podjęte działania przywracające stan zgodny z prawem;
 • Załączniki, działania pokontrolne;
 • Kontrola stosowania środków organizacyjnych i technicznych;

ABI – POWOŁYWAĆ CZY NIE?

moduł 7 – szkolenie ochrona danych osobowych po nowelizacji – prawne praktyczne aspekty legalnego przetwarzania wraz z wymaganą prawem dokumentacją
 • Wady i zalety posiadania ABI lub braku ABI;
 • Alternatywa: powołanie innej funkcji związanej z ochroną danych osobowych;

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

moduł 8 – szkolenie ochrona danych osobowych po nowelizacji – prawne praktyczne aspekty legalnego przetwarzania wraz z wymaganą prawem dokumentacją
 • Praktyczne aspekty przetwarzania danych osobowych;
 • Obowiązek informacyjny;

PRAWNE ORAZ ORGANIZACYJNE ASPEKTY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

moduł 9 – szkolenie ochrona danych osobowych po nowelizacji – prawne praktyczne aspekty legalnego przetwarzania wraz z wymaganą prawem dokumentacją
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych a udostępnienie oraz upoważnienie do przetwarzania danych osobowych;

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W WERSJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ PAPIEROWEJ

moduł 10 – szkolenie ochrona danych osobowych po nowelizacji – prawne praktyczne aspekty legalnego przetwarzania wraz z wymaganą prawem dokumentacją
 • Środki zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w wersji papierowej;
 • Środki zabezpieczeń danych osobowych w formie elektronicznej;
 • Polityka haseł;
 • Polityka czystego biurka;
 • Procedura zarządzania kluczami;
 • Zasady dostępu do pomieszczeń;
 • Komputery przenośne i „praca na odległość”;
 • Komputerowe nośniki informacji;
 • Kopie bezpieczeństwa;
 • Zabezpieczenia przed szkodliwym oprogramowaniem;
 •  Zabezpieczenia kryptograficzne;
 • Procedury reagowania na incydenty;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

moduł 11 – szkolenie ochrona danych osobowych po nowelizacji – prawne praktyczne aspekty legalnego przetwarzania wraz z wymaganą prawem dokumentacją

REJESTROWANIE  ZBIORÓW DANYCH U GIODO

moduł 12  – szkolenie ochrona danych osobowych po nowelizacji – prawne praktyczne aspekty legalnego przetwarzania wraz z wymaganą prawem dokumentacją
 • Podstawa prawna obowiązku rejestracyjnego;
 • Zbiory danych osobowych zwolnione z obowiązku rejestracji;
 • Rejestracja zbiorów danych w praktyce;
 • Wypełnianie zgłoszenia rejestracyjnego do GIODO;

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM – CO MUSZĄ ZAWIERAĆ ORAZ JAK STWORZYĆ WYMAGANE PROCEDURY?

moduł 13 – szkolenie ochrona danych osobowych po nowelizacji – prawne praktyczne aspekty legalnego przetwarzania wraz z wymaganą prawem dokumentacją
 • Omówienie zawartości przykładowej Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania, których wzór wraz z załącznikami otrzymają uczestnicy szkolenia;
 • Warsztaty z tworzenia wybranych elementów Polityki bezpieczeństwa i Instrukcji zarządzania;
 • Upoważnienia dt. przetwarzania danych osobowych, upoważnienia dla ABI;
 • Klauzule poufności;
 • Ewidencja osób przetwarzających dane osobowe;
 • Wykaz zbiorów danych, opis struktur danych osobowych;
 • Umowy powierzenia danych osobowych;

REKAPITULACJA

moduł 14 – szkolenie ochrona danych osobowych po nowelizacji – prawne praktyczne aspekty legalnego przetwarzania wraz z wymaganą prawem dokumentacją

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników