Szkolenie Ocena okresowa

Dlaczego to szkolenie?

Przepisy o ochronie danych osobowych zostały poddane zasadniczym zmianom, największym od wejścia w życie przepisów o ochronie danych osobowych. Zakres i charakter zmian i fakt, że ich zakres jest największy od wejścia w życie przepisów o ochronie danych osobowych, wymaga podjęcia przez urzędy przetwarzające dane osobowe klientów prac nad dostosowaniem praktyki, procedur wewnętrznych, systemów informatycznych i wymaganej przez ustawę dokumentacji, do nowych obowiązków, z uwzględnieniem sankcji za naruszenie obowiązków. Zmiany w tych przepisach zostały przedstawione przez Komisję Europejską 25.01.2012 r.. Dyrektywa 95/46/WE zastąpiona zostanie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady. Rozporządzenie obowiązuje w państwach członkowskich bezpośrednio, nie wymaga implementacji ustawami krajowymi. W związku z tym szkolenie jest próbą syntetycznego ukazania zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy, pozwalającej na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. nr 100, poz. 1024).

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Osób odpowiedzialnych za wdrażanie standardów ochrony danych osobowych;
 • Administratorów bezpieczeństwa informacji, lokalnych administratorów bezpieczeństwa informacji, administratorów systemów;
 • Osób tworzących procedury zabezpieczania danych osobowych;
 • Pracowników instytucji administracji publicznej odpowiedzialnych za udzielanie informacji publicznej;
 • Managerów różnego szczebla;
 • Pracowników działów personalnych/kadr mających kontakt z danymi „kadrowymi”;
 • Osób odpowiedzialnych za wdrażanie procedur kontroli pracownika;
 • Wszystkich osób mających dostęp do danych osobowych;

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej

 

ZAGADNIENIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

moduł 1 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • Źródła prawa związane z ochroną danych osobowych;
 • Pojęcie danych osobowych, zbiorów danych osobowych, przetwarzania danych osobowych;
 • Ochrona danych osobowych a ochrona dóbr osobistych;
 • Dane zwykłe a dane wrażliwe;
 • Pojęcie administratora danych osobowych;

ZAKRES PODMIOTOWY I PRZEDMIOTOWY USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

moduł 2 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej

POZYSKIWANIE, UDOSTĘPNIANIE ORAZ POWIERZANIE DANYCH OSOBOWYCH OBYWATELI

moduł 3 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • Warunki pozyskiwania danych bezpośrednio od obywateli;
 • Warunki pozyskiwania danych pośrednio (nie od osób których dane dotyczą) – nabywanie oraz sprzedawanie baz danych;
 • Okres przechowywania danych obywateli;
 • Podstawy prawne umożliwiające przetwarzanie danych osobowych:
  • Przepis prawny;
  • Zgoda;
  • Prawnie usprawiedliwiony cel;
  • Realizacja umowy;
  • Dobro publiczne;
 • Sporządzanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

moduł 4 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (jak szczegółowych informacji można domagać się od kandydatów do pracy ?);
 • Praktyczne aspekty przetwarzania danych osobowych;
 • Sposoby zgodnego z ustawą zabezpieczenia danych osobowych;
 • Monitoring a ochrona danych osobowych;
 • W jakich sytuacjach dopuszczalne jest kserowanie lub skanowanie dowodów osobistych obywateli?
 • W jakich sytuacjach można przetwarzać dane osobowe obywateli bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jakie warunki należy wtedy spełnić;

POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

moduł 5 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • Instytucja powierzenia danych osobowych – podstawa prawna oraz najnowsze orzecznictwo;
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych a udostępnienie oraz upoważnienie do przetwarzania danych osobowych-warsztaty;
 • Sporządzenie umowy dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych-warsztaty;

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

moduł 6 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • Prawo do informacji oraz modyfikowania danych osobowych;
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
 • Obowiązek informacyjny;

DOKUMENTACJA WYMAGANA PRZEZ USTAWĘ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

moduł 7 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej

REJESTROWANIE BAZ DANYCH U GIODO

moduł 8 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • Podstawa prawna obowiązku rejestracyjnego;
 • Zbiory danych osobowych zwolnione z obowiązku rejestracji;
 • Rejestracja zbiorów danych w praktyce;
 • Wypełnianie zgłoszenia rejestracyjnego do GIODO –warsztaty;

ODPOWIEDNIE ZABEZPIECZENIE ZBIORÓW DANYCH PRACOWNIKÓW ORAZ OBYWATELI

moduł 9 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • Zabezpieczenia fizyczne zbiorów danych;
 • Zabezpieczenia systemów informatycznych w których przetwarzane są dane osobowe;
 • Wdrożenie odpowiedniej dokumentacji;

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

moduł 10 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • Odpowiedzialność administracyjna;
 • Odpowiedzialność cywilna;
 • Odpowiedzialność karna;

KOMPETENCJE KONTROLNE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

moduł 11 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • Proces kontroli dokonywanej przez inspektorów GIODO- zakres uprawnień;
 • Rodzaje kontroli;
 • Najczęściej występujące uchybienia;

UDZIELANIE INFORMACJI DROGĄ TELEFONICZNĄ

moduł 12 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej

MONITORING I KONTROLA AKTYWNOŚCI PRACOWNIKA W MIEJSCU PRACY A OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

moduł 13 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • Kiedy stosowanie monitoringu jest dopuszczalne?
 • Obowiązki związane ze stosowaniem monitoringu;
 • Kiedy dopuszczalna jest kontrola aktywności pracownika w miejscu pracy?
 • Kontrola korzystania z telefonu komórkowego;
 • Kontrola korzystania z Internetu i poczty elektronicznej;

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH BIOMETRYCZNYCH

moduł 14 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 15 – szkolenie ochrona danych osobowych w administracji publicznej i samorządowej
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników