Dlaczego to szkolenie?

Przepisy o ochronie danych osobowych zostały poddane zasadniczym zmianom, największym od wejścia w życie przepisów o ochronie danych osobowych. Zakres i charakter zmian i fakt, że ich zakres jest największy od wejścia w życie przepisów o ochronie danych osobowych, wymaga podjęcia przez firmy i urzędy przetwarzające dane osobowe klientów prac nad dostosowaniem praktyki, procedur wewnętrznych, systemów informatycznych i wymaganej przez ustawę dokumentacji, do nowych obowiązków, z uwzględnieniem sankcji za naruszenie obowiązków.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych aspektów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w instytucjach finansowych, przedstawienie całościowego procesu proceduralnego związanego z szeroko pojętym przetwarzaniem danych osobowych, wskazanie newralgicznych aspektów ochrony danych osobowych pod kątem odpowiedzialności kierowników jednostek.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do osób pracujących w instytucjach finansowych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych oraz tajemnicy bankowej

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych oraz tajemnicy bankowej

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH

moduł 1 – szkolenie ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych oraz tajemnicy bankowej
 • Wskazanie kierunków planowanych zasadniczych zmian w polskich przepisach o ochronie danych osobowych wynikających z zapowiadanej zmiany przepisów UE;
 •  Zakres podmiotowy i przedmiotowy ochrony danych osobowych;
 •  Porównanie ochrony informacji o klientach, określonych w przepisach o tajemnicy bankowej oraz o ochronie danych osobowych;
 •  Czy żądania z ustawy o ochronie danych osobowych przysługują każdemu klientowi?
 •  Ochrona danych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą po zmianach w prawie i orzecznictwie;
 •  Zasady przetwarzania danych osobowych, w szczególności:
  • Podstawy przetwarzania danych osobowych, z uwzględnieniem problemów dotyczących m.in. przetwarzania danych niedoszłych klientów oraz usuwania danych z kopii zapasowych;
  • Prawa klienta w stosunku do administratora danych;
  • Obowiązki informacyjne;
  • Problemy dotyczące przetwarzania przez bank danych wrażliwych np. W procesach windykacyjnych;
  • Obowiązki towarzyszące powierzeniu przetwarzania danych osobowych;
  • Zasada adekwatności i inne podstawowe zasady przetwarzania danych;
  • Klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych, w szczególności w celach marketingowych; różnice między dopuszczalnością stosowania różnych form marketingu – telefonicznego, emailowego, korespondencji papierowej;
 • Najpowszechniejsze w praktyce bankowej tematy skarg i zarzutów oraz wniosków klientów, których bezpośrednimi adresatami są pracownicy obsługujący klientów w placówkach banku, a także sposoby postępowania w tych przypadkach, na przykład:
  • Prawo żądania od pracownika oddziału informacji m.in. o treści przetwarzanych przez bank danych dotyczących klienta, o ich źródle, o odbiorcach danych;
  • Prawo żądania od pracownika oddziału odnotowania sprzeciwu wobec marketingu;
  • Prawo żądania od pracownika oddziału poprawienia błędnych danych;
  • Prawo żądania od pracownika oddziału usunięcia danych klienta, który uzyskał negatywną decyzję kredytową oraz po wygaśnięciu umowy z klientem;
  • Prawo żądania od pracownika oddziału odnotowania sprzeciwu wobec przetwarzania danych w bik po wygaśnięciu zobowiązania;
 • Zalecane sposoby postępowania w przypadkach najpowszechniejszych w praktyce bankowej skarg i zarzutów oraz wniosków klientów, których bezpośrednimi adresatami są pracownicy obsługujący klientów w placówkach banku, w przypadkach takich, jak:
  • „Domagam się informacji o rachunku i zadłużeniu mojej żony / męża, ponieważ jesteśmy objęciu ustawową wspólnością małżeńską / toczy się postępowanie sądowe o podział majątku”;
  • „Proszę o podanie numeru bankowego osoby o tym nazwisku, chciałbym wpłacić mu kwotę z tytułu należności”;
  • „Otrzymałem negatywną decyzję kredytową, żądam całkowitego usunięcia wszelkich danych osobowych w aplikacjach informatycznych banku i kopiach papierowych oraz zwrotu oryginałów dokumentów”;
  • „Jakim prawem kseruje pan mój dowód osobisty?”;
 •  Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające zbiór danych;
 •  Sposoby spełniania obowiązków dotyczących polityki bezpieczeństwa;
 •  Zdroworozsądkowe środki bezpieczeństwa, takie jak: polityka „czystego biurka”, nadzór nad dostępem do pomieszczeń w oddziale, zamykanie dokumentów w odpowiednich szafach, niszczarki wydruków, odpowiednie ustawienie monitorów w sposób wykluczający wgląd osób trzecich, dyskrecja w przekazywaniu informacji chronionych w rozmowie z klientem lub współpracownikiem w obecności osób trzecich, sposoby zabezpieczania dostępu do komputera, wymogi dotyczące haseł do systemu informatycznego;

TAJEMNICA BANKOWA – CHARAKTER PRAWNY OCHRONY

moduł 2 – szkolenie ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych oraz tajemnicy bankowej
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy tajemnicy bankowej;
 • Zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy bankowej, w szczególności outsourcing na podstawie przepisów o tajemnicy bankowej i ustawy o ochronie danych osobowych;
 • Podmioty uprawnione i warunki dostępu do informacji objętych tajemnicą bankową, w szczególności:
  • Sądy;
  • Prokuratorzy;
  • Komornicy;
  • Naczelnicy urzędów skarbowych;
  • Policja;
  • Zus;
  • Giif;
 • Sposoby postępowania i obowiązki w przypadku żądania przez prokuratora, sąd lub policję ujawnienia informacji klientach (tajemnicy bankowej) przez pracownika banku jako świadka;
 • Konsekwencje przesyłania danych chronionych przez pracownika banku pocztą elektroniczną na prywatną skrzynkę pocztową pracownika lub osoby trzeciej (zamiar pracy w domu na prywatnym komputerze);

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – CHARAKTER PRAWNY OCHRONY

moduł 3 – szkolenie ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych oraz tajemnicy bankowej
 • Tajemnica przedsiębiorstwa jako czyn nieuczciwej konkurencji;
 •  Elementy problematyki zakazu konkurencji i zakazu konkurencji w stosunkach pracy;
 •  Konsekwencje przesyłania danych chronionych przez pracownika banku pocztą elektroniczną na prywatną skrzynkę pocztową pracownika lub osoby trzeciej albo kopiowania danych na prywatne nośniki (zamiar pozyskania obecnych klientów w nowym miejscu pracy);

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA ZA NARUSZENIA PRZEPISÓW O OCHRONIE INFORMACJI

moduł 4 – szkolenie ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych oraz tajemnicy bankowej
 • Odpowiedzialność prawna za naruszenia przepisów o ochronie informacji:
  • Karna;
  • Odszkodowawcza;
  • Ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych;
  • Sankcje administracyjne wobec banku;
  • Ryzyko refutacyjne;
 • Zagrożenia związane z bezpieczeństwem informacji (incydenty i naruszenia, konsekwencje, postępowanie wobec sprawców nadużyć);

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 5 – szkolenie ochrona danych osobowych w instytucjach finansowych oraz tajemnicy bankowej
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników