szkolenie identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych

Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prowadzenia dokumentacji związanej z procesem administrowania danymi pracowników oraz z procedurą przetwarzania danych osobowych osób trzecich.

Cele tego szkolenia

  • Prawidłowe wytwarzanie (archiwizowanie) akt osobowych oraz dokumentacji aktowej na podstawie obowiązujących przepisów prawnych polskich i unijnych;
  • Prawidłowe przetwarzanie danych osobowych, w tym: danych wrażliwych pracowników i osób nie będących pracownikami;
  • Poznanie zasad udostępniania akt osobowych osobom uprawnionym i nieuprawnionym na podstawie przepisów prawnych, w tym: m.in. związkom zawodowym, funkcjonariuszom policji, bankom, sądom itd.;
  • Wyeliminowanie kar dyscyplinarnych i finansowych nałożonych przez pracodawcę oraz Inspekcję Pracy za nieprawidłowe wytwarzanie i przechowywanie oraz ochronę akt osobowych;
  • Prawidłowe sporządzanie i wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych, w tym: załączników (np. Regulaminów), oświadczeń, zaświadczeń, upoważnień, notatek służbowych;
  • Zapoznanie się z zależnością współpracy pomiędzy stanowiskiem kadr a administratorem bezpieczeństwa informacji (ABI);

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
  • Szkolenie kierowane do osób pracujących na stanowiskach kadrowo - płacowych oraz osób sprawujących nadzór i kontrolujących te stanowiska.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia ochrona danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2017 r.

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia ochrona danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2017 r.

 

DEFINICJA DANYCH OSOBOWYCH (PRACOWNIKÓW)

moduł 1 – szkolenie ochrona danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2017 r.

ŹRÓDŁA UPRAWNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA STANOWISKACH KADROWO – PŁACOWYCH KODEKS PRACY, AKTY WYKONAWCZE, USTAWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

moduł 2 – szkolenie ochrona danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2017 r.

ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW – DANE KONIECZNE DO ZAWARCIA UMOWY O PRACĘ (IMIĘ, NAZWISKO, PESEL, ODCISK LINII PAPILARNYCH)

moduł 3 – szkolenie ochrona danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2017 r.

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA STANOWISKACH KADROWO – PŁACOWYCH – ZGODA PRACOWNIKA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

moduł 4 – szkolenie ochrona danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2017 r.

UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PRACOWNIKÓW DZIAŁÓW KADR JAKO OBOWIĄZEK USTAWOWY

moduł 5 – szkolenie ochrona danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2017 r.

SPOSÓB I ZAKRES OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W AKTACH OSOBOWYCH

moduł 6 – szkolenie ochrona danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2017 r.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI AKT OSOBOWYCH OSOBOM RÓŻNYM PODMIOTOM –  M.IN.: INSPEKCJI PRACY, SĄDOM, POLICJI, BANKOM, PODMIOTOM PRZEPROWADZAJĄCYCH KONTROLE W INNYCH KOMÓRKACH NIŻ KADRY, PRACOWNIKOM WŁASNEJ JEDNOSTKI, RADNYM GMINY

moduł 7 – szkolenie ochrona danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2017 r.

REKRUTACJA DO PRACY – ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH, JAK DŁUGO PRZECHOWYWAĆ CV JAKO DOKUMENT ZAWIERAJĄCY DANE OSOBOWE

moduł 8 – szkolenie ochrona danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2017 r.

ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ KADRY – KIEDY POWSTAJE. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH W ZBIORZE: REJESTRACJA U GIODO, SPECJALNE WYMOGI OCHRONY

moduł 9 – szkolenie ochrona danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2017 r.

DOKUMENTY WEWNĘTRZNE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH – POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM, UPOWAŻNIENIE DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, OŚWIADCZENIE PRACOWNIKÓW O ZNAJOMOŚCI ZASAD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

moduł 10 – szkolenie ochrona danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2017 r.

ADMINISTRATOR DANYCH A ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

moduł 11 – szkolenie ochrona danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2017 r.

GENERALNY INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH – KOMPETENCJE OBECNE I NA GRUNCIE ZMIAN USTAWY Z DNIEM 1 STYCZNIA 2015 R.

moduł 12 – szkolenie ochrona danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2017 r.

UPRAWNIENIA – W TYM KONTROLNE, GIODO. WYNIKI PRZEPROWADZANYCH KONTROLI

moduł 13 – szkolenie ochrona danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2017 r.

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JAKO PODMIOT PRZETWARZAJĄCY DANE: PODSTAWY DZIAŁANIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, ZAKRES  DANYCH JAKIE MOŻE OTRZYMAĆ KOMISJA (PRAWIDŁOWOŚĆ ŻĄDANIA OŚWIADCZENIA O DOCHODACH RODZINY PRACOWNIKA I ŻĄDANIA POPARCIA OŚWIADCZENIA DOWODAMI)

moduł 14 – szkolenie ochrona danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2017 r.

REKAPITULACJA

moduł 15 – szkolenie ochrona danych osobowych w kadrach i księgowości z uwzględnieniem zmian od 01.01.2017 r.

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników