Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prowadzenia dokumentacji związanej z procesem admin istrowania danymi pracowników oraz z procedurą przetwarzania danych osobowych osób trzecich.

Cele tego szkolenia

 • Prawidłowe wytwarzanie (archiwizowanie) akt osobowych oraz dokumentacji aktowej na podstawie obowiązujących przepisów prawnych polskich i unijnych;
 • Prawidłowe przetwarzanie danych osobowych, w tym: danych wrażliwych pracowników i osób nie będących pracownikami;
 • Poznanie zasad udostępniania akt osobowych osobom uprawnionym i nieuprawnionym na podstawie przepisów prawnych, w tym: m.in. związkom zawodowym, funkcjonariuszom policji, bankom, sądom itd.;
 • Wyeliminowanie kar dyscyplinarnych i finansowych nałożonych przez pracodawcę oraz Inspekcję Pracy za nieprawidłowe wytwarzanie i przechowywanie oraz ochronę akt osobowych;
 • Prawidłowe sporządzanie i wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych, w tym: załączników (np. Regulaminów), oświadczeń, zaświadczeń, upoważnień, notatek służbowych;
 • Zapoznanie się z zależnością współpracy pomiędzy stanowiskiem kadr a administratorem bezpieczeństwa informacji (ABI);

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do osób pracujących na stanowiskach kadrowo - płacowych oraz osób sprawujących nadzór i kontrolujących te stanowiska.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

 

PODSTAWY PRAWNE TWORZENIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI AKT OSOBOWYCH NA  PODSTAWIE M.IN. KP I PRZEPISÓW WYKONAWCZYCH DO KP ORAZ INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA, DYSCYPLINARNA NA STANOWISKU KADROWO-PŁACOWYM;

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, W TYM:

 • Zasady współpracy osoby pracującej na stanowisku kadrowym z administratorem informacji;
 • Bezpieczeństwa m.in. Na etapie przyjęcia pracownika do pracy;
 • Zasady prowadzenia różnego rodzaju Ewidencji, Rejestrów;
 • Zasady przetwarzanie dokumentacji akt osobowych;
 • Zasady udostępniania dokumentacji akt osobowych osobom uprawnionym i nieuprawnionym w tym m.in.: związkom zawodowym, inspekcji pracy, sądom, policji i bankom, podmiotom przeprowadzających kontrole w innych komórkach niż kadry, pracownikom własnej jednostki;

PRAWIDŁOWOŚĆ ZBIERANIA INFORMACJI PRZEZ KADRY NA ETAPIE REKRUTACJI KANDYDATÓW DO PRACY ORAZ OD PRACOWNIKÓW NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWNYCH, W TYM M.IN.:

 • Zakres informacji, których pracodawca może żądać od kandydata do pracy oraz od pracownika;
 • W jaki sposób należy prawidłowo postępować z CV osób niezatrudnionych?

DOKUMENTACJA PRACOWNICZA – JAKO ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH, W ROZBICIU NA PODLEGAJĄCY I NIE PODLEGAJĄCY REJESTRACJI W GIODO

DOKUMENTACJA SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH, W TYM M.IN.: OŚWIADCZENIE O PRZESZKOLENIU PRACOWNIKA

KONTROLE GENERALNEGO INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH, W TYM M.IN.:

 • Czego dotyczą?
 • Konsekwencje nieprzestrzegania ochrony danych osobowych;

ZABEZPIECZENIE WE WŁASNYM ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH NA STANOWISKACH KADROWO-PŁACOWYCH

PRZETWARZANIE PRZEZ KADRY DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW ZFŚS, W TYM:

 • Zasady działania komisji socjalnej na podstawie Konstytucji RP oraz przepisów ochrony danych osobowych;
 • Prawidłowość żądania przedstawiania i weryfikacji Oświadczeń o dochodach w przeliczeniu na członka w rodzinie (orzecznictwa GIODO);

ZASADY WYREJESTROWANIE UPRAWNIEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH  OSOBOWYCH PRACOWNIKA

PODSTAWY PRAWNE WYNOSZENIA PRZEZ PRACOWNIKÓW ORAZ OSOBY POSTRONNE DOKUMENTÓW POZA JEDNOSTKĘ

PODSTAWY LEGALNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKA, TYM M.IN:

 • Czy dane na identyfikatorach pracowników podlegają ochronie danych osobowych?
 • W jaki sposób legalnie przetwarzać dane osobowe, których pracodawca nie może uzyska od pracownika na podstawie kp?

PODSTAWY PRAWNE ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH, W TYM M.IN.:

 • Klauzula wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 • Cel przetwarzania danych osobowych;
 • Oświadczenie woli;

PRAWIDŁOWE ARCHIWIZOWANIE (TWORZENIE) AKT OSOBOWYCH I DOKUMENTACJI AKTOWEJ W KADRACH, W TYM M.IN.:

 • Nadawanie znaków sprawy;
 • Rejestrowanie spraw, zakładanie teczek dokumentacji aktowej i akt osobowych na podstawie przepisów polskich i unijnych;
 • Zakładanie spisów zdawczo – odbiorczych;
 • Warunki przechowywania dokumentacji płacowej i kadrowej;
 • Zasady brakowania dokumentacji akt osobowych;

SANKCJE KARNE Z TYTUŁU NARUSZENIA PRZEPISÓW O PRZECHOWYWANIU DOKUMENTACJI AKTOWEJ I PŁACOWEJ

Dyskusja i indywidualne konsultacje

 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników