Szkolenie-rekrutacja-i-selekcja

Dlaczego to szkolenie?

Szkolenie kładzie nacisk na praktyczne ćwiczenia w zakresie tworzenia budżetu i nadzorowania jego wykonania. Zawartość merytoryczna szkolenia została tak skonstruowana, aby uczestnicy nabyli umiejętności kontrolowania planu finansowego. W czasie szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia teoretyczne i prawne dotyczące planowania i zarządzania finansowego w jednostce budżetowej, m.in. zasady zawarte w ustawie o finansach publicznych oraz rozporządzeniach ministra finansów. Wskazane zostaną reguły planowania rocznego i wieloletniego oraz odpowiedzialności za nieprawidłowości w przygotowaniu i wykonywaniu planu finansowego. Po wprowadzeniu teoretycznym pozostała część szkolenia prowadzona będzie w oparciu o praktyczny case study zarządzania finansami w jednostce budżetowej.

Cele tego szkolenia

  • Celem szkolenia jest wypracowanie efektywnego systemu planowania finansowego, stworzenie instrukcji planowania finansowego.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
  • Szkolenie skierowane do pracowników jednostek budżetowych zaangażowanych w przygotowanie i wykonywanie planu finansowego.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

 

PODSTAWOWE ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

  • Regulacje prawne w zakresie realizacji dochodów oraz dokonywania wydatków przez jednostki budżetowe;
  • Klasyfikacja budżetowa oraz typy dysponentów budżetowych;

PLANOWANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW A WYTYCZNE „NOTY BUDŻETOWEJ”

WIELOLETNIE PLANOWANIE BUDŻETOWE W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

  • Przygotowanie planu finansowego jednostki budżetowej w oparciu o wytyczne ministra finansów;
  • Sporządzenie harmonogramów dochodów i wydatków w jednostce budżetowej;
  • Wykonywanie planu finansowego oraz sprawozdawczość budżetowa;

DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

KONTROLA GOSPODARKI FINANSOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH

OMÓWIENIE PROBLEMÓW ZGŁOSZONYCH W TRAKCIE SZKOLENIA

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników