Dlaczego to szkolenie?

Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie i usystematyzowanie wiedzy na temat podatku dochodowego CIT oraz poznanie nowych regulacji podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2014 r. i ich praktycznych aspektów dla podatników. Uczestnicy szkolenia poznają także aktualne problemy podatkowe występujące w podatku CIT i propozycje rozwiązań podatkowych z uwzględnieniem ryzyka podatkowego w tym zakresie.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w prawie podatkowym wchodzącymi w życie od 1 stycznia 2014 r. w zakresie podatku CIT;
 • Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami zasad rozliczania KUP;
 • Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników nie tylko ze zmianami Ustawy CIT ale także z problemami praktycznymi występującymi w 2013 r. i 2014 r. z uwagi na zmiany w orzecznictwie i interpretacjach MF.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Głównych Księgowych i księgowych;
 • Pracowników księgowości stosujących na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
 • Pracowników Działu Kadr odpowiedzialnych za podatkowe rozliczenia pracowników;
 • Dyrektorów Finansowych i Ekonomicznych, a także innych osób odpowiedzialnych za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

Dzień 1

 

POJĘCIE PODATNIKA

moduł 1 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

ROK PODATKOWY W USTAWIE O CIT

moduł 2 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

PRZEDMIOT ORAZ PODSTAWA OPODATKOWANIA

moduł 3 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

PRZYCHÓD PODATKOWY

moduł 4 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Pojęcie przychodu podatkowego;
 • Moment rozpoznania przychodu;
 • Przychody w walucie obcej;
 • Zasady szczególne opodatkowania niektórych kategorii przychodów, w tym wydanie towarów, świadczenie usług;

DOCHÓD PODATKOWY

moduł 5 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Wyliczenie dochodu podatkowego;
 • Pojęcie straty;
 • Wyłączenia z dochodu podatkowego;

RÓŻNICE KURSOWE

moduł 6 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Dodatnie różnice kursowe;
 • Ujemne różnice kursowe;
 • Różnice kursowe podatkowe a bilansowe;
 • Problemy praktyczne dotyczące różnic kursowych;

 

Dzień 2

 

NOWE DEFINICJE DOTYCZĄCE KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW, ZMIANY OD 2013 ROKU

moduł 7 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

moduł 8 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Definicja kosztów uzyskania przychodów;
 • Warunki rozpoznania wydatku jako kosztu uzyskania przychodu;

KOSZT PODATKOWY A KOSZT BILANSOWY

moduł 9 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

MOMENT ROZPOZNANIA KOSZTU UZYSKANIA PRZYCHODÓW (W TYM ROZLICZANIE W CZASIE)

moduł 10 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

DOKUMENTOWANIE KOSZTU UZYSKANIA PRZYCHODU

moduł 11 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

KOSZTY PONIESIONE W WALUTACH OBCYCH

moduł 12 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

KOSZTY W PRAKTYCE

moduł 13 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Podatek jako koszt podatkowy;
 • Reklama i reprezentacja;
 • Koszty pracownicze;
 • Likwidacja środków trwałych i obrotowych; zaniechane inwestycje;
 • Samochód w działalności;
 • Nabycie nieodpłatne;
 • Wydatki na nabycie i objęcie udziałów / akcji;
 • Odszkodowania, kary umowne i inne opłaty sanacyjne;
 • Leasing;
 • Odsetki i niedostateczna kapitalizacja;
 • Wierzytelności;

AMORTYZACJA PODATKOWA

moduł 14 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Pojęcie amortyzacji podatkowej, środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;
 • Metody amortyzacji: jednorazowa, liniowa, degresywna, indywidualna;
 • Stawki amortyzacji – podstawowe i podwyższone;
 • Zagadnienia szczególne związane z amortyzacją podatkową, w tym: remont a ulepszenie; modernizacja, likwidacja ŚT;

Dzień 3

 

DEFINICJA PODMIOTÓW POWIĄZANYCH, KATEGORIE TRANSAKCJI POMIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

moduł 15 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Metody szacowania cen;
 • Szczególna dokumentacja podatkowa;
 • Konsekwencje nie przedstawienia dokumentacji;

PODATEK U ŹRÓDŁA

moduł 16 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Pojęcie podatku u źródła;
 • Zasady pobierania, rozliczania i wykazywania podatku u źródła;
 • Poszczególne kategorie przychodów podlegających podatkowi u źródła: dywidendy, należności licencyjne, odsetki;
 • Zastosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w celu ustalenia obowiązku pobrania podatku u źródła;
 • Certyfikat rezydencji;

POJĘCIE LEASINGU

moduł 17 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Regulacje dotyczące leasingu operacyjnego;
 • Regulacje dotyczące leasingu finansowego;

PODSTAWA OPODATKOWANIA I WYSOKOŚĆ PODATKU

moduł 18 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Odliczenia;
 • Ulgi ;
 • Stawka podatku;

DOCHÓD ZWOLNIONY OD OPODATKOWANIA A SKŁADANIE ZEZNAŃ ROCZNYCH

moduł 19 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

ZALICZKI NA PODATEK, PODATEK ZA ROK PODATKOWY

moduł 20 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami
 • Zasady wyliczenia zaliczek na podatek CIT;
 • Uproszczone formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy ;
 • Obowiązki płatnika, w tym terminy wpłaty zaliczek i podatku;
 • Zwolnienia z obowiązku składania zeznań podatkowych;
 • Zeznania podatkowe: CIT – 8, CIT- ST, CIT – O, IFT – 1, IFT- 2, ORD – W, ORD – U;
 • Korekty deklaracji i zeznań;

PODSUMOWUJĄCE CASE STUDY

moduł 21 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

moduł 22 – szkolenie podatek dochodowy CIT od podstaw z najnowszymi zmianami

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników