Dlaczego to szkolenie?

Podatek odroczony to instytucja, która we właściwy sposób kontrolowana przez jednostkę daje wiele dodatkowych informacji ułatwiających planowanie podatkowe. Praktyczne rady wykładowcy w tym zakresie mogą stać się nieocenione w trakcie identyfikacji pozycji stanowiących podstawę wyliczenia podatku odroczonego. Podatek odroczony w ujęciu przedstawionym w trakcie szkolenia pozwoli również na stworzenie dodatkowych punktów kontroli dla prawidłowego wyliczenia podatku bieżącego.

Cele tego szkolenia

 • Szkolenie ma na celu ukazanie praktycznych korzyści dla podmiotów wynikających z rzetelnego wyliczenia podatku odroczonego oraz identyfikacji obszarów optymalizacji wyniku.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do pracowników działów rachunkowości oraz działów finansowo - księgowych.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia podatek odroczony w praktyce

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia podatek odroczony w praktyce

 

PODATEK ODROCZONY JAKO INSTYTUCJA PRAWA BILANSOWEGO, Z UWZGLĘDNIENIEM ZAPISÓW KSR 2 ORAZ MSR 12

moduł 1 – szkolenie podatek odroczony w praktyce

CEL STOSOWANIA PODATKU ODROCZONEGO

moduł 2 – szkolenie podatek odroczony w praktyce
 • Możliwości wykorzystania podatku odroczonego do planowania finansowego;
 • Wpływ na wynik finansowy i wskaźniki rentowności;
 • Zabezpieczenie środków na późniejsze zobowiązania podatkowe;

WARTOŚĆ BILANSOWA/ WARTOŚĆ PODATKOWA AKTYWÓW I PASYWÓW

moduł 3 – szkolenie podatek odroczony w praktyce
 • Praktyczne sposoby obliczania wartości podatkowej dla poszczególnych pozycji bilansowych;

RÓŻNICE TRWAŁE A RÓŻNICE PRZEJŚCIOWE

moduł 4 – szkolenie podatek odroczony w praktyce

AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO

moduł 5 – szkolenie podatek odroczony w praktyce
 • Prawo do ustalenia aktywów;
 • Podstawowe tytuły do tworzenia aktywów;

USTALANIE REZERW Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO

moduł 6 – szkolenie podatek odroczony w praktyce
 •  Obowiązek tworzenia rezerw;
 •  Podstawowe tytułu do tworzenie rezerw;

UJĘCIE W KSIĘGACH RACHUNKOWYCH I EWIDENCJA REZERW I AKTYWÓW Z TYTUŁU  PODATKU ODROCZONEGO

moduł 7 – szkolenie podatek odroczony w praktyce
 • Sposoby ujęcia tworzenia i rozwiązywania podatku odroczonego w księgach;
 • Ewidencja poza systemowa dla wyliczenia podatku odroczonego – przykłady sposobów tworzenia;

SPOSÓB UJĘCIA REZERWY I AKTYWA Z TYTUŁU PODATKU ODROCZONEGO W KORESPONDENCJI Z WYNIKIEM, KAPITAŁEM WŁASNYM I WARTOŚCIĄ FIRMY

moduł 8 – szkolenie podatek odroczony w praktyce
 • Wpływ zawiązywania i rozwiązywania podatku odroczonego na wynik bieżącego roku;
 • Praktyczne spojrzenie na transakcje ujmowane w korespondencji z kapitałem własnym;
 • Sytuacje gdy podatek odroczony jest ujmowany z wartością firmy: aport, połączenia;

PREZENTACJA W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ W BILANSIE AKTYWÓW I REZERW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

moduł 9 – szkolenie podatek odroczony w praktyce
 •  Przypadki kompensowania aktywa i rezerwy;
 •  Odpisy aktualizujące wartość aktywa;

PROCES USTALANIA PODATKU ODROCZONEGO W PODMIOCIE GOSPODARCZYM

moduł 10 – szkolenie podatek odroczony w praktyce
 •  Praktyczne sposoby ustalania podatku krok po kroku;
 •  Zapewnienie kompletności ujęcia podatku odroczonego w księgach;

DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

moduł 11 – szkolenie podatek odroczony w praktyce

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników