Szkolenie ABC prawa zamówień publicznych

Dlaczego to szkolenie?

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy są problemami dużej liczby przedsiębiorstw. Zjawiska te zagrażają atmosferze i wydajności pracy, dezintegrują zespół, prowadzą do apatii i braku inicjatywy oraz aktywności ze strony pracowników. Są one także powodem występowania przez pracowników z pozwami, co z jednej strony prowadzi często do utraty dobrego imienia firmy, która nie zwalcza mobbingu i zachowań dyskryminacyjnych, a z drugiej jest źródłem odpowiedzialności finansowej pracodawców.

Cele tego szkolenia

 • Zjawisko mobbingu, jako jedna z głównych przyczyn problemów organizacyjnych, zostało usankcjonowane w znowelizowanym Kodeksie Pracy, obowiązującym od dnia 1 stycznia 2004r. Od tego czasu pracodawcy mają prawny obowiązek przeciwdziałania temu zjawisku w swoich organizacjach, a pracownicy uzyskali możliwość ochrony przed zjawiskami o znamionach mobbingu.
 • Z myślą o ochronie pracownika, a także o zapewnieniu pracodawcom możliwości kreowania bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy, stworzyliśmy szkolenie, którego celem jest zapoznanie słuchaczy w możliwie najkrótszym czasie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi występowania mobbingu w miejscu pracy i przeciwdziałania tej groźnej patologii.
 • Sytuacje konfliktowe o charakterze mobbingu mają negatywny wpływ nie tylko na jakość i efektywność świadczonej przez osoby zatrudnione pracy, ale także na atmosferę stosunków interpersonalnych, stan zdrowia pracowników i ich ogólne samopoczucie psychiczne. W związku z tym poznanie metod przeciwdziałania mobbingowi oraz głównych rysów charakterystycznych mobbera i jego metod działania, stanowią główne zagadnienia przedstawiane na szkoleniu z zakresu przeciwdziałania mobbingowi dla pracowników.
 • Szkolenie ma za zadanie wyposażenie kursantów w metody i narzędzia skutecznego odróżniania mobbingu od innych patologii środowiska pracy oraz stosowania uprawnionej ochrony interesu indywidualnego.
 • Istotne jest, aby kursanci dokładnie zapoznali się z przyczynami sprzyjającymi występowaniu mobbingu oraz nauczyli się odróżniać sytuacje mobbingowe od tych, które noszą wyłącznie znamiona konfliktu, a nie są mobbingiem. Dlatego szkolenie przygotowuje uczestników do rozpoznawania sytuacji o charakterze mobbingowym i ich odróżniania od innych zjawisk patologicznych, charakterystycznych dla środowiska pracy.
 • Kursanci zapoznawani są z całym wachlarzem zarówno organizacyjnych, jak i indywidualnych metod radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, w szczególności dotyczącymi występowania mobbingu. Na szkoleniu pracownikom zostanie również w jasny sposób przedstawiona ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia stosowania mobbingu, z zakreśleniem właściwej kolejności działań, gdzie nacisk położony będzie na czynności polubowne.
 • W trakcie szkolenia poruszana jest również kwestia tzw. fałszywych ofiar mobbingu oraz zarys możliwości diagnostycznych działań takich osób.
 • Ćwiczenia wprowadzone na szkoleniu obejmą również podstawową wiedzę dotyczącą metod dochodzenia roszczeń z zakresu prawa pracy oraz zasięgu tych roszczeń.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla, pracowników, kontrolerów i ewaluatorów.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

WPROWADZENIE DO TEMATYKI: MOBBINGU I DYSKRYMINACJI

moduł 1 – szkolenie przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Istota, pojęcie i zakres dyskryminacji;
 • Istota, pojęcie i zakres mobbingu;
 • Skala i rozmiar mobbingu;
 • Mobbing oraz dyskryminacja w ujęciu regulacji i norm międzynarodowych;

MOBBING I DYSKRYMINACJA W MIEJSCU PRACY- PRZYCZYNY

moduł 2 – szkolenie przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Indywidualne uwarunkowania mobbingu:
  • Przyczyny zależne i niezależne od ofiary,
  • Stres,
  • Konflikt,
  • Przyczyny po stronie mobbera,
 • Przyczyny społeczno- kulturowe:
  • Stereotypy,
  • Uprzedzenia społeczne.

OFIARY I SPRAWCY MOBBINGU

moduł 3 – szkolenie przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Osobowość ofiar mobbingu;
 • Fałszywe ofiary mobbingu;
 • Zespół kozła ofiarnego;
 • Cechy mobbera;

TAKTYKI MOBBINGU

moduł 4 – szkolenie przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Poniżania;
 • Upokarzania;
 • Zastraszania;
 • Pomniejszenia kompetencji;
 • Utrudniania wykonywania pracy;
 • Izolacji;

ZAPOBIEGANIE MOBBINGOWI JAKO OBOWIĄZEK PRACODAWCY. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA Z TYTUŁU WYSTĄPIENIA MOBBINGU

moduł 5 – szkolenie przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

SKUTKI MOBBINGU

moduł 6 – szkolenie przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Wpływ zachowań mobbingowym na jednostkę i indywidualne skutki jednostkowe:
  • Zaburzenia funkcjonowania społecznego,
  • Zaburzenia psychiczne,
  • Zaburzenia somatyczne.
 • Wpływ mobbingu na życie społeczne ofiary:
  • Destrukcja małych grup społecznych,
  • Naruszenie więzi społecznych,
  • Destrukcja rodziny.
 • Wpływ mobbingu na organizację:
  • Skutki finansowe,
  • Skutki w sferze personalnej (HR),
  • Skutki w sferze wizerunku przedsiębiorstwa (PR),
  • Skutki organizacyjne dla pracowników,
  • Skutki organizacyjne dla kadry zarządzającej.

PRZECIWDZIAŁANIE MOBBINGOWI

moduł 7 – szkolenie przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Asertywność;
 • Komunikacja niewerbalna w sytuacjach trudnych;
 • Ścieżka postępowania w przypadku podejrzenia stosowania mobbingu;
 • Szkolenia dla pracowników jako podstawowa metoda antymobbingowa;
 • Wprowadzanie regulacji prawnych dot. mobbingu;
 • Procedura antymobbingowa: komisja antymobbingowa;

DOKUMENTACJA ANTYMOBBINGOWA

moduł 8 – szkolenie przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa (WPA)-omówienie procedur zawieranych w WPA;
 • Omówienie przykładowych ankiet diagnozujących problem mobbingu;

REKAPITULACJA

moduł 9 – szkolenie przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 10 – szkolenie przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników