Szkolenie zarządzanie stresem szkolenie z zarządzania stresem

Dlaczego to szkolenie?

Podczas dwudniowego szkolenia zaprezentowane zostaną liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji, a także przykład całościowy, kompleksowo przedstawiający technikę sporządzania sprawozdania z przypływów pieniężnych. Konsekwentne przestrzeganie zaprezentowanych w trakcie szkolenia zasad zapewnia bezbłędne i – co najważniejsze – bezproblemowe sporządzenie sprawozdania z przepływów pieniężnych. Szkolenie mimo złożonego problemu przekazywane jest w sposób przystępny i zrozumiały, czego efektem jest techniczne i praktyczne opanowanie zasad sporządzania cash flow; Metoda określana jest przez uczestników szkolenia jako „metoda uporządkowana, która prowadzi za rękę".

Cele tego szkolenia

 • Wkrótce.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Wkrótce.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia rachunki przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR i MSR 7 – warsztaty praktyczne Excel

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia rachunki przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR i MSR 7 – warsztaty praktyczne Excel

 

KWESTIE OGÓLNE DOTYCZĄCE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

moduł 1 – szkolenie rachunki przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR i MSR 7 – warsztaty praktyczne Excel
 •  Podstawy prawne sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Regulacje międzynarodowe i krajowe – KSR 1 i MSR 7;
 •  Cele i istota rachunku przepływów pieniężnych;
 •  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty;
 •  Najczęściej popełnianie błędy przy bilansowej prezentacji środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych;
 •  Metody sporządzania cash flow – bilansowe prawa wyboru i ich konsekwencje w praktyce;
 •  Przykłady EXCEL;

METODA BEZPOŚREDNIA SPORZĄDZANIA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

moduł 2 – szkolenie rachunki przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR i MSR 7 – warsztaty praktyczne Excel
 • Istota metody bezpośredniej;
 • Organizacja systemu finansowo- księgowego do przygotowania cash flow metodą bezpośrednią;
 • Sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel;

METODA POŚREDNIA SPORZĄDZANIA RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

moduł 3 – szkolenie rachunki przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR i MSR 7 – warsztaty praktyczne Excel
 •  Istota metody pośredniej – porównanie KSR 1 i MSR 7;
 •  Wynik finansowy (netto/brutto) oraz bilansowe zmiany stanu jako punkt wyjścia do sporządzenia cash flow;
 •  Działalność operacyjna. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania poszczególnych korekt wyniku finansowego w działalności operacyjnej, w tym m.in.:
  • Szczególne przypadki niezgodności amortyzacji w rachunku zysków i start z amortyzacją w cash flow;
  • Zasady ujmowania zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych;
  • Różnice kursowe dotyczące wyceny bilansowej środków pieniężnych jako przyczyna niezgodności między  cash flow a bilansową zmiana stanu;
  • Zasady ujmowania odsetek o charakterze kasowym i memoriałowym;
  • Szczególne zdarzenia w obrębie zapasów;
  • Podział należności i zobowiązań na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych;
  • Istota pozaoperacyjnych rozliczeń międzyokresowych;
  • Inne korekty i warunki ich powstawania;
 • Działalność inwestycyjna. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania pozycji, w tym m.in:
  • Nabycie i zbycie środków trwałych;
  • Zasady prezentacji środków trwałych nabytych w ramach leasingu;
 •  Działalność finansowa. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji w tym m.in.:
  • Zasady specyfikacji bilansowej zmiany stanu kredytów i pożyczek;
  • Zasady ujmowania dotacji;
 •  Przykłady EXCEL;

POZYCJE PODSUMOWUJĄCE W CASH FLOW

moduł 4 – szkolenie rachunki przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR i MSR 7 – warsztaty praktyczne Excel
 •  Przepływy pieniężne netto;
 •  Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych;
 •  Środki pieniężne na początek okresu;
 •  Środki pieniężne na koniec okresu;
 •  Przyczyny niezgodności stanu środków pieniężnych wykazanych w bilansie ze stanem wykazanym w cash flow;
 •  Przykłady EXCEL;

PRZYKŁAD CAŁOŚCIOWY – DANE RZECZYWISTE

moduł 5 – szkolenie rachunki przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR i MSR 7 – warsztaty praktyczne Excel
 •  Przygotowanie danych z bilansu na potrzeby cash flow;
 •  Grupowanie pozycji;
 •  Specyfikacja bilansowych zmian stanu;
 •  Wypełnianie cash flow;

DYSKUSJA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE

moduł 6 – szkolenie rachunki przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR i MSR 7 – warsztaty praktyczne Excel

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników