Dlaczego to szkolenie?

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dot. rozliczania projektów UE oraz zasad sprawozdawczości. W formie warsztatów będą omawiane i ćwiczone zasady wypełniania wniosku o płatność.

Cele tego szkolenia

 • Dostarczenie szczegółowej wiedzy dot. wypełniania wniosku o płatność oraz szczegółową wiedzę dot. rozliczania projektów UE.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do wnioskodawców, przedsiębiorców, pracowników uczelni wyższych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia rozliczanie projektów UE i sprawozdawczości – jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia rozliczanie projektów UE i sprawozdawczości – jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność

 

ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI PROJEKTÓW W RAMACH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH  2007-2013

moduł 1 – szkolenie rozliczanie projektów UE i sprawozdawczości – jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność
 • Podstawy prawne i dokumenty regulujące zasady sprawozdawczości funduszy strukturalnych w 2007 – 2013;
 • Specyfika sprawozdawczości projektów unijnych:
  • Sprawozdawczość na poziomie projektu, działania, priorytetu i programu;
  • Terminy sprawozdawczości;
  • Sprawozdawczość okresowa, roczna i końcowa
 • Zasady poprawnej konstrukcji sprawozdania z realizacji projektu:
  • Odstępstwa w realizacji projektu od wniosku o dofinansowanie;
  • Postęp rzeczowy i postęp finansowy projektu;
  • Problemy i trudności w realizacji projektu;
  • Informacje o zgodności projektu z zasadami polityk wspólnotowych;
  • Wykonanie obowiązku w zakresie informacji i promocji projektu

ROZLICZANIE PROJEKTU

moduł 2 – szkolenie rozliczanie projektów UE i sprawozdawczości – jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność
 • Ogólne zasady wypełniania wniosku o płatność;
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów;
 • Zasady i terminy przechowywania dokumentacji projektu;

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE ZASAD POPRAWNEGO OPRACOWANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

moduł 3 – szkolenie rozliczanie projektów UE i sprawozdawczości – jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność
 • Omówienie zasad wypełniania formularzy wniosków o płatność:
  • Dane beneficjenta i informacje o projekcie;
  • Informacja finansowa dot. projektu;
  • Dochód w okresie sprawozdawczym;
  • Postęp rzeczowo-finansowy projektu;
  • Planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu;
  • Wskaźniki realizacji projektu;
  • Informacja nt trudności i problemów;
  • Harmonogram wydatków na kolejne kwartały;
  • Zgodność projektu z politykami wspólnotowymi;
  • Informacja nt promocji projektu;
 • Spójność poszczególnych elementów wniosku o płatność;
 • Zasady sporządzania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku;
 • Załączniki do wniosku o płatność:
  • Potwierdzone za zgodność kopie dokumentów księgowych;
  • Potwierdzone za zgodność kopie protokołów odbioru;
  • Wyciągi bankowe;
 • Ćwiczenia – opracowanie formularza wniosku o płatność. Omówienie opracowanych formularzy wniosków o płatność;

SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE ZASAD POPRAWNEGO OPRACOWANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ PROJEKTU SZKOLENIOWEGO

moduł 4 – szkolenie rozliczanie projektów UE i sprawozdawczości – jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność
 • Omówienie zasad wypełniania formularza wniosku o płatność:
  • Dane beneficjenta i informacje o projekcie;
  • Informacja finansowa dot. projektu;
  • Dochód w okresie sprawozdawczym;
  • Postęp rzeczowo-finansowy projektu;
  • Planowany przebieg rzeczowy realizacji projektu;
  • Wskaźniki realizacji projektu;
  • Informacja nt trudności i problemów;
  • Harmonogram wydatków na kolejne kwartały;
  • Zgodność projektu z politykami wspólnotowymi;
  • Informacja nt promocji projektu;
 • Spójność poszczególnych elementów wniosku o płatność;
 • Zasady sporządzania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku;
 • Ćwiczenia – opracowanie formularza wniosku o płatność;
 • Omówienie opracowanych formularzy wniosków o płatność;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 5 – szkolenie rozliczanie projektów UE i sprawozdawczości – jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników