Szkolenie zarządzanie stresem szkolenie z zarządzania stresem

Dlaczego to szkolenie?

W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa;
 • Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania aktywami płynnymi oraz procesów związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania decyzji bieżących/krótkoterminowych, które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa;
 • Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością finansową na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa;
 • Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania aktywami obrotowymi, które mają wpływ na poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia strategiczne zarządzanie płynnością finansową

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia strategiczne zarządzanie płynnością finansową

 

CEL I POTRZEBA ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ

moduł 1 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 •  Cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa;
 •  Relacje między finansowymi celami zarządzania przrdsiębiorstwiem i zarządzania płynnością finansową;
 •  Relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej;
 • Wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa;

PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA ODNOSZĄCE SIĘ DO ZARZĄDZANIA PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ

moduł 2 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 •  Defenicjie płynności finansowej. Relacje między nimi;
 •  Defenicja poziomu płynności finansowej;

POMIAR POZIOMU PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

moduł 3 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 •  Statyczne pomiary płynności;
 •  Korekty miar płynności;
 •  Dynamiczne miary poziomu płynności finansowej;
 •  Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach
 • środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.

KAPITAŁ OBROTOWY NETTO (NET WORKING CAPITAL NWC)

moduł 4 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 •  Zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie;
 •  Poziom NWC;
 •  Cykl konwersji gotówki;
 •  Określanie strategii zarządzania NWC;

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

moduł 5 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 •  Potrzeba utrzymywania zapasów;
 •  Koszty utrzymywania i zamawiania zapasów;

ZARZĄDZANIE NALEŻNOŚCIAMI

moduł 6 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 •  Ocena należności przedsiębiorstw;
 •  Metody ustalania okresu spływu należności;
 •  Prognozowanie należności;
 •  Polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie;
 •  Faktoring należności;
 •  Sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.

STRATEGIE PRZEDSIĘBIORSTWA WOBEC ODBIORCÓW W ZAKRESIE UDZIELANIA KREDYTU KUPIECKIEGO

moduł 7 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 •  Metody analizy ryzyka kredytowego;
 •  Metoda punktowa;
 •  Metoda standardu kredytowego;
 •  Instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja

ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI

moduł 8 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 •  Motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie;
 •  Modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model        Stone’a);
 •  Budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki)

KRÓTKOTERMINOWE ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

moduł 9 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 • Poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych;
 • Kredyt kupiecki;
 • Krótkoterminowe papiery dłużne.

WARTOŚĆ PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

moduł 10 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 •  Wartość płynności finansowej;
 •  Definicja i znaczenie;
 •  Relacja wartości płynności do jej poziomu;
 •  Jakie czynniki wpływają na wartość płynności;
 •  Warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu  finansami;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 11 – szkolenie strategiczne zarządzanie płynnością finansową
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników