Szkolenie zarządzanie stresem szkolenie z zarządzania stresem

Dlaczego to szkolenie?

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dotyczącą procedury postępowania administracyjnego tj. wszczęcia postępowania, jego przebiegu oraz wydania decyzji administracyjnej.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest dostarczenie szczegółowej wiedzy dotyczącej zagadnień z postępowania administracyjnego tj. procedury wydawania decyzji administracyjnej oraz analizy trybów nadzwyczajnych.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do pracowników administracji publicznej oraz wszystkich osób, które podczas pracy zawodowej posługują się zasadami kodeksu postępowania administracyjnego.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia wydawanie decyzji administracyjnych KPA

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia wydawanie decyzji administracyjnych KPA

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

moduł 1 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • KPA, jako podstawowa regulacja proceduralna;
 • Zasady postępowania administracyjnego w praktyce;

STRONA PODMIOTOWA POSTĘPOWANIA

moduł 2 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Organy administracji i podmioty administrujące, wyłączenie pracownika i organu;
 • Właściwość;
 • Strony i podmioty na prawach strony;
 • Pełnomocnictwo, upoważnienie, przedstawicielstwo ustawowe;
 • Udział pełnomocnika i przedstawiciela ustawowego;

WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

moduł 3 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Podanie – treść, sposoby wnoszenia, uzupełnienie, niewłaściwe skierowanie;
 • Pozostawienie sprawy bez rozpoznania;

REGULACJE PROCEDURALNE

moduł 4 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Terminy załatwiania spraw;
 • Skutki uchybienia terminu;
 • Doręczenia;
 • Wezwania;
 • Zasady udostępniania akt stronom;
 • Zawieszenie i umorzenie postępowania;

POSTĘPOWANIE WYJAŚNIAJĄCE

moduł 4 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Postępowanie dowodowe;
 • Środki dowodowe;
 • Materiał dowodowy;
 • Rozprawa administracyjna;

DECYZJA ADMINISTRACYJNA

moduł 5 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Elementy obligatoryjne;
 • Elementy dodatkowe;

POSTANOWIENIE I UGODA

moduł 6 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Cechy charakterystyczne;
 • Forma i treść;

ZWYKŁE ŚRODKI ZASKARŻENIA

moduł 7 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Odwołanie i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;
 • Zasady postępowania odwoławczego;
 • Rozstrzygnięcia organu odwoławczego;
 • Zażalenie;
 • Samokontrola organu i instancji;

TRYBY NADZWYCZAJNE

moduł 8 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Wznowienie postępowania;
 • Uchylenie decyzji;
 • Zmiana decyzji;
 • Stwierdzenie nieważności decyzji;

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 9 – szkolenie wydawanie decyzji administracyjnych KPA
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto był na naszych szkoleniach, czyli

Nasi klienci oraz opinie uczestników