Szkolenie Jak prawidłowo rozliczyć ostatecznie cały projekt oraz jak przygotować się do kontroli po zakończeniu projektu unijnego?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa?

Szkolenie powinno być przeprowadzane jako nieodzowny etap wdrażana zarządzania wartością w przedsiębiorstwie. Z tego powodu będzie ono użyteczne dla wszystkich menadżerów – w tym służb pozafinansowych, którzy chcą świadomie realizować filozofię VBM, zrozumieć wpływ podejmowanych decyzji na wartość przedsiębiorstwa oraz osób, których systemy motywacyjne oparto na wartości, jaką wykreują.

Cele tego szkolenia

 • Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z praktyką wyceny i koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (Value Based Management - VBM). Szkolenie oparte jest na praktycznych doświadczeniach z polskich przedsiębiorstw. Przedstawione zostaną przykłady wycen oraz systemy informacji zarządczej firm, które w pomnażaniu wartości upatrują celu swojej działalności.

Do kogo kierujemy program szkolenia?

Zapraszamy na szkolenie
 • Szkolenie kierowane do wszystkich tych, którzy w swojej praktyce korzystają z narządzi wyceny wartości przedsiębiorstwa, czy to na cele transakcji kapitałowych, czy cyklicznych testów na utratę wartości aktywów wymaganych przez MSSF. Szkolenie adresowane jest także do analityków, dyrektorów finansowych, księgowych, którzy stają przed wyzwaniem wdrożenia filozofii zarządzania wartością i formułują systemy motywacyjne dla kadry zarządzającej. Szkolnie realizowane jest w formie warsztatów z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

Materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe do tego szkolenia to nie tylko slajdy. Zawierają ok. 40-60 stron tekstu z opisem merytoryki szkolenia, a drukowane są w formie poręcznego poradnika w formacie A5. 

Trener praktyk

Szkolenie prowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym.

Program szkolenia

To szkolenie jest bardzo praktyczne (szczegóły merytoryczne możesz zobaczyć poniżej) i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, formularze).

Arkusz własnego rozwoju

Na zakończenie szkolenia wypełnisz specjalny arkusz, który pozwoli Ci podsumować nabytą wiedzę i umiejętności.

Hot-Line

Przez 2 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem- możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem.

Raport szkoleniowy

Szkolenie często kończy się wypracowaniem szeregu wniosków, planów działania i rozwiązań – całość  otrzymasz mailem kilka dni po szkoleniu.

Forma prowadzenia szkolenia zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa

glasses-on-macbook

Szkolenie jest prowadzone w formie aktywnego warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, prezentacje, gry, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa

 

WPROWADZENIE DO WYCENY I ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ

moduł 1 – szkolenie zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa
 •  Pojęcie wartościwartości przedsiębiorstwa;
 •  Cele i funkcje wyceny wartości ;
 •  Przegląd i klasyfikacja metod wyceny;
 •  Ograniczenia wycen – błędy i nieporozumienia;

KOSZT KAPITAŁU CZYLI WYCENA A RYZYKO

moduł 2 – szkolenie zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa
 •  Zmienna wartość pieniądza w czasie jako główna determinanta wyceny;
 •  Metody wyznaczania kosztu kapitału własnego – model Gordona, model CAPM;
 •  Beta jako narzędzie pomiaru ryzyka biznesu – zasady pomiaru dla przedsiębiorstw będących i niebędących bezpośrednimi uczestnikami rynków kapitałowych;
 •  Koszt kapitału własnego a koszt kapitału obcego – kształtowanie struktury finansowania;

NARZĘDZIA WYCENY WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA – PRAKTYCZNY ZAKRES ZASTOSOWANIA

moduł 3 – szkolenie zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa
 • Metody majątkowe;
 • Metody porównawcze;
 • Metody dyskontowe;
 • Inne (metody mieszane, wycena metodą zdyskonowanych strumieni EVA, wycena oparta na opcjach realnych);

DCF JAKO UNIWERSALNE NARZĘDZIE OCENY ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH – ANALIZA SZCZEGÓŁOWA

moduł 4 – szkolenie zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa
 •  Procedura wyceny;
 •  Zasady definiowania przepływów pieniężnych będących podstawą wyceny;
 •  Rodzaje przepływów stosowanych przy wycenie (przepływy dla kapitału własnego i dla kapitałucałkowitego FCFE a FCFF);

WYCENA AKTYWÓW NIEMATERIALNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

moduł 5 – szkolenie zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa
 •  Rodzaje aktywów niematerialnych wymagających wyceny;
 •  Wycena relacji z klientem, zasady wyceny przedsiębiorstw internetowych;
 •  Wycena marki (metoda rynkowa, kosztowa, ekonomicznej wartości produktu, DCF);
 •  Wycen aktywów technologicznych;
 •  Kapitał intelektualny i jego wycena;

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA – REWOLUCJA W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM?

moduł 6 – szkolenie zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa
 • Maksymalizacja wartości jako najważniejszy cel przedsiębiorstwa – zmiana paradygmatów oceny wyników przedsiębiorstw;
 • Założenia koncepcji zarządzania wartością (Value Based Management);
 • Znaczenie kosztu kapitału i istota zysku rezydualnego;
 • Strategie kreowania wartości;

EKONOMICZNA WARTOŚĆ DODANA (EVA) – NAJPOPULARNIEJSZY MIERNIK VBM

moduł 7 – szkolenie zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa
 •  Zasady kalkulacji i sens ekonomiczny składników równania;
 •  Korekty wielkości księgowych;
 •  Pomiar kapitału zaangażowanego – aspekty praktyczne;
 •  Procedura wdrażania EVA;
 •  Jak decyzje operacyjne kształtują wartość przedsiębiorstwa ? – identyfikacja nośników wartości,  drzewa wartości;
 •  Systemy raportowania wartości dodanej;

INNE MIERNIKI POMIARU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA (CFROI, SVA, VALUE CREATION INDEX)

moduł 8 – szkolenie zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa

WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO PODSTAWOWE NARZĘDZIE OCENY DECYZJI MENADŻERSKICH – SYSTEMY

moduł 9 – szkolenie zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa

MOTYWACYJNE OPARTE NA VBM

moduł 10 – szkolenie zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa
 • Jakiego wzrostu wartości przedsiębiorstwa oczekuje inwestor/rynek finansowy? – zależność rynkowej o wartości dodanej (MVA) i ekonomicznej wartości dodanej przedsiębiorstwa (EVA);
 • Projektowanie systemów motywacyjnych ukierunkowanych na wzrost wartości przedsiębiorstwa;
 • Składniki formuł premiowych;
 • Zasady tworzenia banków premii;
 • Kaskadowanie systemów premiowych na operacyjne poziomy zarządzania;
 • Integracja VBM i BSC (Strategicznej Karty Wyników);

Dyskusja i indywidualne konsultacje

moduł 11 – szkolenie zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa
 • Dyskusja i konsultacje;

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?