Dlaczego warto wybrać Szkolenie prawo pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Prawo pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach?

 

W trakcie szkolenia omówione zostaną problemowe zagadnienia, które w ostatnim czasie stały się przedmiotem ważnych wyroków i uchwał Sądu Najwyższego oraz wykładni urzędowej (stanowiska PIP, MPiPS i inne). Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: Wkrótce
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT
ZAMAWIAM
Szkolenie Prawo pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach

Kogo zapraszamy na Szkolenie Prawo pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach

 • Szkolenie kierowane do wszystkich osób zainteresowanych problematyką prawa pracy.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Prawo pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Prawo pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Prawo pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie Prawo pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Prawo pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia prawo pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach

Szkolenie z prawa pracy w małych – średnich przedsiębiorstwach prowadzone jest w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia prawo pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach

 

NAWIĄZYWANIE STOSUNKU PRACY

moduł 1  szkolenie prawo pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Pojęcie, przedmiot i źródła prawa pracy;
 • Stosunek pracy a stosunki cywilnoprawne;
 • Nawiązanie stosunku pracy, rodzaje umów o pracę, pozaumowne stosunki pracy;
 • Obowiązki związane z nawiązaniem stosunku pracy;

ELASTYCZNE I SPECYFICZNE FORMY ZATRUDNIENIA

moduł 2  szkolenie prawo pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Elastyczne formy pracy;
 • Specyficzne formy pracy;
 • Samozatrudnienie i praca nakładcza;

USTANIE I ZMIANA STOSUNKU PRACY

moduł 3  szkolenie prawo pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Porozumienie stron, rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem, rozwiązanie umowy terminowej;
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia;
 • Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników (zwolnienia grupowe);
 • Wygaśnięcie umowy o pracę oraz zmiana treści stosunku pracy;

OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON STOSUNKU PRACY

moduł 4  szkolenie prawo pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Obowiązki pracodawcy i pracownika;
 • Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika;
 • Odpowiedzialność pracownika za naruszenie obowiązków;
 • Zakaz dyskryminacji oraz ochrona przed mobbingiem;

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

moduł 5  szkolenie prawo pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach
 •  Charakterystyka i zasady ustalania wynagrodzenia za pracę;
 • Ochrona wynagrodzenia oraz ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy;
 • Inne świadczenia związane z pracą;

CZAS PRACY I URLOPY

moduł 6  szkolenie z prawo pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Pojęcie czasu pracy oraz wymiar, normy, rodzaje czasu pracy;
 • Sposoby realizacji podstawowego czasu pracy oraz okresy odpoczynku;
 • Praca w godzinach nadliczbowych, praca w nocy, praca w niedziele i święta;
 • Urlopy wypoczynkowe;
 • Pozostałe urlopy i zwolnienia od pracy;

OCHRONA PRACY

moduł 7  szkolenie prawo pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Powszechna ochrona pracy oraz profilaktyczna ochrona zdrowia;
 • Ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej;
 • Szczególna ochrona pracy kobiet;
 • Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem;
 • Szczególna ochrona młodocianych;

SPORY WYNIKAJĄCE ZE STOSUNKU PRACY

moduł 8  szkolenie prawo pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Spory zbiorowe;
 • Roszczenia stron w związku z wadliwym ustaniem stosunku pracy;
 • Spory indywidualne – rozstrzyganie sporów w postępowaniu pojednawczym i postępowaniu sądowym;

podsumowanie i zakończenie szkolenia prawo pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach 

moduł  9  szkolenie prawo pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z prawa pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach. 

Jak widzisz szkolenie ma atrakcyjny program, więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • Ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch w restauracji i serwis kawowy
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prawo do bezpłatnego hot line na okres 3 miesięcy od zakończenia szkolenia

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

Szkolenie Prawo pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Katarzyna Skwierczyńska