Dlaczego warto wybrać Szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

Dlaczego warto wybrać Szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

 

W trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia problemowe, które w ostatnim czasie stały się przedmiotem ważnych wyroków i uchwał Sądu Najwyższego oraz wykładni urzędowej (stanowiska PIP, MPiPS i inne). Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, a jego celem jest wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych z ZFŚŚ. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu oparty jest jest praktycznych przykładach.

Informacje organizacyjne związane z tym szkoleniem

Termin szkolenia: 25.04.2018
Miejsce szkolenia: Centrum Żoliborz
Cena szkolenia: 690 + 23% VAT
ZAMAWIAM
Szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Kogo zapraszamy na Szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Przedstawiciele Pracodawcy;
 • Reprezentanci załogi, przedstawiciele Związków Zawodowych;
 • Członkowie Komisji Socjalnej;
 • Specjaliści działów personalnych;
 • Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie Funduszu.

Na czym polega soczystość tego szkolenia, czyli

Dlaczego może być dla Ciebie skuteczne?

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Przed szkoleniem przeprowadzimy badanie potrzeb szkoleniowych w formie ankietowej – poprosimy Cię o podanie swoich oczekiwań, wszystko po to aby szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyniosło oczekiwany przez Ciebie efekt.
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Szkolenie jest bardzo praktyczne i realizowane w aktywny sposób (casy, ćwiczenia, gry, zadania i mini wykłady). Zobacz poniżej opis szczegółów szkolenia Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 
MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe to nie tylko slajdy. Zawierają kilkadziesiąt stron tekstu z opisem merytoryki dotyczącej szkolenia Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a drukowane są w formie poręcznego poradnika.
TRENER PRAKTYK

TRENER PRAKTYK

Szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych poprowadzi trener z dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym, zawsze praktyk. Zobacz trenerów prowadzących szkolenia.
HOT-LINE

HOT-LINE

Przez 3 miesiące od zakończenia szkolenia będziesz objęty wsparciem – możesz do nas dzwonić i mailować zadając pytania związane ze szkoleniem Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
MIEJSCE SZKOLENIA

MIEJSCE SZKOLENIA

Wszystkie nasze szkolenia otwarte odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym na Pl. Inwalidów 10 w Warszawie – 6 klimatycznych sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem, bogaty serwis kawowy i obiad w żoliborskiej restauracji Żywiciel.

Forma prowadzenia szkolenia

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  prowadzone jest  w formie wykładu i warsztatu. Działamy zgodnie z sentencją Konfucjusza:
„Po­wiedz mi, a za­pomnę. Po­każ mi, a za­pamiętam. Pozwól mi zro­bić, a zrozumiem”.
W szkoleniu wykorzystujemy różne formy aktywności edukacyjnej jak ćwiczenia w zespołach, w parach, dyskusje, moderacje, symulacje, casy przeplatane mini wykładami. Największą wartością w szkoleniu są symulacje prowadzone na praktycznych przykładach.

Program szkolenia

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

PRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY TWORZENIA ZFŚS

moduł 1 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PRACODAWCY ZOBOWIĄZANI I DOBROWOLNIE TWORZĄCY ZFŚS

moduł  2 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

USTAWOWY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM OSTATNICH ZMIAN

moduł  3 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Na jakie usługi mogą być przeznaczane środki ZFŚS;
 • Na jakiej podstawie pracodawca ma możliwość ograniczyć zakres działalności socjalnej;

POJĘCIE KRYTERIÓW SOCJALNYCH

moduł  4 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Problem ustalania sytuacji dochodowej do celów socjalnych;
 • Dopuszczalne sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzania sytuacji materialnej osób uprawnionych;

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH A ZFŚS

moduł  5 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Dane osobowe a ZFŚS. Czy dopuszczalne jest żądanie od pracownika przedłożenia rocznego zeznania podatkowego (PIT) w celu wykazania wysokości dochodu, na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
 • Członkowie komisji socjalnej a upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

USTALANIE SYTUACJI DOCHODOWEJ DO CELÓW SOCJALNYCH

moduł  6 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Na podstawie jakich przepisów pracodawca może żądać przedstawienia zaświadczenia o dochodach członków rodziny;
 • Czy niezłożenie przez pracownika dokumentów potwierdzających wysokość osiąganych przychodów może być podstawą do wstrzymania wypłaty z ZFŚS?
 • Czy pracodawca może uzależniać wypłatę świadczeń od stażu pracy, wymiaru etatu czy rodzaju zawartej umowy o pracę?

SPOSOBY POZYSKIWANIA PRZEZ PRACODAWCĘ I POTWIERDZENIA SYTUACJI   MATERIALNEJ OSÓB UPRAWNIONYCH

moduł  7 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

CZEGO NIE MOŻNA FINANSOWAĆ Z ZFŚS?

moduł  8 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

OSOBY UPRAWNIONE DO POMOCY Z ZFŚS

moduł  9 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Jakie osoby są uprawnione z mocy ustawy do pomocy z funduszu;
 • Objęcie opieka socjalną osób niebędących pracownikami danego zakładu;
 • Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych;
 • Pracownik na wypowiedzeniu a świadczenia z funduszu socjalnego;
 • Korzystanie z ZFŚS przez emerytów i rencistów;

STATUS KOMISJI SOCJALNEJ I JEJ UPRAWNIENIA

moduł  10 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Zasady tworzenia komisji socjalnych;
 • Skład komisji;
 • Komisja socjalna jako organ opiniodawczy;
 • Komisja socjalna jako organ przyznający świadczenia;

WARUNKI I ZASADY PROWADZENIA PRZEZ PRACODAWCÓW WSPÓLNEJ DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ

moduł  11 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ – CO MOŻNA FINANSOWAĆ ZE ŚRODKÓW ZFŚS?

moduł  12 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Zapomogi – rzeczowe i pieniężne
 • Obiekty działalności socjalnej
 • Dofinansowania do wypoczynku, działalności rekreacyjnej, kulturalnej i oświatowej
 • Paczki
 • Bony towarowe
 • Świadczenie pieniężne
 • Pożyczki mieszkaniowe – rodzaje, problem oprocentowania, sposób zabezpieczenia spłaty, warunki zawieszania i umarzania, możliwości potrącania rat z wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z kodeksu pracy.

PROBLEM FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW SOCJALNYCH TZW. ZAKŁADOWYCH IMPREZ  OKOLICZNOŚCIOWYCH I INTEGRACYJNYCH – NOWE ORZECZNICTWO

moduł  13 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

ORGANY UPRAWNIONE DO NADZORU I KONTROLI STOSOWANIA PRZEZ PRACODAWCÓW PRZEPISÓW O ZFŚS – CO PODLEGA KONTROLI?

moduł  14 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN ZFŚS

moduł  15 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Treść regulaminu;
 • Zasady tworzenia;
 • Najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu regulaminu ZFŚS;
 • Przykłady błędnych zapisów w regulaminie ZFŚS;

OSKŁADKOWANIE  I OPODATKOWANIE ŚWIADCZEŃ Z ZFŚS

moduł  16 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

OBOWIĄZEK WYODRĘBNIENIA RACHUNKU BANKOWEGO NA ŚRODKI Z ZFŚS

moduł  17 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

OMÓWIENIE WZORÓW DOKUMENTÓW

moduł  18 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Regulamin ZFŚS;
 • Regulamin wyboru przedstawiciela załogi na potrzeby ZFŚS;
 • Tabele dopłat do usług socjalnych;
 • Informacja o wyborze przedstawiciela załogi;
 • Informacja o nietworzeniu ZFŚS;
 • Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej uprawnionego do korzystania z funduszu;
 • Wniosek o przyznanie zapomogi;
 • Wniosek o wypłatę świadczenia urlopowego;
 • Wniosek o refundację „wczasów pod gruszą”;
 • Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka;
 • Wniosek o przyznanie pożyczki mieszkaniowej;
 • Karta ewidencji korzystania z ZFŚS;
 • Plan rzeczowo-finansowy z ZFŚS;

podsumowanie i zakończenie szkolenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 

moduł  19 –  szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Przypomnienie i utrwalenie całości materiału zrealizowanego podczas szkolenia;
 • Odpowiedzi na dodatkowe pytania;
 • Sugestie dotyczące dalszych działań poszkoleniowych;
 • Wypełnienie ankiet oceniających szkolenie;
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 

Jak widzisz szkolenie ma atrakcyjny program, więc

ZAMÓW SZKOLENIE

Jako uczestnik naszego szkolenia otrzymasz:

 • Ankietę do badania potrzeb szkoleniowych
 • Materiały szkoleniowe
 • Lunch w restauracji i serwis kawowy
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prawo do bezpłatnego hot line na okres 3 miesięcy od zakończenia szkolenia

Kto już sprawdził skuteczność tego szkolenia?

Szkolenie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych poprowadzi jeden z poniższych trenerów

Adam Osenkowski